Digitalisering og samordning

Difi skal være en pådriver og understøtte virksomhetenes arbeid med å digitalisere tjenestene sine gjennom å tilby gode, nyttige og brukervennlige løsninger.

 • Vi har en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide felles rammer for de nasjonale fellesløsningene, og vi forvalter og utvikler ID-porten, Kontakt og reservasjonsregisteret og Digital postkasse til innbyggere.
 • Vi gir tilskudd (medfinansiering) til små og mellomstore digitaliseringsprosjekt i staten, slik at flere lønnsomme prosjekt kan bli realisert.
 • Vi er sekretariat for Digitaliseringsrådet, som skal bidra til at flere digitaliseringsprosjekter i staten lykkes.
 • Vi holder oversikt over status og planer for digitalisering i sektorene.
 • Vi jobber for en samordnet tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.
 • Vi jobber for at digitale tjenester skal være nyttige, brukervennlige og universelt utformet, og fører tilsyn med forskrift for universell utforming av IKT.
 • Vi koordinerer Norges deltagelse i EU programmet CEF Digital, et program som skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa (CEF = Connecting Europe Facility).
 • Vi jobber for en felles infrastruktur for e-handel, slik at anskaffelsesprosessene i offentlig sektor kan bli heldigitale.

Skate - koordineringsråd for digitaliseringsarbeid i offentlig sektor

Difi leder Samarbeidsrådet for styring og koordinering av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor (Skate), som har en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide felles rammer for de nasjonale felleskomponentene. God ledelse av Skate er et viktig bidrag til økt samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor.

Les mer om Skate

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Rundskrivet letter oversikten for virksomhetene ved å samle viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og sentrale beslutninger. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer.

Rundskriv H-09/16 inneholder flere nye pålegg.

 • Departementene pålegges å utarbeide planer for hvordan alle egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt. Pålegget har tidsfrister og tar arbeidet med digitalt førstevalg et skritt videre, i tråd med stortingsmeldingen Digital agenda for Norge.
 • Rundskrivet har fått et nytt punkt om gjenbruk av informasjon. Den enkelte virksomhet skal ha oversikt over hvilke data den håndterer og virksomhetene skal gjenbruke informasjon, i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst.
 • Det er en hovedprioritering i IKT-politikken å bruke markedet der det er hensiktsmessig. Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom virksomhetene, og de skal derfor, i det omfang det er relevant, utvikle en sourcingstrategi.
 • Rundskrivet pålegger virksomhetene å bygge IKT-systemer i tråd med prinsippene for innebygd personvern og benytte personvernvennlige standardinnstillinger. 
 • Med forbehold om Stortingets tilslutning, redegjør rundskrivet om en utvidelse av adgangen til å overskride driftsbevilgningene til investeringsformål mot tilsvarende innsparing på driftsbudsjettet påfølgende fem budsjettår. Ordningen kan også brukes til digitaliseringsprosjekter.

For øvrig inneholder rundskrivet presiseringer til flere av punktene som var med i rundskrivet fra 2015.

Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no)

Selvdeklarasjonsskjema til IKT-relaterte budsjettforslag

Selv om organisasjons- og tjenesteutvikling i staten er et sektoransvar, vil behovet for felles løsninger kreve mer samordning og sektorovergripende innsats. Det har blant annet ført til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på IKT-området vurderer budsjettforslagene fra de andre fagdepartementene og gir en uttalelse til Finansdepartementet (FIN) i budsjettprosessen.

Når fagdepartementet sender IKT-relaterte budsjettforslag til FIN, skal det også sende en kopi til KMD. Forslagene skal inkludere et utfylt selvdeklarasjonsskjema, der de kan dokumentere hvordan deres investeringsforslag oppfyller vurderingskriteriene, og grunngi mulige avvik. Virksomheter som via overordnet departement vil fremme IKT-relaterte satsingsforslag til FIN, må legge ved et utfylt selvdeklarasjonsskjema.

I vurdering av satsingsforslagene vil KMD legge vekt på forenkling og forbedring av offentlige tjenester, effektivisering av offentlig sektor og hvor godt forslaget er utredet.

Last ned

Publisert: 10. nov 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*