Flertallet av innmeldte tiltak er små og over halvparten har finansiering

Kartleggingen viser at flertallet av tiltakene oppgis å ha en antatt kostnadsramme på under 50 mnok, og den største andelen er tiltak på under 10 mnok. Flertallet av tiltakene har finansiering, og vi ser at behovet for finansiering knytter seg til hvilken fase tiltaket er i.

Publisert: 05. mar 2019, Sist endret: 11. apr 2019

Hva koster tiltaket?

Figuren viser andel tiltak per kostnadsramme. Med kostnadsramme mener vi her eksterne kostnader for å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer bruk av konsulenter, kjøp av tjenester og utstyr mv.. Det skilles mellom fire kategorier som er "over 100 mnok", "mellom 50-100 mnok", "mellom 10-50 mnok" og "under 10 mnok". Antall N=412.

Diagram som viser at 58% av tiltakene er under 10 millioner, 25% er mellom 10 og 50 millioner, 8% mellom 50 og 100 millioner og 5% over 100 millioner. 4% har ikke oppgitt kostnadsramme.

Som figuren viser har den største andelen tiltak en antatt kostnadsramme på under 10 mnok. Dette beskrives i denne sammenheng som små tiltak. En fjerdedel av tiltakene ligger på mellom 10 og 50 mnok, og er såkalt mellomstore. De store tiltakene, dvs. de som ligger over 50 mnok (8 prosent) og 100 mnok (5 prosent), er det forholdsvis svært få av i 2018.

Vi erfarer at enkelte virksomheter kun har opplyst kostnader for inneværende budsjettår, det vil si årlige kostnader og ikke totalkostnader for tiltaket. Hvordan virksomhetene har tolket spørsmålene i sin besvarelse varierer altså, og gir noe usikkerhet knyttet til dataene på aggregert nivå.

Har tiltaket finansering?

Figuren under viser antall tiltak som har finansering, mangler delvis finansiering eller mangler finansiering i 2018. Antall N=412.

Bilde med fire grafer som viser at 232 tiltak har finansiering, 78 tiltak har ikke finansiering, 94 tiltak har delvis finansiering. For 8 tiltak er det ikke oppgitt om de har finansiering eller ei.

Vi ser at omtrent halvparten av tiltakene, uavhengig av kostnadsstørrelse og fase de er i, har finansiering. Det er likevel slik at virksomhetenen oppgir at mange av tiltakene mangler finanisering helt eller delvis, dette gjelder hhv. 78 og 94 tiltak.

Har finansieringsbehovet en sammenheng med hvilken fase tiltaket er i?

Figuren viser antall tiltak i de ulike prosjektfasene som har finansiering, har ikke eller kun delvis har finansiering. Antall N=412.

I idefasen har 4 finansiering 17 har ikke 6 har delvis. I konseptfasen har 28 finansiering 35 har ikke 33 har delvis. I planleggingsfasen har 39 finansiering 11 har ikke 11 har delvis. I gjennomføringsfasen har 160 finansiering 15 har ikke 44 har delvis.

Selv om over halvparten av tiltakene har finansiering, viser kartleggingen at finansieringsbehovet knytter seg til hvilken fase tiltaket er i. Tiltak som er i gjennomføringsfasen har stort sett finansiering, mens de som er i ide-, konsept eller planleggingsfasen i større grad mangler finansering helt eller delvis. Disse trekkene kan sies å være forventet.

Likevel ser vi at det er tiltak i planleggings- og gjennomføringsfasen som har finansieringsutfordringer. Omtrent en tredjedel av tiltakene i disse to fasene mangler finansiering helt eller delvis, hhv. 22 av 65 tiltakene i planleggingsfasen og 59 av 2019 tiltak i gjennomføringsfasen.

 

 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*