Roller og ansvar

Toppledelse:

 
 

Vær interessert i hva som skjer i de ulike avdelingene/enhetene. Sett oppfølgingsarbeidet på agendaen på ledergruppemøte. Gjør deg tilgjengelig for sparring med dine ledere.

Leder:

 
 

Sett av nok tid. Vær bevisst på å ikke hoppe til konklusjoner for raskt, eller å la din personlige tolkning av hva som er årsaker farge dialogen med dine medarbeidere. Behold roen slik at medarbeiderne opplever at du faktisk ønsker å høre hva de mener. De har trolig verdifull informasjon til deg. Opplever du det utfordrende å få negative tilbakemeldinger på f. eks ditt lederskap, be gjerne om hjelp til å forstå og oppfordre til å komme med eksempler. Gi uttrykk for at du vil drøfte resultatene med din overordnede eller f eks HR. Bryt opp den tradisjonelle "avdelingsmøte-formen" for å skape god dialog og engasjement for oppfølgingsarbeidet. Følg spillereglene. fasiliter prosessen på en god måte, be HR/koordinerende enhet om opplæring, støtte eller bistand dersom du ønsker det.

Tillitsvalgt/verneombud:

 
 

Delta i prosessen i dine enhet på linje med alle andre medarbeidere. Vær bevisst og tydelig på din rolle når du snakker som tillitsvalgt. Følg spillereglene.

Medarbeider:

 
 

Delta i prosessen. Vær aktiv. Følg spillereglene.

Publisert: 30. apr 2015, Sist endret: 26. jun 2018