Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Strategien peker ut retning for en offentlig forvaltning som er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon mer effektivt, og har enklere dialog med brukerne.

Digitaliseringstiltak i staten 2018

Den tverrgående strategien viser hvordan vi kan realisere ambisjonene i Stortingsmeldingen Digital agenda, og består av et målbilde, fire strategiske satsingsområder og en handlingsplan. Skate har hele tiden vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med den tverrgående digitaliseringsstrategien.

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi har identifisert fire hovedutfordringer:

  1. Det er behov for sterkere styring, samordning og finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak.
  2. Det må utvikles et felles fundament som gjør det enklere å dele data og fellesløsninger.
  3. Det må gis rom for nyskaping og utprøving.
  4. Kompetanse og kultur innen digitalisering må styrkes.

For hver av disse fire hovedutfordringene er det tiltak som skal realisere strategien, se nedenfor.

Visjonen til Difis tverrgående digitaliseringsstrategi er at offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert, effektivt og har enklere dialog med brukerne.Tiltakene i digitaliseringsstrategien er fordelt på satsingsområdene: Styring, samordning og finansiering, Felles fundament, Nyskaping og utprøving, og Kompetanse og kultur.
 
 

Tiltak som foreløpig ikke er igangsatt

  • Fremtidens digitale kommune skal fremme forståelsen av digitalisering som et effektiviseringsvirkemiddel og styrke den digitale gjennomføringskraften i kommunesektoren gjennom å etablere et tettere samarbeid mellom KS og Difi.
  • Mer effektiv datalagring skal tilby tverrgående, kostnadsbesparende og fleksible løsninger for datalagring. Skytjenester skal vurderes på linje med andre løsninger. 
  • Etablere en offentlig-privat test- og læringsarena (lab) skal akselerere offentlige virksomheters evne til å ta i bruk ny teknologi og utnytte digitale muligheter, samt styrke samarbeidet med næringsliv, akademia, forskning og andre interessenter. Tiltaket innebærer tettere samarbeid mellom aktørene for å utforske mulighetsrommet i digitaliseringen, med mål om å finne nye løsninger, tjenester, registre eller lignende som kan egne seg til å bli felles.
  • Sette fart på gevinstrealiseringen skal gi virksomhetene støtte og veiledning i omstillingsprosesser, inkludert organisasjonsutvikling og endringsledelse ved digital transformasjon, gjennom pågående arbeid i Difis ledersatsing.

    Kontakt