For å nå målene i Paris-avtalen om 40% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 må norske kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter også bidra. For å kunne ta denne rollen må vi vite mer om hva det er som bidrar til CO2-utslipp i den enkelte virksomheten, og mange har begynt å kartlegge dette i såkalte klimagassregnskap. I denne kartleggingen finner flere at en stor del av utslippene stammer fra varer og tjenester som kjøpes inn.

Én ting er å redusere kommunens direkte utslipp. Dette kan gjøres ved sette i gang ulike sparetiltak. Men hvordan skal vi gå frem for å redusere miljøkonsekvensene av varer og tjenester vi kjøper inn?

Her kommer grønne anskaffelser inn. Grønne offentlige anskaffelser defineres av EU som «en prosess brukt av offentlige myndigheter for å kjøpe varer og tjenester med en lavere miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt».

Et offensivt regelverk

Regelverket for offentlige anskaffelser sier at offentlige innkjøpere plikter å innrette sin innkjøpspraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger.

Det betyr at alle offentlige virksomheter må kartlegge sine anskaffelser og finne ut av hva som kjøpes inn og hvor mye. Dette kan man gjøre gjennom en såkalt spend-analyse. Når man har kartlagt dette, må man vurdere hvilke av anskaffelsene som bidrar mest til skadelig miljøpåvirkning. Kjøp av biler har for eksempel større miljøbelastning enn kjøp av konsulenttjenester. For å få mest mulig miljøeffekt, er det lurt å rette innsatsen inn mot de områdene som bidrar mest. Dette vil variere mellom virksomhetene. Hos noen virksomheter er kanskje transport og biler den viktigste bidragsyteren til miljø, mens hos andre kan det være tekstiler eller mat.

Neste steg er å forankre mål for hvor mye reduksjon man skal få til i virksomhetens anskaffelsesstrategi og overordnet klima- og miljøplaner. Disse målene kan omsettes til krav og kriterier i konkurransegrunnlaget. Dermed stimulerer vi leverandørene til å vri sitt sortiment i mer miljøvennlig retning.

Offentlige anskaffelser er viktig for det grønne skiftet

Offentlig sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester for nesten 500 milliarder kroner. Som offentlig innkjøper har du stor makt til å påvirke innkjøpspraksis og næringsutvikling i en grønn retning! Hvis du som innkjøper stiller krav om redusert co2-utslipp fra biler eller krever at materialer til bygg skal kunne gjenbrukes, så betyr det at markedet vil tilpasse seg etterspørselen. Resultatet blir redusert miljøbelastning samtidig som vi stimulerer markedet til å utvikle nye, miljøvennlige løsninger.

Et godt eksempel på dette er Sarpsborg kommunes anskaffelse av Norges første elektriske renovasjonsbiler. I anskaffelsen var det fra bystyrets side lagt tydelige føringer om miljøvennlige renovasjonstjenester, og tildelingskriteriene var utformet med miljø som viktig del av kvalitetsaspektet. Leverandørene la derfor stor vekt på dette i sine tilbud. Kommunen sparer mellom 2100 og 2800 tonn Co2-ekvivalenter på denne anskaffelsen, og bereder grunnlaget for andre som ønsker å gå over til mer miljøvennlig avfallshåndtering.

Difis rolle

Offentlige anskaffelser er et strategisk verktøy som skal kunne brukes for å nå viktige samfunnsmessige mål. Og omstilling til lavutslippssamfunnet er et slikt viktig mål.

I statsbudsjettet for inneværende år ble det derfor satt av 15 millioner kroner til en egen satsing på veiledning om grønne anskaffelser i Difi. Vi er kommet godt i gang med satsingen og snart har vi på plass alle som skal jobbe med dette viktige fagområdet. Det er mye nybrottsarbeid og vi må kombinere kompetanse om miljø, anskaffelsesfag og jus.

Vi har vært i dialog med mange innkjøpere, leverandører, miljøorganisasjoner og andre som har synspunkter på hvordan vi skal lykkes med arbeidet. Vi har kartlagt behov og satt i gang arbeidet med å lage konkrete kriterier. Det er ikke nok med generell miljøkompetanse. Det er viktig at vi bygger opp kompetanse innenfor de viktigste sektorene. Det er stor forskjell på å kjøpe en bil og bygge en barnehage! Vi prioriterer i første rekke bygg og anlegg samt transport. Etter hvert vil vi utvide tilbudet.

Målet vårt er vi skal hjelpe innkjøpere over det ganske land med å gjøre miljøvennlige anskaffelser slik at offentlig sektor gjør sitt for å nå de viktige klimamålene!

Forfatter

Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen er seksjonssjef i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut