Hva mener innbyggerne?

Innbyggerundersøkelsen 2015 består av to deler – en innbyggerdel og en brukerdel. Innbyggerdelen gir et overordnet bilde både av innbyggernes inntrykk av kommunen de bor i og inntrykket av å bo og leve i Norge.

Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 30. aug 2017

Fortsatt svært fornøyde med å leve og bo i Norge og i sin kommune

11 567 respondenter har besvart spørsmål om

 • sitt inntrykk av tilbudet i kommunen
 • sitt inntrykk av statlige, kommunale- og fylkeskommunale tjenester
 • sitt inntrykk av myndighetenes håndtering av sikkerhet, likestilling m.m.
 • egen tillit til politikerne
 • egen tilfredshet med digitale tjenester
 • sitt inntrykk av klagebehandlingen
 • egne holdninger til det offentlige
 • egen bakgrunn

Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Innbyggerne er også godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune. Her er det noen forskjeller mellom fylkene, hvor de som bor i Vest-Agder og Akershus er mest fornøyde, mens de i Troms og Aust-Agder er minst fornøyde.

Høy kvalitet på tjenester, et godt bomiljø og lav arbeidsledighet er antakelig med på å gi de gode resultatene. Samtidig er Norge fortsatt i en god økonomisk situasjon og sånn sett i en særstilling i Europa, noe som nok også bidrar til at innbyggerne setter særlig pris på sin tilværelse i Norge.

Fortsatt bred fremgang i resultatene

Sammenligner vi med undersøkelsene i 2013 er hovedbildet at innbyggernes inntrykk er bedre i 2015. Det er samtidig grunn til å understreke at flere av forskjellene er små.

Eksempler på de resultatene som har gått mest frem i årets undersøkelse sammenlignet med undersøkelsen i 2013
Håndtere store ulykker og katastrofer +11 poeng
Redusere risikoen (forebygge) for store ulykker og katastrofer +9 poeng
Politiet +7 poeng
Statens vegvesen (førerkort, tilsyn med kjøretøy, bygging og vedlikehold av veger, bruer og tunneler) +7 poeng
Sykehus +7 poeng
HELFO +7 poeng

Innbyggernes inntrykk av hvor gode myndighetene er til å redusere risikoen for store ulykker og katastrofer, samt å håndtere store ulykker og katastrofer er i 2015 nesten tilbake på 2010-nivå. Disse spørsmålene gikk mest tilbake i 2013, sannsynligvis påvirket av hendelsene den 22. juli 2011.

Inntrykket av hvor gode politiet er går frem med sju poeng siden 2013, og viser en fremgang på ni poeng siden 2010. Også andre forhold knyttet til politiet går frem siden 2013, som inntrykkene av korrupsjon i staten (seks poeng), myndighetenes arbeid med å redusere kriminalitet (seks poeng) og å forhindre korrupsjon i stat og kommune (fire poeng).

Statens vegvesen går frem med sju poeng sammenlignet med 2013. Inntrykkene av sykehus går frem like mye.

Små tilbakeganger

Når det gjelder resultatene som har gått mest tilbake i årets undersøkelse sammenlignet med undersøkelsene i 2013 er forskjellene mindre.

Eksempler på resultater som har gått mest tilbake sammenlignet med undersøkelsen i 2013
Mulighetene til å komme til kirke, moské og lignende -3 poeng
Mulighetene til å gå på museum, kunstutstilling og lignende    -2 poeng
Mulighetene til selv å drive idrett  -2 poeng

Inntrykkene av tjenestene varierer mye

Undersøkelsen sier noe om hvilket inntrykk innbyggerne har av 44 ulike tjenester. Inntrykket av de aller fleste virksomhetene viser en fremgang siden 2013. Fremgangen varierer fra ett til sju poeng. Fremgangen er størst for politiet, Statens vegvesen, sykehus og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som alle går frem sju poeng. Den største tilbakegangen finner vi i oppfatningene av Den norske kirke, som går tilbake to poeng.

Det er stor forskjell i hvordan innbyggerne vurderer de ulike tjenestene. Folkebibliotek og brannvesen oppnår de høyeste skårene, med over 80 poeng, mens Utlendingsdirektoratet og Nav får de laveste skårene, som ligger rundt 55 poeng.

En del av innbyggerne synes det har vært vanskelig å ta stilling til hvor gode eller dårlige enkelte av tjenestene er. Høye frafallsandeler taler for at resultatene bør tolkes med varsomhet. Flere av virksomhetene som får lavere skår i undersøkelsen, har høye frafallsandeler. Frafallsandelene kommenteres der det er relevant.

Myndighetenes arbeid er i hovedsak godt

Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne generelt sett har gode eller delvis gode inntrykk av myndighetenes arbeid. Myndighetenes arbeid med å redusere kriminalitet kan vise til en økning på seks poeng siden 2013 og hele 12 poeng siden 2010. Også andre forhold knyttet til politiets arbeid kan vise til fremgang siden 2013, blant disse inntrykk av trygghet i nærmiljøet og arbeidet med å forhindre korrupsjon i stat og kommune. Samtidig viser resultatene at innbyggerne generelt sett er av den oppfatning at det er en viss utbredelse av ulike former for korrupsjon i staten så vel som i kommunene.

Innbyggerne mener at det offentlige blir mer effektivt

Innbyggerne gir uttrykk for at det offentlige i hovedsak opptrer ryddig og korrekt, men at det er mye plunder og heft i møte med det offentlige og at ressursene bør utnyttes mer effektivt.

Det er til dels store endringer siden 2013 når det gjelder inntrykket av effektivitet i det offentlige: andelen som er enige i at det offentlige bruker ressursene effektivt har økt med 10 prosentpoeng, mens andelen som er uenige har falt med 14 prosentpoeng.

 

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo