Bruk av IKT i staten 2015

Statistisk sentralbyrå fokuserer i år på IKT-sikkerhet i sin undersøkelse «Bruk av IKT i staten». Undersøkelsen viser at 44 prosent av alle statlige virksomheter enten har mistet eller fått stjålet IKT-utstyr det siste året. Videre meddeler 40 prosent av virksomhetene at de ikke har kryptert sitt bærbare IKT-utstyr. Av disse har 34 prosent mistet IKT-utstyr det siste året.

Publisert: 06. jan 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Om undersøkelsen:

Utgiver: SSB

Oppdragsgiver: KMD

Sponset: Nei

Utgitt første gang: 2004, 2008, 2012

Frekvens: Årlig fra 2012

Geografisk område: Statlige virksomheter i Norge

I årets undersøkelse velger SSB å trekke frem funn knyttet til IKT-sikkerhet. 2 av 5 virksomheter oppgir at de ikke har kryptert IKT-utstyret sitt, selv om de aller fleste mener det er relevant å gjøre det. 6 prosent av virksomhetene kjenner ikke til om IKT-utstyret er kryptert eller anser det ikke som relevant. 8 prosent kjenner ikke til om deres IKT-utstyr er kommet på avveie.

25 prosent forventer redusert bemanning som følge av nye IKT-system

66 prosent av virksomhetene mener at infrastrukturen i stor grad har blitt mer robust og sikker. 64 prosent av virksomhetene rapporterer at kvaliteten på virksomhetens tjenester har økt som følge av IKT-prosjekter. Dette er en nedgang fra 66 prosent fra fjorårets undersøkelse. 41 prosent oppgir at bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger har økt i stor grad. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra i fjor. Når det kommer til nedbemanning som følge av IKT-prosjekter, oppgir 25 prosent av statlige virksomheter at de forventer å redusere bemanningen som følge av nye IKT-system. For IKT-prosjekt som er innført i løpet av de siste to årene rapporterer 4 prosent at disse i stor grad har ført til redusert bemanning.

Flere inkluderer universell utforming i sin IKT-strategi

65 prosent av virksomhetene opplyser i år at de har en IKT-strategi som er oppdatert i løpet av de siste 4 årene. Dette er en økning fra 2014 da tilsvarende andel var på 56 prosent. Blant virksomhetene som oppgir at de har en oppdatert strategi rapporterer 52 prosent at universell utforming av IKT er en del av strategien, mot 48 prosent i fjor. Fra 1. juli 2014 er universell utforming lovpålagt for nye IKT-løsninger, mens det innen inngangen av 2021 også gjelder allerede eksisterende løsninger.  

Lite ressurser og mangel på felles offentlig infrastruktur blir sett på som hindringer

40 prosent av alle statlige virksomheter oppgir at mangel på offentlige løsninger og infrastruktur i stor eller ganske stor grad er en hindring for utvikling av elektroniske tjenester. Vanskeligheter med å frigjøre ressurser til utvikling av tjenester oppleves i stor eller ganske stor grad som en hindring ifølge 57 prosent av virksomhetene. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor. 

Økt bruk av sosiale medier og nettskytjenester

Siden 2012 har bruk av nettskytjenester blant statlige virksomheter økt fra 26 til 53 prosent. Tjenestetyper som webanalyse, lagringsverktøy, virtuelle møterom og kommunikasjon (e-post, chat og tale) skiller seg ut som de skybaserte tjenestene flest virksomheter velger å benytte seg av. I 2015 opplyser 87 prosent av virksomhetene at de benytter en eller flere sosiale medier i kontakt med brukerne. 62 prosent av disse oppgir at de bruker sosiale medier for å rekruttere nye ansatte. Facebook skiller seg ut som den kanalen flest tar i bruk. Bruken blant alle virksomheter er her på 75 prosent i år og er dermed uendret fra i fjor. 67 prosent av statlige virksomheter bruker mikroblogger som Twitter o.l. 

Metode og utvalg

Metode for undersøkelsen er elektronisk spørreskjema som går ut til alle statlige virksomheter som har 10 ansatte eller flere. Undersøkelsen startet i 2004 og ble utført årlig til og med 2008. For statistikkåret 2012 delfinansierte Difi spørsmål om IKT-utgifter og undersøkelsen ble igjen utført årlig. Årets undersøkelse ble gjennomført i 1.kvartal av 2015. Statlige enheter er organisert i ulike nivåer i SSBs virksomhets- og foretaksregister, og populasjonen omfatter statlige enheter på øverste nivå (nivå 0 og 1, og som har egen virksomhet). I årets undersøkelse har 240 enheter rapportert på vegne av seg selv og underenheter, som da samlet stod for hele staten. Svarprosenten ligger på rundt 95 prosent.

Deldette