Medarbeidere i staten har høyt jobbengasjement

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 viser at medarbeiderne har et høyt engasjement for jobben med en skår på 78, en fremgang på to poeng fra 2013.

Publisert: 25. mai 2016, Sist endret: 09. jul 2018

Jobbengasjementet får en høy skår i undersøkelsen, og så mange som 83 prosent oppgir at de opplever arbeidsglede. Også i 2013 oppnådde staten høye skår på disse spørsmålene, og vi ser en ytterligere økning i jobbengasjementet i årets undersøkelse. Analysene fra årets undersøkelse viser at jobbengasjementet i staten er like høyt i alle virksomhetstypene som inngår i undersøkelsen.

Faktoren utviklingsmuligheter står i en særstilling for jobbengasjementet

Regresjonsanalysen viser at faktoren utviklingsmuligheter er den aller viktigste driveren for medarbeidernes engasjement. Mer spesifikt vil det si at engasjerte medarbeidere rapporterer om høyere mulighet til å bruke egen kompetanse og faglig utvikling, variasjon i arbeidsoppgaver og utfordringer i jobben, men også egne muligheter for kompetanseutvikling og innflytelse på hvordan de utfører oppgavene sine. 

Meningsfylt arbeid

At utviklingsmuligheter kommer ut som den faktoren som i sterkest grad kan forklare variasjon i jobbengasjement, er i tråd med kunnskap om hvilke forhold som bidrar til engasjement. Flere av spørsmålene kan relateres til begreper som jobbautonomi og sees i sammenheng med medarbeideres behov for å mestring og utvikling. Eksempler på godt dokumenterte forhold som assosieres med høyt engasjement er autonomi/selvbestemmelse i arbeidssituasjonen, opplevelsen av meningsfullt arbeid, tilbakemeldinger på arbeidet og mulighet for personlig utvikling.

Funnet henger således godt sammen med etablert kunnskap om at autonomi og utfordringer i jobbsammenheng, innebærer at ansatte i større grad er villig til å investere tid og energi i jobben sin.Medarbeidere som får brukt egen kompetanse og som opplever jobben utfordrende, vil sannsynligvis i større grad oppleve et eierskap til den jobben som gjennomføres og således ha en større indre motivasjon til å gjøre en innsats.

Undersøkelsen viser at utviklingsmuligheter har større effekt på engasjement i gruppene med lav og moderat skår enn i gruppen med høy skår. Dette er viktig kunnskap dersom staten ønsker å iverksette tiltak overfor de ca. 38 000 medarbeidere (25 prosent av respondentene) som i henhold til undersøkelsen skårer lavt på jobbengasjement. Undersøkelsen viser at halvparten av disse ønsker å fortsette i jobben sin. Det er viktig at disse medarbeiderne blir sett og fulgt opp med både styrende og støttende ledelse, og at man sammen lager utviklingsplaner som aktivt følges opp.

Deldette