Syv innovasjonsprosjekter får støtte fra StimuLab 2019

Årets tildeling fra StimuLab er klar, og syv nye innovasjonsprosjekter har fått støtte. Prosjektene spenner fra gjeldsforebygging og utenforskap til kommunale byggeprosjekter og medisinsk avstandsoppfølging. Felles for prosjektene er at de skal løse problemstillinger med utgangspunkt i brukernes behov gjennom en åpen og eksperimenterende metode, med utgangspunkt i tjenestedesign.

Publisert: 04. jul 2019, Sist endret: 22. aug 2019

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Difi velger ut prosjektene, som får både økonomisk støtte (til sammen 18,8 millioner) og faglig veiledning. Prosjektene som er valgt ut var i hard konkurranse med 31 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter. Avdelingsdirektør Grete Orderud er glad for det store engasjementet.

– Stadig flere offentlige virksomheter vil eksperimentere med og utforske utfordringer de står fast i. StimuLabs metode bidrar til en åpen tilnærming tidlig i prosessen. På den måten kan problemstillingen og behovene  bli ordentlig forstått før virksomhetene velger en løsning, for eksempel når det gjelder digitalisering, sier Grete Orderud.

Her er årets syv prosjekter:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet skal sammen med lokale NAV-kontor jobbe med hvordan de kan lage bedre og mer helhetlige tjenester i de nye, sammenslåtte NAV-kontorene som etableres i forbindelse med kommunereformen. Med brukernes behov i sentrum, skal de utforske hvordan de kan organisere de nye Nav-kontorene.
  • Arkivverket skal jobbe med hvordan arkivering i forvaltningen kan gjøres mer effektivt, moderne, brukerrettet og sikre at dokumentasjon bevares for ettertid. Det er et demokratisk problem at forvaltningen i dag ikke har dokumentasjon på beslutninger og saksganger fordi det ikke arkiveres. Prosjektet vil utfordre både forvaltningen og private leverandører og utforske hvordan innebygd arkivering kan være en del av fremtidens arkivering.
  • Bydel Nordre Aker i Oslo kommune skal gå åpent og utforskende inn i temaet utenforskap og se på hvordan bydelen kan bidra til å forebygge at flere faller utenfor, f.eks. innenfor om fattigdom, rus, psykiatri, eldre, skole eller kombinasjoner av flere problemstillinger.
  • St. Olavs hospital HF skal sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF se på hvordan medisinsk avstandsoppfølging kan bidra til å endre måten pasienter følges opp på. Medisinsk avstandsbehandling, gjennom ulike teknologiske muligheter, gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og egen helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene.
  • Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse skal utforske hvordan en digital behandlingsplan kan bidra til bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene. Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler i dag muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen i en felles, nasjonalt tilgjengelig behandlingsplan. Det er dermed også dårlig tilrettelagt for at pasienten selv kan delta og spille inn informasjon i egen behandlingsplan. Dette prosjektet skal se på de teknologiske mulighetene og teste hvordan en slik behandlingsplan kan fungere, på tvers av helsetjenester.
  • Bærum kommune skal jobbe med hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter kan bidra til at byggene som settes opp er i tråd med faktiske behov og fremtidens krav. Prosjektet skal utforske hvordan man ved hjelp av tjenestedesign og systemorientert design kan utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess, som kan styrke samhandlingen mellom involverte aktører, sikre reell brukermedvirkning, og resultere i bedre og riktige bygg med god kvalitet. Dette prosjektet ønsker å utvikle en bedre prosess for kommunale byggeprosjekter, som ivaretar brukermedvirkning gjennom hele prosessen. Arbeidet skal konkret jobbe med case fra området pleie/omsorg i kommunen.
  • Brønnøysundregistrene skal sammen med NAV Lillestrøm, NAV Viken og Lillestrøm kommune jobbe for en helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer. Dette prosjektet ønsker å lage en løsning for å fange opp disse brukerne og forebygge økonomiske problemer, i utgangspunktet både rettet mot enkeltpersonsforetak og øvrige innbyggere. Innsikten om denne tematikken kommer fra fjorårets StimuLab-prosjekt «Gjeldsfloka», der NAV Skedsmo (nå Lillestrøm) og Brønnøysundregistrene jobber med en løsning for en plattform og rådgivning til de som allerede har store gjeldsproblemer.

Deldette

StimuLab

  • Gjennom StimuLab skal Difi støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Difi samarbeider med Design og arkitektur Norge (DOGA) om ordningen.
  • Vi tilbyr økonomisk støtte og veiledning, hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet og en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.
  • Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.