Digitalisering og samordning

Difi skal være en pådriver og understøtte virksomhetenes arbeid med å digitalisere tjenestene sine gjennom å tilby gode, nyttige og brukervennlige løsninger.

Publisert: 10. nov 2014, Sist endret: 10. jun 2019
 • Vi har en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide felles rammer for de nasjonale fellesløsningene.
 • Vi gir tilskudd (medfinansiering) til små og mellomstore digitaliseringsprosjekt i staten, slik at flere lønnsomme prosjekt kan bli realisert.
 • Vi er sekretariat for Digitaliseringsrådet, som skal bidra til at flere digitaliseringsprosjekter i staten lykkes.
 • Vi holder oversikt over status og planer for digitalisering i sektorene.
 • Vi jobber for en samordnet tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.
 • Vi jobber for at digitale tjenester skal være nyttige, brukervennlige og universelt utformet, og fører tilsyn med forskrift for universell utforming av IKT.
 • Vi koordinerer Norges deltagelse i EU programmet CEF Digital, et program som skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa (CEF = Connecting Europe Facility).
 • Vi jobber for en felles infrastruktur for e-handel, slik at anskaffelsesprosessene i offentlig sektor kan bli heldigitale.

Skate - koordineringsråd for digitaliseringsarbeid i offentlig sektor

Difi leder Skate, Samarbeidsrådet for styring og koordinering av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, som har en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide felles rammer for de nasjonale felleskomponentene. God ledelse av Skate er et viktig bidrag til økt samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor.

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Rundskrivet letter oversikten for virksomhetene ved å samle viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og sentrale beslutninger. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer.

Rundskriv H-07/17 erstatter H-09/16. Noen av de viktigste endringene er følgende:

 • Det er inkludert et nytt punkt om brukeren i sentrum, med konkretisering av hvem som er brukere, og hvordan de skal få hjelp og veiledning til bruk av digitale tjenester.
 • Omtalen av gjenbruk og viderebruk er slått sammen og omtale av geodata er tatt inn. Ett viktig element i arbeidet er Difis rammeverk for informasjonsforvaltning, som skal hjelpe virksomheter med ulik modenhet å komme i gang med strukturering av egen informasjon.
 • Det presiseres at virksomheten skal bruke Digital postkasse til innbyggere for utsending av post til innbyggere som har valgt digital postkasse.
 • Universell utforming av IKT i utdanningssektoren er tatt inn.

Det legges vekt på å videreføre arbeidet med digitalt førstevalg. Departementene skal innen utgangen av 2017 kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, og utarbeide planer for hvordan alle egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt. I 2018 skal Departementene vurdere hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester.

Regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter står også sentralt. De gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene, og skal legges til grunn av felleskomponentforvaltere og tjenesteeiere.

Deldette

Aktuelt

Felles datakatalog vant Fyrlyktprisen!

Fyrlyktprisen deles ut hvert år på konferansen NOKIOS i Trondheim. Årets vinner ble Felles datakatalog, som er utviklet av Brønnøysundregistrene, Difi og Skate-virksomhetene.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*