Slik søker du om midlar frå medfinansieringsordninga

I forslag til statsbudsjett 2019 er det sett av 127,2 mill. kr til medfinansiering av nye digitaliseringsprosjekt.

Publisert: 02. nov 2015, Sist endra: 13. aug 2019

Søknadsfristen var 17. jan. 2019.

Krav til søknader

Aktuelle prosjekt må ha vore gjennom konseptfasen, men ikkje vere i gjennomføringsfasen. For å få tildelt midlar må det fremjast ein søknad og utarbeidast ei forenkla samfunnsøkonomisk analyse og ein gevinstrealiseringsplan.

Søknaden må innehalde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Vedlegg 1 – Føresetnader for utrekning av samfunnsøkonomisk lønnsomheit
 • Vedlegg 2 – Utrekning av netto noverdi

Aktuelle malar vil de finne de øvst på sida. Retningsliner og rettleiing finn de nederst på sida. Søknadsfrist blir kunngjort når forslag til statsbudsjett er lagt fram.

Vurdering av søknader

Søknader om midlar frå ordninga blir behandla i to trinn.

Trinn 1
Søknadane må stette alle formelle krav, og blir deretter rangert ut frå samfunnsøkonomisk lønsemd, der vi legg vekt på netto noverdi per investert krone samt kvalitative nytteverknader. Vi ser også på korleis interne gevinstar er tenkt realiserte. Verksemder som blir prioriterte for medfinansiering innanfor årets økonomiske ramme, vil få førebels tilsegn om midlar.

Trinn 2
Verksemdene som har fått førebels tilsegn om midlar i trinn 1, må levere ein gevinstrealiseringsplan innan ein gitt frist. Gevinstrealiseringsplanen skal ta utgangspunkt i den samfunnøkonomiske analysen i søknaden. Innsendte planar vil bli behandla fortløpande og endelege tilsegnsbrev sendt ut.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke virksomheter kan søke om midler?

 • Statlige forvaltningsorganer
 • Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
 • Forvaltningsbedrifter

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke søke, men kan gjerne være samarbeidsparter der en statlig virksomhet står som søker.

Hvilke kriterier ligger til grunn i vurdering av søknadene?

 • Prosjektet må ha gjennomført konseptfasen, men ikke være i en gjennomføringsfase (jf. Prosjektveiviseren).
 • Det må gå tydelig fram hva som er bakgrunnen for prosjektet (hva er problemet/behovet?), formål (hva vil en oppnå?) og hvilke alternative konsept som er vurdert.
 • Prosjektet må ha utført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse som viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 • Søknadene rangeres utfra hvilke prosjekt som gir høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet per investert krone over offentlige budsjett. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet omfatter både prissatte og ikke prissatte (kvalitative) virkninger.
 • Det må leveres en gevinstrealiseringsplan innen gitt frist. Overordnet departement må være gjort kjent med planen.

Hvilke prosjekter faller utenfor ordningen?

 • Økonomiske tilskudd for å fremme generell IKT-bruk
 • Refinansiering av pågående prosjekter
 • Etablering av organisasjonsenheter som skal arbeide med IKT-relaterte oppgaver
 • Finansiering av økte, varige driftsutgifter etter gjennomførte investeringer
 • Forskningsprosjekter
 • Forprosjekter/utredningsprosjekter
 • IKT-tilpassinger som følge av omorganisering eller lovendring
 • Dersom tiltaket ikke er et selvstendig prosjekt med egen samfunnsøkonomisk lønnsomhet og tilhørende gevinster
 • Prosjekter der bruk av IKT ikke er et sentralt virkemiddel
 • Investeringsbehovet er mindre enn 5 mill. kr eller større enn 50 mill. kr

Kan en virksomhet søke om midler til flere prosjekt?

Det kan en, men dersom det kommer inn søknader om midler som overstiger ramma som er til fordeling, vil det bli lagt vekt på fordeling på virksomheter og hvor mye som er gitt til en og samme virksomhet over tid.

Hva vil det si at prosjektene må være selvstendige og ha eget gevinstpotensial?

 • Det betyr at prosjektet ikke skal være en del av et annet og større prosjekt, der lønnsomhet og gevinster er avhengig av at en lykkes med delprosjekt/tiltak som ligger utenfor det omsøkte prosjektet.
 • Prosjektet kan være en del av en større prosjektportefølje/program så lenge det har egne gevinster og positiv NNV (netto nåverdi) uavhengig av andre prosjekter.

Hvordan utfører jeg en forenklet samfunnsøkonomisk analyse?

 • En må ta stilling til alle nytte- og kostnadsvirkninger som oppstår som følge av prosjektet.
 • Analysen omfatter også nytte- og kostnadsvirkninger som oppstår utenfor egen virksomhet.
 • Benytt verktøy for forenklet samfunnsøkonomisk analyse som er utarbeidet spesielt for denne ordningen
  • Grunnleggende forutsetninger er forhåndsutfylt for enkelhetens skyld
  • Netto nåverdi beregnes automatisk etter utfylling av nytte- og kostnadsvirkninger
 • Det må gå tydelig frem av prosjektforslaget hvordan det digitale tiltaket endrer arbeidsprosesser. Dette danner grunnlaget for hvordan nyttevirkningene oppstår og må dokumenteres videre i søknadsskjemaets del om samfunnsøkonomisk analyse.

 • Den samfunnsøkonomiske analysen skal dokumenteres i søknadsskjemaet samt i verktøy for beregning av nettonåverdi.

Se verktøy for samfunnsøkonomisk analyse og veiledning i bruk av verktøyet for ytterligere informasjon (dokumenter for nedlasting øverst på denne siden).

Hva er inkludert i prosjektkostnadene?

 • Konsulentbistand
 • Investering i IKT – maskinvare og programvare
 • Egne lønnskostnader til prosjektmedarbeidere
 • Egne lønnskostnader til de som gjennomfører brukeropplæring

Må det inngås formelle avtaler dersom flere virksomheter samarbeider om et prosjekt?

 • Det må inngås formelle avtaler der finansieringsbidrag fremgår, og en statlig virksomhet må stå som ansvarlig for prosjektet.
 • Kommuner eller andre offentlige virksomheter kan delta i prosjektet, og deres eventuelle finansieringsbidrag kan regnes med i totale prosjektkostnader.
 • Dersom dere regner med vesentlige gevnster i kommunesektoren, må dere ta kontakt med KS. Se sjekkliste for involvering av kommunene.

Hvordan foregår utbetaling av midler?

 • Virksomheten får en belastningsfullmakt på Difis budsjett. Nettobudsjetterte virksomheter får utbetalt midlene (overføring av midler til virksomhetens budsjett).
 • For prosjekt som går over flere år (maksimalt tre år), blir belastningsfullmakt/utbetaling gjort årlig i henhold til budsjetterte prosjektkostnader per år.
 • Ubrukt belastningsfullmakt kan overføres til neste år på Difis budsjett, men ikke mer enn to budsjettår.
 • Ubrukte midler som er utbetalt kan virksomheten selv overføre til neste år på eget budsjett.
 • Det må leveres årsrapporter som grunnlag for utbetalinger år 2 og ev. 3.

Må egenfinansieringen utgjøre minst 50 % det enkelte år?

Nei. Egenfinansieringene må utgjøre minst 50 % av samlet prosjektkostnad i løpet av prosjektperioden (maks. 3 år). Den trenger ikke være 50 % for det enkelte år. 

Må jeg søke på nytt neste år dersom prosjektet varer lenger enn ett år?

Nei, du må ikke søke på nytt for påfølgende år.

Må metodikken fra Prosjektveiviseren benyttes i gjennomføringen av prosjektene?

 • Difi anbefaler å bruke Prosjektveiviseren, jf. digitaliseringsrundskrivet.
 • Dersom virksomheten har en annen prosjektmodell bygd på beste praksis, kan denne benyttes.
 • Ved søknad og annen dokumentasjon må malene som er utarbeidet spesielt for medfinansieringsordningen benyttes.

Hvilken rolle har Digitaliseringsrådet?

 • Virksomhetene kan frivillig søke råd og kvalitetssikring hos Digitaliseringsrådet.
 • Difi oppforderer alle som får medfinansiering og har prosjektkostnader over 10 mill. kr å ta kontakt med Digitaliseringsrådet.

Er det mulig å få utsatt innleveringsfrist?

Nei, fristen vil som hovedregel være endelig. Ettersendelse av deler av søknaden kan i særlige tilfelle vurderes.

Må prosjektet ha interne gevinster?

Nei. Kravet er at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Gevinstene kan f. eks. komme i andre virksomheter, i privat sektor eller hos innbyggerne. Men det må alltid gjøres en nøye vurdering av mulige gevinster også internt i egne virksomhet.

Hvordan vurderes gevinster i utlandet?

Alt som påvirker ressursbruken eller velferden til noen i samfunnet, skal tas med, men analysen skal i utgangspunktet begrenses til virkninger for grupper i Norge.

Er opplysningene i søknadene offentlige?

Difi og KMD vil kunne bruke all informasjon fra søknader og rapporter til kunnskapsforvaltning og –spredning i offentlig sektor. Opplysninger som i følge lovverket er unntatt offentlighet vil selvsagt ikke bli delt. Dette blir presisert i tilsagnsbrevet som virksomheten får ved tildeling av midler.

Hva skjer hvis prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt?

Medfinansieringsdelen kan samlet ikke overstige 50 % av prosjektkostnaden i prosjektperioden (3 år). Hvis prosjektet går ut over tid og kostnad, kan det få konsekvenser for utbetaling av medfinansieringsmidler og eventuelt medføre krav om tilbakebetaling av allerede utbetalte midler.

 Om gevinstrealiseringsplanen 

Hva inneholder en gevinstrealiseringsplan?

 • En forutsetning for en god gevinstrealiseringsplan er at virksomhetene har gjennomført planleggingsfasen for prosjektet (jf. Prosjektveiviseren).
 • Forutsetningene for nyttevirkningene fra den samfunnsøkonomiske analysen må verifiseres og oppdateres. Det vil antagelig være nødvendig å detaljere forutsetningene mer.
 • Det må beskrives hvilke tiltak som må settes i verk for å realisere gevinstene.
 • Det må gjøres en vurdering av når gevinster kan realiseres og når økonomiske midler kan fristilles. Minimum 50 % av netto gevinst i egen virksomhet (brutto gevinst minus driftskostnader med ny løsning) skal tas ut i form av budsjettreduksjon. Dette gjelder kun gevinster i søkervirksomheten.
 • Overordnet departement skal være gjort kjent med gevinstrealiseringsplanen.
 • Dersom vesentlige prissatte gevinster kommer i andre virksomheter, skal disse oppgis i eget vedlegg, og virksomhetene skal involveres i utarbeiding av planen. Dersom det gjelder kommunesektoren, skal KS inolveres og KMD informeres.

Kan vi selv bestemme hvordan vi vil bruke gevinstene?

KRAV f.o.m. 2017: Minimum 50% av netto gevinst i søkervirksomheten (brutto gevinst minus varige driftskostnader med ny løsning) skal tas ut som budsjettreduksjon. Dere gjør i gevinstrealiseringsplanen rede for hvordan gevinstene skal disponeres - i form av budsjettreduksjon og til alternativ anvendelse i virksomheten. Reduksjonen skjer i form av reduserte budsjettrammer når gevinstene inntreffer.

Dette gjelder altså ikke gevinster som oppstår i andre virksomheter.

Dere kan søke om midler selv om dere har små eller ingen interne gevinster.

Når må vi bruke vedlegg for gevinster i andre offentlige virksomheter?

 • Du fyller ut et vedlegg for hver virksomhet med vesentlige gevinster, dersom det ikke er plass til alle i malen.
 • Viksomheten(e) skal involveres i utarbeiding av planen, og skal informere sine overordna departement.
 • Kommunesektoren kan behandles under ett, der det er naturlig. KS skal da involveres, og KMD skal gjøres kjent med planen.

Kan vi oppdatere gevinstrealiseringsplanen i prosjektperioden?

Ja, det vil ofte være slik at gevinstrealiseringen - hvor mye, hvordan og når - vil kunne endre seg i løpet av prosjektgjennomføringen. Da skal dere levere en oppdatert versjon av planen, f. eks. i forbindelse med årsrapporteringen. Det skal gå fram at det er en ny versjon, og oppgis dato for revisjonen. Dersom endringene er så store at selve grunnlaget for medfinansiering (samfunnsøkonomisk lønnsomhet) redusereres vesentlig, kan det medføre krav om tilbakebetaling av tildelte midler.

Skal vi rapportere om gevinster etter at prosjektet er avsluttet?

Gevinstrealisering kan skje over flere år etter at prosjektet er avsluttet. Difi vil kunne be om rapportering der det er aktuelt, og skal ha kopi av rapporter om gevinstrealisering til overordna departement.

 

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*