Vellykket tidstyvprosjekt

Tidstyvprosjektet har vært vellykket, konkluderer Rambøll og Red Tape Crossing med i sin rapport. Prosjektet har gitt økt legitimitet til arbeidet med løpende forenkling og forbedring i forvaltningen.

Last ned

Tidstyvprosjektet

Tidsprosjektet pågikk fra 2014-2017.

Forvaltningen identifiserte og samlet inn tidstyver i 2014 og 2015. Disse ble lagt inn i Difis tidstyvdatabase.

Du kan lese mer om prosjektet her.

De sentrale virkemidlene i tidstyvarbeidet ble evaluert av Rambøll i en forprosjektrapport. Rapporten kan du finne her.

KMD, KS og Difi samarbeider om et tidstyvprosjekt i kommunesektoren. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Tidstyvprosjektet ble igangsatt i 2014 og har hatt som mål å gjøre samhandlingen enklere for innbyggere, frivillig sektor, kommuner og næringsliv. Ansatte ble oppfordret til å identifisere og melde videre hva de opplever som unødvendig tidsbruk. Samlet sett er om lag 1 800 tidstyver meldt videre i Difi sin tidstyvdatabase. De fleste av disse er behandlet videre i virksomheten som har ansvar for problemfeltet.

Rambøll og Red Tape Crossing har evaluert arbeidet. De konkluderer med at prosjektet har vært vellykket. Prosjektet har

  • gitt større legitimitet til forvaltningen til å arbeide med forenkling og forbedring
  • gitt oversikt over tidstyver
  • bidratt til økt faglig samarbeid på tvers i forvaltningen og bedre koordinerte forvaltningsprosjekter

Oppsummeringsnotater

– I Difi har vi brukt tid på å oppsummere tidstyvinnmeldingene. Vi så at mange av innmeldingene med fordel kunne sees i sammenheng når de skulle følges opp. Oppsummeringene vi har laget gav et godt utgangspunkt for å få en samlet oversikt over hvilke områder ansatte mener det er behov for å forenkle, sier avdelingsdirektør i Difi, Eivor Nebben, og viser til notatene Difi har utarbeidet i forbindelse med prosjektet.

Selv om Rambøll mener disse notatene har hatt mindre betydning har disse vært viktige for KMD og Difi i arbeidet med å stimulere til at forvaltningen tar fatt i arbeidet med å følge opp tidstyver.

Tidstyvprosjektet forløsende

– Jeg legger også merke til at mange av tidstyvene handlet om problemstillinger som forvaltningen allerede kjente til, sier Nebben. – Tidstyvarbeidet har likevel bidratt til at eksisterende arbeid synliggjøres i større grad og delvis har påvirket innretningen av dette. I mange tilfeller har tidstyvprosjektet også vært forløsende for at forbedringsarbeid ble igangsatt, fortsetter hun.

Eksempler som evalueringen vise til er:

  • tilsetting av fylkeslege
  • godkjenning av utenlandsk utdanning
  • rapportering og roller i beredskaps- og krisesituasjoner
  • lokale energiutredninger

– Jeg vil også fremheve at departementene har igangsatt mye arbeid nå den siste tiden. Statsråd Jan Tore Sanner har vært en aktiv pådriver overfor sine kollegaer. Det har hatt stor betydning, sier Nebben.

Fortsatt behov for høy politisk forankring

Den gode politiske forankringen er fremholdt som et viktig suksesskriterium for prosjektet. Politisk forankring, oppmerksomhet og bruk av «harde» styringsvirkemidler som fellesføringer i tildelingsbrev har hatt stor betydning for den aktiviteten som har funnet sted. Rambøll fremholder at dette trykket må fortsette.

Legge mer vekt kontinuerlig forbedring og effektivisering

Rambøll anbefaler videre at det i fortsettelsen bør legges mer vekt på kontinuerlig forbedring. Tidstyvprosjektets mest betydningsfulle bidrag har ikke vært å avdekke konkrete problemstillinger, men å gi legitimitet til og oppmerksomhet til kontinuerlig forbedringsarbeid i forvaltningen. I fortsettelsen anbefaler de at det legges mer vekt på kontinuerlig forbedring framfor enkeltsaker.

– Vi er svært enig i denne anbefalingen. Jeg kan blant annet vise til at Difi nå utvikler veiledning i systematisk effektivisering av forvaltningen. Dette arbeidet bygger i stor grad på den innsats som ble påbegynt i tidstyvarbeidet, samtidig som vi legger enda mer vekt på å realisere gevinstene, avslutter hun.

Sist endret: 
07. jul 2017

Deldette

Kontakt