Fellesløsninger

Illustrasjonen viser status på fellesløsninger (status er god)
Publisert: 10. jun 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Status fellesløsninger: God

Bruken av felleskomponentene er god, og stigende. Samtidig videreutvikles eksisterende felleskomponenter og -løsninger. Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen) har fått etablert en overordnet strategi og handlingsplan for utvikling av fellesløsninger i offentlig sektor. Videre har vi gjennom Digital agenda fått slått fast strategiske prinsipp for nasjonale felleskomponenter. Oppsummert gjør dette at vi vurderer status for felleskomponenter til god.

Felles strategier

I Digital agenda trekkes fellesløsninger frem som et viktig effektiviseringstiltak for å dekke like behov i offentlig sektor. Stortingsmeldingen lister opp flere strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter, ett av disse er at utvikling av felleskomponenter skal være samordnet. Felles nasjonale strategier for utvikling blir da viktig. Et eksempel på dette er Skate som nå har fått på plass en overordnet strategi og handlingsplan for utvikling av fellesløsninger i offentlig sektor. Utviklingsarbeidet skal være koordinert og til det beste for sluttbruker.

Vi ser også at samordning av arbeidet med IKT-løsninger i helse- og omsorgssektoren styrkes. Det nyetablerte e-helsedirektoratet deltar i et nasjonalt e-helsestyre, som skal prioritere digitaliseringstiltak i helsesektoren. Dette skal sikre en mer helhetlig IKT-utvikling med mer gjennomføringskraft.

Behov for bedre samordning mellom kommune og stat

Samtidig ser vi et økende behov for bedre samordning mellom stat og kommune i digitaliseringsarbeidet. I Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester (Dokument 3:6 (2015-2016) svarer kun 8 prosent av kommunene at de er helt eller delvis enig i at stat og kommune har et godt samarbeid om å skape helhetlige digitale tjenester. På bakgrunn av blant annet Riksrevisjonens undersøkelse er Difi i gang med å kartlegge statlige digitaliseringsinitiativ som berører kommunesektoren. Sammen med KS lages et rammeverk for å vurdere de ulike tiltakene opp mot hverandre. En god oversikt over pågående og planlagte IKT-prosjekt, samt et rammeverk for prioritering blir viktig i arbeidet for bedre samhandling mellom kommune og stat.

Eksisterende felleskomponenter står godt

Statistikk fra Altinn og ID-porten viser fortsatt god bruk av løsningene. Per mai 2016 var det over 930 offentlige tjenester tilgjengelig via innloggingsportalen ID-porten, fordelt på 527 virksomheter. Da selvangivelsen ble tilgjengelig hos Altinn var det litt over 2 millioner unike brukere som logget seg inn via ID-porten, bare det første døgnet. Trafikken i det totale antall innlogginger denne dagen var 32 prosent større enn rekorddøgnet året før. Trafikk via Altinn var i løpet av fjoråret på 47,4 millioner transaksjoner, noe som tilsvarer en økning på rundt 30 prosent fra 2014.

Oppslutningen om digital postkasse til innbygger økte ved årsskiftet og inn i 2016. Per 1. juni 2016 var det i underkant av 950 000 innbyggere som hadde opprettet en digital postkasse. Antall virksomheter som har koblet seg på løsningen var på samme tidspunkt 196. Difi har satt et mål om 1,6 millioner innbyggere og 200 påkoblede virksomheter innen utgangen av 2016. Kravet i Digitaliseringsrundskrivet er at alle statlige forvaltningsorgan skal ta i bruk Digital postkasse innen 1. april 2016. Dersom virksomhetene benytter meldingsboksen i Altinn til kontakt med innbygger, skal overgang til Difis løsning skje innen 1. oktober 2016.

Våren 2016 ble en ny nasjonal fellesløsning satt i produksjon. Dette er en e-signeringsløsning som dekker behov for signering av dokument elektronisk. Tjenesten sørger for sikker og effektiv håndtering av dokument som krever signering av innbygger. Per mai 2016 har 6 tjenesteeiere tatt løsningen i bruk og i overkant av 300 signeringer er utført.

Nasjonale fellesløsninger i utvikling

Folkeregisteret er sentralt for at personrelatert saksbehandling blir effektivt håndtert med korrekte og oppdaterte personopplysninger. Registeret hadde i 2015 mer enn 38 millioner oppslag og oppdateringer, og blir brukt både av offentlige og private virksomheter. Nav alene gjør rundt 5 millioner oppslag i sin lokale kopi hvert døgn. I år har regjeringen bevilget penger til modernisering av Folkeregisteret for å møte de nye utfordringene som har oppstått siden den gangen registeret ble opprettet. En moderninsering av Folkeregisteret kan berøre IKT-system i andre virksomheter som benytter seg av løsningen. Skatteetaten samarbeider med andre virksomheter i utviklingen av ny løsning.

For best mulig kvalitet på saksbehandling, og bruk av oppdaterte data, er det viktig å sikre god bruk av grunndataregistre. Fra første januar 2016 ble bruk av standardtjenester i Folkeregisteret og oppslag i Brønnøysundregistrene på nett gjort gratis, noe som trolig vil føre til flere direkte oppslag i registrene.

Nye tiltak for deling og gjenbruk av data og informasjon

Skate har blant annet identifisert behov for å styrke arbeidet med å dele og gjenbruke data og informasjon i forvaltningen. I handlingsplanen for første halvår 2016 la de frem tiltak for å etablere løsninger som skal gi en oversikt over data som forvaltningen sitter på, og tilrettelegge for at informasjon blir gjort tilgjengelig og klar for gjenbruk. Ett av disse tiltakene er å etablere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning med veiledere og standardiseringer. Oppgaven ligger hos Difi.

Et annet planlagt tiltak er å etablere en felles nasjonal datakatalog. Formålet med løsningen er å gi en oversikt over data forvaltningen sitter på. I tillegg vil datakatalogen inneholde felles begrepsbeskrivelser av data og tjenester de ulike virksomhetene forvalter. Dette legger til rette for gjenbruk av data og bedre samhandling på tvers av forvaltningen. Brønnøysundregistrene er per mai 2016 i startfasen av arbeidet.

Det er ikke bare gjennom Skate at Difi, og forvaltningen for øvrig, jobber med disse problemstillingene. Som oppfølging av Difi-rapport 2015:3 «Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor» har KS, Brønnøysundregistrene og Difi samarbeidet om å lage en pilot for meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter. I piloten tas allerede eksisterende sak-/arkivsystem i bruk for å oppnå en raskere utbredelse. Pilotprosjektet ser også på hvordan dette kan ses i sammenheng med post til private virksomheter. 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*