Videregående skole

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med den videregående skolen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Lærernes evne til å behandle deg (eleven) rettferdig
  • Lærernes evne til å forhindre mobbing
  • Lærernes evne til å fremme din egen (elevens) faglige utvikling
  • Lærernes evne til å informere deg (eleven) om muligheter (valg av fag, kompetanseutvikling)
  • Lærernes evne til å stille krav til deg som elev
  • Lærernes evne til å tilpasse undervisningen ut fra ditt (elevens) behov
  • Lærernes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Utbytte av undervisningen
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Antall elever pr. lærer
  • Avstanden til skolen fra der du (eleven) bor
  • Det sosiale miljøet på skolen
  • Din (elevens) mulighet til å påvirke arbeidsmåtene og oppgavene i undervisningen
  • Ditt (elevens) utbytte av engelskundervisningen
  • Ditt (elevens) utbytte av matematikkundervisningen
  • Ditt (elevens) utbytte av naturfagundervisningen
  • Ditt (elevens) utbytte av norskundervisningen
  • Ditt (elevens) utbytte av samfunnsfagundervisningen
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Gjør det de kan for å sikre det du (eleven) har rett til
 • Service
  • Å legge frem din (elevens) sak uforstyrret
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å behandle deg som pårørende med respekt

Liten betydning

 • Fag, trafikksikkerhet, respekt (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Tilbudet av studieretninger og fag
  • Trafikksikkerheten på skoleveien
  • Å behandle deg som elev (ditt barn) med respekt
 • Fysiske forhold (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Skolebygningens/-enes generelle tilstand
  • Skolens inneklima
  • Skolens uteareal
  • Klasserommenes generelle standard
 • Digitale løsninger (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne fram til informasjon om skolen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Å finne informasjon om deg/dine (elevens) forhold knyttet til skolen på skolens internettsider
  • Å finne informasjon om skolens tilbud på skolens internettsider
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere søknader o.l.)
  • Å bruke skolens digitale verktøy i opplæringen (læringsplattformer)
  • Skolens tilbud av digitale verktøy i opplæringen
  • Skolens internettsider
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)
 • Få informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til skolen
  • Å få informasjon om din (elevens) faglige utvikling
  • Å få informasjon om dine (elevens) aktiviteter, som lekser, turer e.l.
  • Å få informasjon om videre studier og utdanning
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forklare beslutninger
  • Å forstå brev/e-post fra skolen
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med skolens ansatte
  • Å forstå hvordan skjemaer (f.eks. søknadsskjemaer) skal fylles ut
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo