Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt

Medfinansieringsordninga skal auke digitaliseringstempoet i offentleg sektor og realisere gevinstane av digitalisering.

Medfinansieringsordninga rettar seg mot små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Statlege verksemder kan søke om støtte opp til 50 % av prosjektkostnadane. Prosjekta må vere samfunnsøkonomisk lønnsame og gi reell gevinstrealiserisering.

216 mill

er delt ut til 26 prosjekt (2016 og 2017)

6 mrd

er den potensielle innsparinga for det offentlege på dei 26 prosjekta

Korleis søke?

i 2018 er det 120,9 mill. kr til fordeling (med atterahald om Stortinget sitt vedtak i desember). Dette er ein auke på 9,1 mill. kr frå 2017. Søknadsfrist er 17. januar 2018.

søknadssidene finn du søknadsmal, rettleiing og eksempel, samt svar på ofte stilte spørsmål. Der finn du og påmelding til Difi si rettleiingssamling for søkjarar, anten 6. nov. eller 6. des.

Kva verksemder kan få midlar?

  • Statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • Kommunane og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt er utanfor målgruppa og kan ikkje få tilskot gjennom ordninga. Dei kan likevel gjerne vere samarbeidspartar.

Kva prosjekt er omfatta av ordninga?

  • Digitaliseringsprosjekt med prosjektkostnad frå 5 mill. til 50 mill. (inkl. interne lønnskostnader).
  • Prosjekta kan gå over maksimalt tre år.
  • Prosjekta skal vere sjølvstendige prosjekt/delprosjekt med eiga samfunnsøkonomisk lønsemd og tilknytta gevinstar.

Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Ordninga dekker opp til 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader).
  • Kvart prosjekt kan maksimalt få 15 mill. kroner i tilskot.

Krav til gevinstrealisering

Det er eit krav at 50 % av netto gevinst internt (i søkjarverksemda) skal realiserast ved reduksjon av framtidige budsjettrammer.  Netto gevinst betyr gevinst fråtrekt varige driftskostnader med ny løysing.

Verksemda får altså behalde inntil 50 % av netto gevinst internt. Gevinstar som kjem andre stader, i andre verksemder, er ikkje omfatta av kravet. Ein kan søkje om midlar sjølv om ein har små eller ingen interne gevinstar.

Program for bedre styring og leiing

Medfinansieringsordninga er, saman med Digitaliseringsrådet og Strategisk IKT-kompetanse for toppleiarar, ein del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

 

Publisert: 06. okt 2015, Sist endra: 28. nov 2017

Sharethis

Artikkelliste

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*