Lær av andres digitaliseringsprosjekt

Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev til statlige virksomheter kan være nyttige tips for virksomheter som skal, eller allerede er, i gang med digitaliseringsprosjekt.

Bruk søkefunksjonen under for å begrense søket til hvilket departement virksomheten sorterer under.

Arkivverket: Digital langtidsbevaring

Arkivverket ønsker raskt å lage en felles nasjonal tjeneste for digital langtidsbevaring. Tjenesten skal være fremtidsrettet og kunne håndtere store og komplekse datasystemer.

Arkivverket: eArkiv

Arkivverket er i gang med et forprosjekt for å vurdere alternative konsepter og planlegge arbeidet med etablering av en eArkiv-løsning.

Brønnøysundregistrene: Felles datakatalog

Prosjektet skal skaffe oversikt over hvilke data det offentlige forvalter og etablere en felles offentlig datakatalog med en felles forståelse av hva informasjonen betyr.

Difi: Deling av data

Prosjektet skal gjøre det enklere å få tilgang til og bruke offentlige data og informasjon.

Difi: Prosjekt eInnsyn

Difi har gått sammen med Oslo kommune for å lage en felles innsynsløsning for kommune og stat.

Direktoratet for e-helse: Elektronisk helsekort for gravide

Prosjektet skal erstatte dagens papirbaserte helsekort for gravide med ny elektronisk faglig forsvarlig løsning som er tilgjengelig for kvinnen og helsepersonell som driver svangerskapsomsorg, både i primær- og spesialisthelsetjenesten samt private aktører

Direktoratet for e-helse: Felles digital grunnmur

Direktoratet for e-helse leverte i desember 2018 en plan for å utvikle en grunnmur til Helse- og omsorgsdepartementet. Planen skal svare på ett av de overordnede målene i nasjonal e-helsestrategi - Etablering av felles grunnmur.

Direktoratet for e-helse: Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre folkehelse, kunnskapsbaserte helsetjenester og bedre styringsunderlag for å gjøre riktige prioriteringer av ressursbruk, samt mer involverte innbyggere og en styrket pasientrolle.

Direktoratet for E-helse: Pasientens legemiddelliste

Prosjektet Pasientens legemiddelliste (PLL) skal gjøre det mulig for helsepersonell på tvers av helsetjenesten å få sanntidsinformasjon om hvilke legemidler pasienten har fått. Pasienten får tilgang til tilsvarende informasjon.

Domstolsadministrasjonen: Digitale domstoler

En digitalisering av domstolene vil modernisere og effektivisere saksbehandlingen. Prosjektet Digitale domstoler er DAs langsiktige satsning for å effektivisere og modernisere rettsprosessen.

Domstolsadministrasjonen: ESAS 2020

Prosjekt elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS 2020) skal fullføre utrulling av elektronisk informasjonsflyt for alle aktører i straffesakskjeden.

Enova: Prosjekt 42

Enova har en visjon om å skape livskraftig forandring og en ambisjon om å gå foran som et godt eksempel på effektivitet i offentlig forvaltning. Prosjekt 42, P42, er et program for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling.

Entur: Digitale tjenester

Entur har tre hovedmål for arbeidet med digitale tjenester: Å tilrettelegge for gjennomføring av jernbanereformen, modernisere systemporteføljen og svare på løpende endringsbehov.

Gassco: Strategi for digitalisering

Gassco forvalter store verdier for samfunnet hvor sikkerheten er avgjørende. Selskapet ønsker å bruke innovasjon og digitalisering som drivere for å utvikle virksomheten og har tatt noen viktige grep, blant annet ved å utarbeide en digitaliseringsstrategi og opprette en innovasjonsenhet.

Konfliktrådet: Prosjekt digitalisering i Konfliktrådet

Formålet med prosjektet er å digitalisere prosessene mellom brukerne og Konfliktrådet, mellom samhandlingspartnerne politiet/påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen og konfliktrådet, samt internt i virksomheten.

Kystverket: Prosjekt BarentsWatch Felles ressursregister

Overordnet formål med prosjektet er å spare menneskeliv. Prosjektet skal utvikle et datasystem som gir de offentlige etatene med et operativt ansvar for å sikre liv, helse, miljø og eiendom, oppdatert informasjon om tilgjengelige ressurser.

Norges geologiske undersøkelse: Undergrunnsprogrammet

Prosjektet Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen gjennom å digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene knyttet til innsamling og bruk av data om undergrunnen.

Riksantikvaren: Delegeringsprosjektet

Stortinget har vedtatt at de nye folkevalgte regionene skal få en styrket rolle. RA skal delegere førstelinjeansvaret for de fleste saksfelt til regionene. Delegeringsprosjektet skal tilrettelegge for delegering av disse oppgavene.

Utenriksdepartementet: Prosjekt eSøknad

Det primære formålet med prosjektet er å møte kravet om at tjenester med årlig volum over 3000 skal være digitale (Digitaliseringsrundskrivet 2015), men målet er også å effektivisere intern saksbehandling og kontakten med publikum. 

Utlendingsnemda: Klagebehandling for fremtiden

UNE har fått i oppdrag fra justisdepartementet å gjennomføre et forprosjekt for modernisering av IKT-systemene. UNE har startet forprosjektet klagebehandling for fremtiden (KLAFF), som skal levere grunnlag til et satsingsforslag til statsbudsjettet for 2019.