Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt

Medfinansieringsordninga skal auke digitaliseringstempoet i offentleg sektor og realisere gevinstane av digitalisering.

Medfinansieringsordninga rettar seg mot små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Statlege verksemder kan søke om støtte opp til 50 % av prosjektkostnadane. Prosjekta må vere samfunnsøkonomisk lønnsame og gi reell gevinstrealisering.

336 mill

er delt ut til i alt 40 prosjekt (2016, 2017 og 2018)

7 mrd

er den potensielle innsparinga for det offentlege som følge av dei 40 prosjekta, rekna over 10 år

Korleis søke?

I 2018 er det 120,4 mill. kr til fordeling. Søknadsfristen for i år var 17. januar 2018.

Kva verksemder kan få midlar?

  • Statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • Kommunane og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt er utanfor målgruppa og kan ikkje få tilskot gjennom ordninga. Dei kan likevel gjerne vere samarbeidspartar.

Kva prosjekt er omfatta av ordninga?

  • Digitaliseringsprosjekt med prosjektkostnad frå 5 mill. til 50 mill. (inkl. interne lønnskostnader).
  • Prosjekta kan gå over maksimalt tre år.
  • Prosjekta skal vere sjølvstendige prosjekt/delprosjekt med eiga samfunnsøkonomisk lønsemd og tilknytta gevinstar.

Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Ordninga dekker opp til 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader).
  • Kvart prosjekt kan maksimalt få 15 mill. kroner i tilskot.

Krav til gevinstrealisering

Det er eit krav at 50 % av netto gevinst internt (i søkjarverksemda) skal realiserast ved reduksjon av framtidige budsjettrammer.  Netto gevinst betyr gevinst fråtrekt varige driftskostnader med ny løysing.

Verksemda får altså behalde inntil 50 % av netto gevinst internt. Gevinstar som kjem andre stader, i andre verksemder, er ikkje omfatta av kravet. Ein kan søkje om midlar sjølv om ein har små eller ingen interne gevinstar.

 

Publisert: 06. okt 2015, Sist endra: 30. aug 2018

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*