Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggerens kontaktinformasjon og reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke i sin tjenesteutvikling. Registeret gir tilgang til innbyggerens digitale kontaktinformasjon.

Publisert: 18. nov 2014, Sist endret: 28. nov 2018

Felles kontakt- og reservasjonsregister

Kontakt- og reservasjonsregisteret skal brukes av forvaltningen til å gjøre oppslag for å sjekke innbyggers reservasjonsstatus og for å få tilgang til innbyggers registrerte e-postadresse og mobilnummer. E-postadressen eller mobilnummeret skal benyttes til varsling når viktige brev sendes digitalt, til innbyggere som ikke har reservert seg. Offentlige virksomheter kan fremdeles sende SMS, e-post eller digitale brev med påminnelser om avtaler, servicemeldinger om stenging av vann og lignende, også til de som har reservert seg.

Oppdatere kontaktinformasjon

Innbygger oppdaterer selv kontaktinformasjonen i kontakt- og reservasjonsregisteret.

På hjelpesidene til ID-porten finner du informasjon om hvordan kontrollere og oppdatere opplysninger i kontaktregisteret

Her er også informasjon om, og fremgangsmåte for, hvordan du reserverer deg mot kommunikasjon på nett.

Kontakt- og reservasjonsregisteret kan tas i bruk av forvaltningen fra juni 2014. Når forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke. Det er obligatorisk for alle forvaltningsorganer å benytte registeret til varsling om digital kommunikasjon fra 1.1.2016.

Bruk av registeret er vederlagsfritt, men virksomheten må selv bekoste tilknytningen.

Varslingsregelen

Som tidligere, skal forvaltningsorganet sørge for at parten blir varslet om at enkeltvedtak er fattet og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet. Tilsvarende gjelder for øvrige brev med viktig informasjon. Tilgang på mobilnummer og e-postadresse er derfor en forutsetning for digital kommunikasjon.

Til næringsdrivende skal varsling skje til en oppdatert elektronisk adresse som enheten har oppgitt.

Til innbyggere skal informasjon fra kontaktregisteret benyttes til slik varsling. Dersom innbyggeren ikke har registrert mobilnummer og/eller e-postadresse i kontaktregisteret, kan innbyggeren ikke varsles og kan da ikke motta vedtak og andre viktige brev digitalt. I praksis vil vedkommende da være å regne som reservert.

 

 

Deldette

Kontakt