Hvordan har vi analysert dataene fra medarbeiderundersøkelsen 2016

Analysemodellen ifra 2013 som forklarer hvordan ulike forhold ved arbeidsplassen påvirker jobbengasjement og opplevd gjennomføringsevne i virksomheten er videreført i 2016

Publisert: 25. mai 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Til medarbeiderundersøkelsen i staten 2013 ble det utviklet en forklaringsmodell med ulike faktorer som uavhengige variabler og jobbengasjement og opplevd gjennomføringsevne som avhengige variabler. Modellen er videreført fordi den vurderes som nyttig for å se ulike sammenhenger i ledelse og personalpolitikk i staten. Modellen omhandler både forhold som inngår i arbeidsmiljølovens intensjon om at ansattes helse ikke skal trues eller svekkes av arbeidet, og forhold som omhandler formålet med statlige virksomheter som blant annet gjennomføringsevne, brukerorientering og måloppnåelse. 

Forklaringsmodellen beskriver hvordan ulike sider ved ansattes arbeidssituasjon forventes å ha en betydning for  jobbengasjement og opplevd gjennomføringsevne. Gjennom forklaringsmodellen beregnes det hvordan de ulike faktorene i undersøkelsen i fellesskap kan bidra til å forklare variasjonen i henholdsvis jobbengasjement og opplevd gjennomføringsevne. En sammenheng med sterk statistisk forklaringskraft og som er i tråd med et teoretisk grunnlag for at sammenhengen skal oppstå, vil være en indikasjon på at faktorene har en betydning for de to indeksenes resultat. Sammenhengen mellom faktorene og indeksene testes ved hjelp av en lineær regresjonsanalyse. 

Forklaringsmodell for medarbeiderundersøkelsen i staten 2016
 
 

Spørsmålene som inngår i engasjementindeks

  • Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet
  • Jeg opplever arbeidsglede i jobben
  • Jeg er svært engasjert i jobben
  • Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min

Spørsmålene som inngår i indeks for opplevd gjennomføringsevne

  • I min virksomhet er det klart hvem som har ansvar for de ulike oppgavene
  • I min virksomhet gjennomfører vi de planer som er vedtatt
  • I min virksomhet løser vi våre oppgaver med effektiv ressursbruk
  • Min virksomhet oppnår gode resultater i henhold til mål og resultatkrav

Deldette