Delhistorier - hva mener innbyggerne?

Publisert: 03. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Politiet, Statens vegvesen, sykehus og HELFO mest frem

Det er inntrykkene av politiet, Statens vegvesen, sykehus og HELFO som har gått mest frem siden undersøkelsen i 2013. Inntrykket av hvor gode politiet er går frem med sju poeng siden 2013, og viser en fremgang på ni poeng siden 2010. Den samme fremgangen på syv poeng ser vi også for Statens vegvesen, HELFO og sykehus siden 2013.

Også andre forhold knyttet til politiet går frem siden 2013, som inntrykkene av korrupsjon i staten (seks poeng), myndighetenes arbeid med å redusere kriminalitet (fem poeng) og å forhindre korrupsjon i stat og kommune (fire poeng).

Det offentlige bruker ikke ressursene effektivt, men det går fremover

Innbyggerne gir fortsatt uttrykk for at det offentlige i hovedsak opptrer ryddig og korrekt, men at det er mye plunder og heft i møte med det offentlige og at ressursene bør utnyttes mer effektivt. Det er til dels store endringer i positiv retning siden 2013 når det gjelder inntrykket av effektivitet i det offentlige: andelen som er enige i at det offentlige bruker ressursene effektivt har økt med ti prosentpoeng, mens andelen som er uenige er har falt med 14 prosentpoeng.

En del av befolkningen mener fortsatt at det offentlige kan bli bedre på å gjøre seg forstått, og at det kan være vanskelig å finne rett myndighet eller person. Det er også mange som fortsatt er uenige i at offentliges tjenester er tilpasset brukernes behov, i overkant av hver fjerde innbygger mener dette.

Inntrykkene av tjenestene varierer etter type erfaring

I innbyggerundersøkelsen svarer respondentene også på hva slags type erfaring de har hatt med ulike tjenester – for eksempel om de har vært i kontakt med tjenesten selv, eller om de ikke har hatt kontakt med en tjeneste. Vi kan derfor kombinere innbyggernes vurderinger av de ulike tjenestene med hva slags type erfaringer de har hatt med disse.

Tjenester hvor de med personlig erfaring gir høyest skår

For en god del av tjenestene gir de med personlig erfaring den høyeste skåren til tjenesten. Dette gjelder blant annet for folkebibliotek, kollektivtransporten i kommunen, Utlendingsdirektoratet, Helseøkonomiforvaltningen og Den norske kirke, i tillegg til omsorgtjenestene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, sykehjem og omsorgsbolig.

Tjenester hvor de med personlig erfaring gir lavest skår

For andre tjenester er det imidlertid de som har den personlige erfaringen som gir lavest skår, for eksempel for Forsvaret, Fylkesmannen, plan- og bygningskontoret, Mattilsynet og Statens innkrevingssentral. Videre er det de som har erfaring som foreldre eller foresatte som gir lavest skår til skolefritidsordningen.

Tjenester hvor de med pårørendeerfaring gir høyest og lavest skår

De pårørende skiller seg ut ved å gi høyest skår til Forsvaret. På den annen side gir de pårørende lavest skår når det gjelder Utlendingsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Nav, sykehus, sosialtjenesten i kommunen, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig og sykehjem.

Tjenester hvor de som har erfaring som ansatt eller via arbeid gir høyest og lavest skår

De som har hatt kontakt med tjenestene som ansatt eller via arbeid gir høyest skår for legevakt, sosialtjenesten i kommunen, kemneren, politiet, fylkesmannen, barnehage, NSB og Vinmonopolet. De gir på den annen side lavest skår når det gjelder tannhelsetjenesten og Posten.

Tjenester hvor de uten erfaring gir høyest og lavest skår

Innbyggere uten erfaring eller kontakt med en tjeneste gir den høyeste skåren for barne-, ungdoms og familieetaten, Statens vegvesen og tollvesenet. De gir den laveste skåren for Vinmonopolet, offentlige teatre og museer, folkebibliotek, Den norske kirke, kollektivtransporten i kommunen, Lånekassen, universitet, høyskole, fagskoler, Helseøkonomiforvaltningen, tannhelsetjenesten, helsestasjon og fastlege.

Trygghet for velferd

Velferdsstaten sørger for et sikkerhetsnett for innbyggerne, for eksempel ved alderdom, tap av inntekt og helsesvikt.

Innbyggerne kan sies å kjenne seg trygge på at de får den hjelpen de trenger dersom de skulle komme ut for sykdom eller skade, mens de kjenner seg delvis trygge når det gjelder arbeidsledighet, uførhet og alderdom. Alle forholdene viser fremgang siden 2013, da spørsmålene ble stilt første gang.

Misnøye med tilrettelegging for syklister og funksjonshemmede i kommunen

Innbyggerne er noe mindre fornøyde med å bo i sin egen kommune enn de er med å bo i Norge, men de er jevnt over fornøyde med de fleste forhold i kommunen sin. Det er imidlertid to spørsmål hvor innbyggerne gir uttrykk for at de samlet sett er direkte misfornøyde; i likhet med 2013 oppnår tilretteleggingen i kommunen for henholdsvis syklister og personer med nedsatt funksjonsevne lave skår. På den positive siden skal det bemerkes at inntrykkene blir noe bedre.

Dårligere inntrykk av tilgang til sykehjemsplasser enn tilgang til hjemmesykepleie

Inntrykket innbyggerne har av tilgangen på sykehjemsplass (52 poeng), er klart lavere enn inntrykket av tilgangen på hjemmesykepleie (68 poeng) og hjemmehjelp (67 poeng). Samtidig er det en positiv utvikling i resultatene fra 2010 til 2015.

Vi ønsker å understreke at mange har svart «vet ikke» eller latt vær å svare på disse spørsmålene, så tallene må tolkes noe varsomt.

Bedret inntrykk av samferdsel 

Selv om enkelte av spørsmålene under samferdselsområdet fortsatt får lave skår sammenlignet med andre forhold, er det en klar fremgang fra 2010 og 2013 til 2015. Størst er fremgangen i inntrykkene av standarden på veier og gater i kommunen som går frem seks poeng fra 2010 til 2015.

Omtrent samme fremgang er det for inntrykkene av standarden på riksveier og europaveier som går frem med fem poeng. Samtidig er skåren fortsatt så lav at innbyggerne kan sies å være nøytrale til misfornøyde hva gjelder riksveier og europaveier. Når det gjelder resultatene etter hvor folk er bosatt, så gir innbyggere i Nordland og Troms lavest skår med 38 poeng, mens de som bor i Vestfold gir den høyeste skåren på 60 poeng.

En sentral myndighet på området er Statens vegvesen. Her er det også en klar fremgang i inntrykkene. Etaten oppnådde en skår på 56 poeng i 2013 mot 63 poeng i 2015. Statens vegvesen går altså frem med sju poeng siden 2013, som sammen med politiet og sykehus er den største fremgangen blant tjenestene i undersøkelsen.

Innbyggerne er godt fornøyde med trafikksikkerheten for reisende med buss, tog og trikk/bane og lignende, og kan sies å være delvis godt fornøyde med trafikksikkerheten for bilister og muligheten til å reise kollektivt.

De som bor i kommuner med flere innbyggere vurderer muligheten til å reise kollektivt best. Innbyggere i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus gir de høyeste skårene. På den annen side gir de som bor i Troms og Rogaland de laveste skårene.

Best inntrykk av flest tjenestene i regionen Hedmark/Oppland 

Når vi sammenligner regioner, ser vi at det er innbyggerne i Hedmark/Oppland som har det beste inntrykket av flest tjenester, 13 tjenester av 44 tjenester (sykehjem, omsorgsbolig, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, barnehage, skolefritidsordning, grunnskole, helsestasjon, tannhelsetjenesten, folkebiblioteket, Forsvaret, Statens vegvesen og plan- og bygningskontoret).

De som bor i Trøndelag gir høyest skår til nest flest tjenester eller 12 av de 44 tjenestene (videregående opplæring/skoler, fagskoler, høyskole, universitet, sykehus, sosialtjenesten, politiet, Skatteetaten, fylkesmannen, Mattilsynet, Statens innkrevingssentral og NSB).

På den annen side gir de som bor i Nord-Norge lavest skår til flest tjenester, 20 av tjenestene (fastlege, helsestasjon, tannhelsetjenesten, PP-tjenesten, Barne-, ungdoms- og familieetaten, offentlige teatre, offentlige museer, folkebibliotek, videregående opplæring/skoler, fagskoler, høyskole, Lånekassen, brannvesen, Forsvaret, Tollvesenet, Mattilsynet, Statens vegvesen, HELFO, kollektivtransporten i kommunen, og Posten.), mens de som bor i Oslo/Akershus gir lavest skår til 13 tjenester (barnehage, grunnskole, legevakt, sykehus, sykehjem, omsorgsbolig, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, Nav, sosialtjenesten, politiet, plan- og bygningskontoret og Den norske kirke).

Færre enn 10 prosent klager over dårlig service eller dårlig behandling, eller på en avgjørelse eller et vedtak

Rundt 8 prosent av innbyggerne svarer at de i løpet av de siste 12 månedene har klaget over å ha fått dårlig service eller dårlig behandling. Om lag like mange lot være å klage fordi de trodde at det ikke ville hjelpe, mens 2 prosent ikke visste hvordan de kunne klage. 

Skatteetaten.no, Altinn.no og Lånekassen.no oppfattes som gode 

Skatteetaten.no, Altinn.no og Lånekassen.no får en skår som angir at portalene oppfattes som gode, mens innbyggerne kan sies å mene at nettstedene Nav.no, Toll.no, Helsenorge.no og Vegvesen.no er delvis gode.

Innbyggernes svar gir en skår som viser at de er delvis fornøyde med den generelle muligheten til selv å utføre oppgaver over internett og innloggingsløsninger for å gjøre dette. Innbyggerne som bruker internett daglig utpeker seg ved å gi noe høyere skår enn de øvrige innbyggerne.

I dette materialet er det til dels store «vet ikke» og ikke besvart andeler. Det er derfor sterkest sikkerhet knyttet til vurderingene av Altinn.no og Skatteetaten.no, begge er portaler som oppfattes som gode.

 

Kommunestørrelse og tilfredshet med tjenestene

Vi blir stadig mer fornøyde med tjenestene fra det offentlige. Samtidig varierer tilfredsheten etter kommunestørrelse.

Innbyggerne i både små og store kommuner gir høye skår på spørsmålet om alt i alt, hvor fornøyde eller misfornøyde de er med deres kommune som et sted å bo og leve. Kommuner mellom 20 000 og 110 000 innbyggere får samlet sett beste skår med 82 av 100 mulige poeng. Snittet er lavest i kommunene med mindre enn 5000 innbyggere med en skår på 80 av 100 mulige poeng. Samtidig varierer inntrykkene av ulike forhold og tjenester en del.

Virksomhet/
kommunestørrelse
Under
5000
5 000 -
20 000
20 000 -
110 000
110 000
og over

Kommunestørrelse og tilfredshet med tjenestene

Folkebibliotek 76 poeng 79 poeng 82 poeng 82 poeng
Brannvesen 75 poeng 78 poeng 82 poeng 83 poeng
Universitet 78 poeng 78 poeng 80 poeng 80 poeng
Vinmonopolet 77 poeng 78 poeng 79 poeng 81 poeng
Høyskole 78 poeng 78 poeng 78 poeng 78 poeng
Grunnskole 81 poeng 78 poeng 77 poeng 75 poeng
Barnehage 84 poeng 79 poeng 77 poeng 72 poeng
Lånekassen 73 poeng 74 poeng 75 poeng 77 poeng
Fastlege 73 poeng 75 poeng 77 poeng 74 poeng
Helsestasjon 77 poeng 75 poeng 74 poeng 71 poeng
Offentlige teatre 69 poeng 72 poeng 73 poeng 76 poeng
Videregående opplæring/skoler 64 poeng 73 poeng 76 poeng 74 poeng
Skolefritidsordning 78 poeng 74 poeng 72 poeng 70 poeng
Offentlige museer 69 poeng 71 poeng 71 poeng 74 poeng
Sykehus 72 poeng 71 poeng 71 poeng 72 poeng
Skatteetaten 70 poeng 71 poeng 72 poeng 72 poeng
Tannhelsetjenesten 64 poeng 73 poeng 74 poeng 70 poeng
Posten 71 poeng 70 poeng 72 poeng 71 poeng
Mattilsynet 69 poeng 69 poeng 70 poeng 70 poeng
NRK 67 poeng 67 poeng 68 poeng 72 poeng
Fagskoler 56 poeng 66 poeng 73 poeng 72 poeng
Hjemmesykepleie 78 poeng 72 poeng 66 poeng 60 poeng
Tollvesenet 67 poeng 67 poeng 69 poeng 67 poeng
Politiet 66 poeng 66 poeng 69 poeng 67 poeng
Forsvaret 67 poeng 67 poeng 68 poeng 67 poeng
Den norske kirke 68 poeng 68 poeng 66 poeng 62 poeng
HELFO 63 poeng 64 poeng 66 poeng 67 poeng
Statens innkrevingssentral 65 poeng 65 poeng 65 poeng 66 poeng
Kemner 63 poeng 64 poeng 67 poeng 65 poeng
Hjemmehjelp 72 poeng 67 poeng 61 poeng 58 poeng
Statens vegvesen 62 poeng 63 poeng 64 poeng 64 poeng
Legevakt 64 poeng 65 poeng 65 poeng 58 poeng
Omsorgsbolig 73 poeng 66 poeng 60 poeng 56 poeng
PP-tjenesten 61 poeng 63 poeng 61 poeng 59 poeng
Fylkesmannen 61 poeng 59 poeng 62 poeng 61 poeng
Sykehjem 73 poeng 64 poeng 57 poeng 53 poeng
Barne-, ungdoms- og familieetaten 62 poeng 61 poeng 61 poeng 60 poeng
Kollektivtransporten i kommunen 38 poeng 49 poeng 61 poeng 72 poeng
Plan- og bygningskontoret 61 poeng 58 poeng 57 poeng 54 poeng
NSB 59 poeng 57 poeng 57 poeng 58 poeng
Sosialtjenesten 62 poeng 58 poeng 57 poeng 54 poeng
Barneverntjenesten 58 poeng 58 poeng 57 poeng 55 poeng
NAV 58 poeng 55 poeng 56 poeng 55 poeng
UDI 54 poeng 55 poeng 55 poeng 54 poeng

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*