Folkebibliotek

*Snittskår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen fra -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 omregnet til en skår fra 0-100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

Faktorer som påvirker tilfredshet med Folkebibliotek

Folkebiblioteket er kommunens ansvar. Bibliotekene har som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektjenester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og andre som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.[1]

Stianalysen for folkebibliotek forklarer omtrent 59 prosent av variasjonen i brukernes totaltilfredshet. Analysen viser at det er de ansattes service som har størst betydning for tilfredsheten med folkebiblioteket. Analysen er basert på svarene til 1 541 respondenter som har svart på mer enn 70 prosent av spørsmålene (79,5 prosent av 1 938 brukere som deltok i brukerundersøkelsen).


 

Middels betydning

 • Service
  Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
 • Kvalitet og utvalg
  Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Kvaliteten på bøkene og utstyret
  • Utvalget av bøker, publikasjoner e.l.
  • Utvalget av nye bøker, publikasjoner e.l.
 • Fysiske forhold
  Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Bibliotekets inneklima
  • Lokalenes generelle standard
 • Informasjon
  Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Bibliotekarenes evne til å informere deg om bibliotekets tilbud
  • Å finne frem til bøker, aviser, film, musikk, dataspill e.l.
  • Å finne frem til informasjon om biblioteket (åpningstidene, kontaktinformasjon o.l.)
  • Å forstå informasjon fra biblioteket
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerne er med de ulike faktorene.

 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Slik kom vi frem til faktorene