Prosjekt som fekk støtte i 2018

14 prosjekt har fått tilsegn om medfinansiering i 2018. Mogleg innsparingspotensiale i offentleg sektor er rekna til om lag 100 mill. kr per år.

Den økonomiske ramma til fordeling var på 120,4 millionar. Prosjekta er vurdert og prioritert med hovudvekt på samfunnsøkonomisk lønsemd.

Verksemdene må levere gevinstrealiseringsplanar innan 21. mars for å få endeleg tilsegn om midlar.

Det kom inn totalt 23 søknadar frå 20 verksemder, som til saman søkte om vel 178 mill. kr millioner.

Førebels tildeling 2018

VirksomhetProsjektMedfinansiering
Arbeids- og velferdsdirektoratetDigisos – innsyn og digital brukerdialog15 000 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetDigiBarnevern – portal for bekymringsmelding

6 875 000

BrønnøysundregistreneAPI-katalog6 300 000
Direktoratet for e-helseDigital førerrettsforvaltning15 000 000
KulturtankenNy portal for den kulturelle skolesekken9 600 000
LandbruksdirektoratetDigitalisering av forvaltningsprosesser på skogområdet3 650 000
MattilsynetFremtidsrettet kjøttkontroll/Systemstøtte for kjøttkontroll12 949 000
MedietilsynetDigital hverdag4 851 220
Norges forskningsrådDigitalisering av Norges forskningsråd9 033 692
OsloMet - StorbyuniversitetetArbeidslivsportalen7 650 000
RiksantikvarenDIGISAK – Digitale tjenester i Delegeringsprosjektet7 641 088
Sekretatiatet for konfliktrådeneDigitalisering av saksbehandlingen i konfliktrådene10 550 000
SjøfartsdirektoratetNIS/NOR Skipsregisteret, e-tinglysing7 600 000
Universitet i StavangerUiS studie- og virksomhetsanalyse3 700 000

Kort om prosjekta 

Her gir vi ein smakebit på formål og produkt i prosjekta. De kan be om innsyn for å få tilgang til søknadsdokumenta.

Arbeids- og velferdsdirektoratet: Digisos – innsyn og digital brukerdialog

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, seks kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Prosjektet har en teknisk kobling mot utviklingen av digital søknad om sosialhjelp på nav.no.

Selvbetjeningsløsning om innsyn i egen sak og en digital brukerdialog vil sikre brukermedvirkning samtidig som brukeren vil oppleve bedre forutsigbarhet når det gjelder egen økonomi. Dette vil også frigjøre ressurser på NAV-kontorene og heve kvaliteten i saksbehandlingen.

Prosjektets produkter deles i to kategorier, innsyn og sikker digital dialog.

Innsyn:

 • innsyn i dokumenter
 • innsyn i utbetalingsinformasjon
 • innsynet i sosialtjenester skal også kunne sees i sammenheng med andre NAV-ytelser, slik at tjenestene oppleves som ett NAV

Sikker digital brukerdialog, hvor blant annet:

 • bruker skal kunne initiere en digital henvendelse til NAV
 • bruker får varsler digitalt ved henvendelse fra NAV.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: DigiBarnevern – portal for bekymringsmelding

Prosjektet skal lage en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten. Den skal gjøre det enklere å sende en bekymringsmelding, den som melder får umiddelbart beskjed om at meldingen er mottatt og man vil få sporbarhet på meldinger som sendes inn. Dette bidrar til å sikre at alle meldinger blir behandlet.

En rapport fra Helsetilsynet avdekker stor grad av svikt når det gjelder bekymringsmeldinger. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette utfordrer forsvarlighet og rettsikkerhet i barnevernstjenesten.

Bekymringsmeldinger er den viktigste kilden til å avdekke om barn lever med omsorgssvikt. Det er avgjørende at meldingene blir behandlet til riktig tid.

Prosjektet skal lage en nasjonal skjemaløsning og meldingsdistribusjon for bekymringsmeldinger i barnevernet til kommuner og bydeler. Prosjektet skal levere ferdigstilt konkurransegrunnlag og anbefalt konkurransestrategi for styringsgruppen av DigiBarnevern. Utvikling og gjennomføring skal gjøres i 2019-20.

 

Brønnøysundregistrene: API-katalog

Det er behov for å få en bedre og mer helhetlig utnyttelse av grunndata gjennom å gi en oversikt over grensesnitt til data (API). Det mangler oversikt og standarder på tvers av sektorer for hvordan API-er bør beskrives. Det er ikke felles begrepsbruk og det er ikke i tilstrekkelig grad mulig å utnytte tjenestebeskrivelsene i sanntid.

Målet er å øke gjennomføringsevnen til digitaliseringsprosjekter gjennom å etablere felles beskrivelser av AP-Ier for tilgang til datasett.

Offentlig sektor får muligheten til å beskrive tekniske grensesnitt til datasett de har beskrevet i felles datakatalog, gjøre beskrivelsene tilgjengelige for andre og dermed legge til rette for gjenbruk.

Prosjektet skal lage:

 • standard for API-beskrivelser
 • støtte til API-beskrivelse
 • søke- og høstingstjeneste, knyttet til felles datakatalog

 

Direktoratet for e-helse: Digital førerrettsforvaltning

Prosjektet skal digitalisere prosessen med å fornye førerretten. Hvert år behandles mellom 200 000 - 300 000 søknader om fornying av førerretten. I dag er dialog mellom leger og vegmyndighet papirbasert og innbyggerne må personlig møte opp på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner med helseattest. Prosjektet skal gjøre dialogen mellom lege og vegmyndighet digital, og fjerne behovet for at innbyggere må møte opp på trafikkstasjonen.

Norges forskningsråd: Digitalisering av Norges forskningsråd

Prosjektet er et første skritt i et større digitalt løft for forskningsrådet og inngår som del av pålagt effektivisering. Forskningsrådet mottar rundt 6 000 søknader om forskningsmidler i året, i tillegg administrerer de SkatteFUNN-ordningen med 4 700 søknader i 2017. Dagens IT-løsning er dels utdatert og utnytter ikke aktuelle felleskomponenter som Altinn. Det meste av kommunikasjonen med søkerne foregår per e-post og telefon.

Prosjektet skal utvikle robotløsninger med kunstig intelligens som støtte for søknads- og rapporteringsprosessen i forskningsrådet. Det skal videre utvikles en robotløsning for søknad om og rapportering av SkatteFUNN-prosjekt og en robotløsning for prosjektoppfølging (regnskap). Løsningene skal kunne sjekke ut formelle og regelstyrte krav til søknadene, og dermed spare tid for saksbehandlerne.

Formålet er å redusere interne kostnader, bedre kvaliteten i søknadsbehandlingen og få mer likhet i behandling av søknader. Løsningen vil også forenkle arbeidet for 300 eksterne eksperter som bidrar i søknadsbehandlingen.

Kulturtanken: Ny portal for den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

En rapport fra 2015 avdekket at det er økende misnøye med de administrative systemene som brukes i dag. Flere har tatt i bruk egne metoder for å løse behov som dagens system ikke ivaretar godt nok. Prosessene som ikke dekkes, er blant annet planlegging, budsjettering, programforslag og tilbakemeldinger. Løsningen dekker heller ikke rapportering fra alle landets fylker og kommuner. Kulturtanken må sikre en løsning for rapportering som gir et godt datagrunnlag til forskning i ordningen og for beslutningstaker på politisk nivå. Rapporten fra 2015 viser at det er gevinstpotensiale ved å automatisere rapporteringen.

I tillegg har det eksisterende systemet høye driftskostnader, over 3 mill. i året.

Formålet med prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av DKS. Prosjektet skal bidra til felles data i et system, automatisk genererte rapporter, enklere søknadsprosess,brukervennlig system

Prosjektet skal levere:

 • modul for programforslag
 • modul for planlegging
 • verktøy for turnelegging
 • modul for distribusjon
 • rapportering og evaluering
 • programbank

Landbruksdirektoratet: Digitalisering av forvaltningsprosesser på skogområdet

Landbruksdirektoratet har mange digitale søknader, men ikke på skogområdet. Det er gjennomført en konseptutredning «Digitalisering av skogforvaltningen».

Målet med prosjektet er en effektivisering av kommunal saksbehandling, enklere og mer fullstendig arkivering av saker i kommunene og et nytt verktøy for effektiv registering av kontroll- og kartleggingsoppgaver.

Når prosjektet er ferdig skal all saksbehandling skje i ett system. I tillegg skal kontrolloppgavene utføres ved hjelp av for eksempel nettbrett. Her kan de hente informasjon om aktuelle saker, bl.a. skal en ha tilgang til informasjon fra forskjellige databaser som viser oppdatert skogbruksplan, miljøregistering eller annen miljøinformasjon for det aktuelle området.

Prosjektet skal levere:

 • Forbedret saksbehandlingssystem for kommunene
 • Feltløsning for kontroll og kartleggingsoppgaver
 • Forbedret brukervennlighet for søker

Mattilsynet: Fremtidsrettet kjøttkontroll/ Systemstøtte for kjøttkontroll

Å utføre kjøttkontroll ved alle landets slakterier er en stor og ressurskrevende oppgave. Samtlige slaktedyr kontrolleres før og etter slakting. Behovet for bedre IKT-løsninger i dette arbeidet er tidligere blitt utredet (i 2011-2012) i samarbeid med næringen. Ved å utvikle nye arbeidsprosesser og systemløsninger vil det bli en bedre informasjonsflyt mellom Mattilsynet og næringen langs hele produksjonskjeden fra dyrehold til ferdig slakt. Dette vil gi mindre ressursbruk for Mattilsynet og lavere gebyrer for slakteriene.

Prosjektets formål er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet. For slakteriene vil løsningen gi en betydelig lettelse i arbeidet knyttet til innhenting og vurdering av matkjedeinformasjon. Kostnadene til gebyrer for matkontroll vil også reduseres.

Prosjektet skal levere:

 • elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll 

Medietilsynet: Digital hverdag

Medietilsynet er under omstilling og skal bli mer effektivt bl.a. gjennom digitalisering. De ønsker å vri ressurser og aktiviteter i tråd med ny strategi. Nye teknologiske løsninger skal effektivisere interne arbeidsprosesser og forbedre løsningene ut mot eksterne aktører og tilby nye relevante tjenester. Dagens IT-løsninger er så utdaterte at det ikke er mulig å hente hjelp i markedet til å vedlikeholde dem.

Prosjektet skal gi moderne og tidsriktige tjenester for selvbetjening og samhandling med de medieaktørene som på ulikt vis har å gjøre med Medietilsynet.

Prosjektet skal levere:

 • videreutvikle nåværende løsning, Salesforce. Den skal erstatte mange og utdaterte fagsystemer, gi økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet.
 • webapplikasjon/ Min side-løsning – legge til rette for selvbetjening for aktører som samhandler med Medietilsynet. Skal erstatte dagens skjemaløsninger.
 • publiseringsplattform og database for data og informasjon. Forbedre analyser, sammenstillinger og innsikt. Skal erstatte dagens statiske rapporter med mer dynamisk visning av innhold. Skal forbedre tilgjengelighet og brukervennligheten av dataene.

Oslo Met - Storbyuniversitetet: Arbeidslivsportalen

Prosjektet utgjør første fase i arbeidet med en 'arbeidslivsportal'. Det skal utvikles en digital løsning for håndtering av praksisadministrasjon, dvs. samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonen, praksisvirksomheter og studenter som skal ha praksis som del av studiet. Løsningen skal ha stort potensial for oppskalering og utbredelse til andre utdanningsinstitusjoner. OsloMet har tatt initiativ til samarbeid med andre om dette. En ønsker også å inngå et formalisert samarbeid med NHO og KS om videre utvikling av portalen.

Formålet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er involvert i studentpraksis. Høyere kvalitet i praksisstudiene er det primære målet, med mindre ressursbruk og bedre brukeropplevelser for både studenter, praksissteder og de ansatte ved OsloMet. I dag er de fleste prosessene knyttet til praksisadministrasjon manuelle og ulike både på fagområde og mellom utdanningsinstitusjoner, så en del av prosjektet er også å standardisere arbeidsprosesser.

Prosjektet skal lage:

 • en portal med informasjon og samhandling mellom institusjonene, praksisvirksomheter og studenter

 

Riksantikvaren: DIGISAK - Digitale tjenester i Delegeringsprosjektet

Målet med prosjektet er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en heldigitalisert prosess med søknad og saksbehandling. I dag er det Riksantikvaren som behandler søknader om tilskudd og dispensasjoner i kulturminneforvaltningen. Som følge av regionreformen, skal denne saksbehandlingen flyttes fra Riksantikvaren til de nye regionene. I den forbindelse skal prosjektet levere felles digitale systemer for Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunene (regionene).

 

Prosjektet skal lage:

 • saksbehandlingsløsning for tilskudd/dispensasjon
 • digital søknadstjeneste
 • løsning for styringsinformasjon
 • systemarkitektur og grensesnitt
 • løsning for bruk av Riksantikvarens arkiv
 • Presedensarki

Dette skal gi tidsbesparelser både i forvaltningen og hos søkere, bedre kunnskapsgrunnlag, bedre beslutninger og økt likebehandling.

 

Sekretariatet for konfliktrådene: Digitalisering av saksbehandlingen i konfliktrådene

Saksbehandlingen i konfliktrådene er i all hovedsak manuell og papirbasert. Prosjektet er del av en 'Digitaliseringsplan for konfliktrådene'.

Prosjektet skal lage

 • videreutvikling av saks- og arkivsystem, samt integrasjon mot ESAS (elektronisk samhandling blant aktører i straffesakskjeden, der alle aktørene i kjeden er med, med unntak av konfliktrådet).
 • digital portal for innbyggere og meklere, med pålogging og informasjon tilpasset bruker, innsyn i egne saker, kommunikasjon mellom aktørene, integrering med sak-/arkivsystem
 • systemløsning for kompetansedeling mellom konfliktrådene (22 stk)

Formålet er å redusere tidsbruken i behandling av saker, bedre personvernet, bedre informasjonssikkerheten, sikre likeartede prosesser, gi brukerne innsyn i egne saker (status og framdrift), lette arbeidet til meklerne og dele kunnskap. Organisasjonsutvikling og opplæring må foregå parallelt.

Sjøfartsdirektoratet: NIS/NOR Skipsregisteret, e-tinglysing

Prosjektet har som mål å gå fra en papirbasert tinglysningsprosess, til en hel-digitalisert prosess. Sjøfartsnæringen skal bli tilbudt nye tjenester relatert til digital innsending av skjøter og heftelser, elektronisk tinglysing, bruk av elektroniske signaturer og betalingsløsning på nett.

Prosjektet skal lage:

 • elektroniske skjema for e-tinglysing
 • betalingsløsning på nett
 • elektronisk tinglysing

Universitetet i Stavanger: UiS studie- og virksomhetsanalyse

Prosjektet skal utvikle nye digitale tjenester for styring og utvikling av virksomheten og studiene. Det vil innebære vesentlige tidsbesparelser i forbindelse med rapportering og hindre at en større del av de ansatt må brukes i administrativt arbeid, som følge av nye krav til utdanningsinstitusjonene, m.a. gjennom europeiske standarder og retningslinjer som er implementert i norske forskrifter for sektoren. Løsningene vil ha stort potensiale for gjenbruk i utdanningssektoren.

Prosjektet skal lage:

 • en åpen, universelt utformet systemarkitektur med et grunnsett av åpne standarder og retningslinjer som brukes i sektoren, utarbeides i samarbeid med andre og gjøres tilgjengelig som fellesløsninger
 • en virksomhets- og studieportal for analyse, rapportering og presentasjon av informasjon om virksomheten og studiene, med delområder for de enkelte studier og fagmiljø
 • ledelses-, styrings- og analysetjenester, et fast sett av rapporter og analyser for virksomheten og de enkelte enheter/organ
 • masterdatatjenester - kontrollert tilgang, retningslinjer for forvaltning

 

Publisert: 19. feb 2018, Sist endra: 13. sep 2018

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*