To nye innovasjonsprosjekter i StimuLab

To nye prosjekter har fått støtte fra StimuLab, etter siste runde med tildelinger i 2018.

Publisert: 07. nov 2018, Sist endret: 02. apr 2019

Valget falt på to prosjekter som har stor innovasjonshøyde og potensial for henholdsvis skalering og policyinnovasjon, og de støttes med til sammen 3,8 millioner kroner.

- I StimuLab jobber vi med tidligfasen i utviklingsprosjekter. Der settes brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen, sier avdelingsdirektør i Difi, Grete Orderud.

De to nye prosjektene er akkurat startet opp og skal i første omgang jobbe fram til en anskaffelse av designkompetanse.

Prosjektene:

Hele mennesker, hele tjenester

Ansvarlig virksomhet: (nye) Moss kommune (sammenslåing av dagens Moss og Rygge kommuner, fra 1.1.2020)

Moss kommune har på kort tid opplevd 80% økning i antall unge voksne funksjonshemmede. På sikt vil kommunen trenge 40 nye ansatte dersom de skal fortsette å levere tjenesten som i dag. En gjennomgang av kommunens tjenester for funksjonshemmede, viste også at kommunen har behov for å jobbe med organiseringen av tjenestene til denne brukergruppen for å løfte den opplevde kvaliteten. Kommunen står med andre ord overfor en utfordring de er nødt til å løse på nye måter.

Prosjektet har også potensial til å være referanseprosjekt for andre kommuner med tilsvarende utfordringer. Erfaringen fra arbeidet med StimuLab, og annet innovasjonsarbeid i kommunal sektor, viser nemlig at det er store utfordringer knyttet til skalering av gode resultater og implementerte løsninger fra en kommune/sektor til en annen gjennom prosjektet i Moss kommune kan StimuLab teste ut om det er mulig å lage fellesløsninger og/eller utvikle verktøy flere kommuner kan bruke for å løse tilnærmingsvis like utfordringer.

StimuLab mener det ligger overbevisende innovasjons- og gevinstpotensial i dette prosjektet. Problemstillingen handler både om hvordan tilby bedre tjenester til en voksende brukergruppe, samtidig som man reduserer kostnadene. Dette er en utfordring alle kommuner står overfor.

Kontaktperson for prosjektet: Kommunalsjef helse og mestring i nye Moss kommune, Eli Thomassen, tlf. 454 44 560

Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelse

Ansvarlig virksomhet: Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med EAT 

Dette prosjektet ønsker å ta tak i problemfeltet sunt, bærekraftig kosthold og det norske matsystemet. Ved hjelp av StimuLab-prosessen ønsker FHI å teste ut nye måter å gå fra enkeltprosjekter til mer systemisk utvikling på tvers av offentlig og privat sektor, med vekt på å styrke samspillet med andre sektorer, med organisasjonslivet og innbyggerne.

Det er svært godt vitenskapelig forankret at et sunt kosthold er nødvendig for normal vekst og utvikling, at det kan bedre allmenntilstanden, redusere risikoen for mange sykdommer og bidra til raskere heling ved sykdom. Samfunnsgevinstene ved at befolkningen i større grad følger kostrådene som gis, er store. Det langsiktige målet til FHI og EAT er å bidra til en varig omlegging av produksjon, distribusjon og forbruk av mat slik at matsystemet legger til rette for bærekraftige matvaner som er i tråd med det vi vet om sunt kosthold.  

Dette prosjektet representerer et skikkelig flokete problem med mange aktører. Det eksisterer generelt lite erfaringer om hvordan man kan gå frem for å få til positive endringer innenfor slike komplekse problemfelt. FHI vet for lite om samspillet mellom endringer i politikk, forvaltning, næringsliv og spisevaner fra et systemperspektiv og hvordan dette påvirker kostholdet mer generelt og på individnivå. De har behov for ny kunnskap og erfaring med samarbeidsformer som er egnet til å omsette kunnskap om et sunt og bærekraftig kosthold til varige kostomlegginger som direkte bidrar til bedre folkehelse og miljø.

Prosjektet også kan ses som policyinnovasjon, der det faktiske arbeidet som skjer i prosjektet, og i forlengelsen, kan bidra direkte inn i politikkutforming og øvrige forvaltningsprosesser. Prosjektet utforsker også nye typer samarbeidsformer og partnerskap mellom alle nivåer av offentlige myndigheter, organisasjoner og næringsliv.

Prosjektene som er valgt ut, var i sterk konkurranse med 13 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

- Vi ser at stadig flere offentlige virksomheter viser forståelse for og ønske om å utforske og eksperimentere med utfordringer de står fast i. Gjennom StimuLabs metodikk bidrar vi til at løsningene som utvikles ikke er basert på antakelser, men i tråd med reelle behov, sier Grete Orderud.

- Gjennom prosjektene i StimuLab får vi også mye kunnskap og erfaring med hvordan offentlig sektor kan bidra til innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi vil fremover jobbe videre med å spre mer av denne kunnskapen.

Her kan du lese om de fire første prosjektene som fikk støtte i 2018.

StimuLab

  • Gjennom StimuLab skal Difi støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Difi samarbeider med Design og arkitektur Norge (DOGA) om ordningen.
  • Vi tilbyr økonomisk støtte og veiledning, hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet og en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.
  • Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.
  • I 2018 har vi fordelt tilsammen 10 millioner kroner til ulike innovasjonsprosjekter i stat og kommuner. Her kan du lese om hvordan vi rekrutterer nye prosjekter. Neste mulighet vil være i 2019.

 

Deldette

Kontakt