Oversikt over digitaliseringstiltak i staten 2018

Difi har høsten 2018 gjennomført en kartlegging av digitaliseringstiltak i staten og laget en oversikt over tiltakene og hva som kjennetegner disse.

Publisert: 05. mar 2019, Sist endret: 28. okt 2019

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Det er innhentet informasjon om 412 digitaliseringstiltak fra 87 statlige virksomheter fordelt på alle departementsområder. Felles for tiltakene i oversikten er at de har startet opp i 2018 og er i ide-, konsept-, planleggings-, eller gjennomføringsfasen.

Hovedfunn

Resultatene fra kartleggingen er fremstilt tematisk etter hva de handler om, hvor tverrgående de er og hva antatt gjennomføringskostnad er.

Vi ser for eksempel at flest tiltak i oversikten har til hensikt å effektivisere intern drift. Vi ser også at omtrent halvparten av tiltakene er såkalt tverrgående på den måten at de berører andre statlige virksomheter utenfor egen sektor eller kommunal sektor.

Data fra kartleggingen

Dataene fra kartleggingen er tilgjengelig for videre bruk

Deldette

Om spørreundersøkelsen og sentrale begreper

Oversikten bygger på en spørreundersøkelse som ble sendt til 87 statlige virksomheter med svarfrist 1. oktober 2018. Utvalget er i hovedsak bruttobudsjetterte virksomheter, forvaltningsbedrifter, og noen nettobudsjetterte virksomheter meldt inn fra det enkelte departement. Til sammen 80 virksomheter besvarte spørreskjemaet og det gir en svarprosent på 92 prosent.

Sentrale begreper

I denne undersøkelsen er tverrgående digitaliseringstiltak definert som tiltak som går på tvers av departementsområder eller på tvers av forvaltningsnivåer. Det vil si tiltak som berører statlige virksomheter utenfor egen sektor eller kommunesektoren.

Med deling og gjenbruk av data menes tiltak som enten konkret skal sørge for å gjenbruke andre virksomheters data i egen oppgaveløsning eller konkret tilrettelegger for at andre kan ta i bruk egne data i deres oppgaveløsning. Det gjelder også tiltak som skal tilrettelegge for og tilgjengeliggjøre åpne data til sekundærbrukere (innbyggere, forskere, næringsliv og andre offentlige virksomheter).

Med helhetlige og sammenhengende tjenester menes tiltak som løser en konkret oppgave for flere virksomheter på tvers av sektorer (for eksempel en samlet innrapporteringsløsning til flere), eller tiltak som involverer flere virksomheter på tvers av sektorer for å kunne tilby én felles brukertjeneste (for eksempel én inngang til offentlige tjenester for brukerne).

Med brukerne menes innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor, jf. Digital agenda for Norge.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*