Hvordan har vi samlet inn data for medarbeiderundersøkelsen 2016

Medarbeiderundersøkelsen 2016 ble totalt sendt til 7471 ansatte innenfor statlig tariffområde. 55 prosent svarte på spørreskjemaet

Publisert: 25. mai 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Distribusjon og svarprosent

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har e-postadresser til ansatte ved om lag halvparten av statlige virksomheter. E-postlister fra DFØ ble derfor benyttet til å identifisere e-postadressen til de utvalgte respondentene. Øvrige virksomheter ble kontaktet direkte og fikk tilsendt en respondentliste. Disse ble så påført e-postadresse av virksomheten selv og returnert. Respondenter som ikke fikk påført e-postadresse, fikk tilsendt invitasjon til undersøkelsen på brev i papirform.

Undersøkelsen ble distribuert i oktober 2015 på e-post med en personlig hyperlenke som respondenten kunne klikke på for å komme til undersøkelsen. Respondenter som mottok invitasjonen per brev kunne gå til rambolldata.com og taste inn en unik kode som var påført invitasjonsbrevet.

Undersøkelsen ble distribuert til totalt 7 471 respondenter, hvorav 3 899 fullførte undersøkelsen. 156 toppledere (definert som toppledere i statens lederlønnssystem) av 248 besvarte undersøkelsen.  

Utvalg og utvalgskriterier

Populasjonen i undersøkelsen er alle ansatte i det statlige tariffområdet, med unntak av ansatte i det statlige skoleverket, Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetshetstjeneste. Totalt utgjør populasjonen 153 905 ansatte.

For å sikre tilstrekkelig representativitet ble det gjort et bruttoutvalg på 7 002 respondenter fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Respondentene ble trukket tilfeldig innenfor de aktuelle etatsgruppene i SST (i den sivile ytre etat, departementene, offentlig næringsdrift og anlegg, sentraladministrasjonen uten departementene, undervisning og forskning). For å sikre sammenlignbarhet på tvers av etatsgruppene, ble det gjort en stratifisering ved å sørge for at minimum 1 000 medarbeidere innenfor hver gruppe ble trukket ut. I tillegg til de 7 002 tilfeldig valgte ansatte, ble nær samtlige toppledere, definert som toppledere i statens lederlønnssystem, inkludert i undersøkelsen. Dette førte til en overrepresentasjon av toppledere i det reelle bruttoutvalget med 248 inviterte toppledere.

Etter utsendelse av invitasjon til undersøkelsen ble e-poster og brev som ikke kom frem erstattet med nye respondenter. Det ble da trukket 221 nye respondenter og disse fikk tilsendt undersøkelsen enten som brev eller e-post.

 

Deldette