Satsingsforslag for store IKT-prosjekter

Store IKT-prosjekter som krever stor ressursinnsats over tid, kan finansieres gjennom egne satsingsforslag.

Virksomheten sender et satsningsforslag for behandling som særskilt bevilgning til eget departement. Dette gjøres gjerne etter samtaler med departementet. Et satsningsforslag er en omfattende og tidkrevende prosess og er mest aktuelt for prosjekter som krever stor ressursinnsats over tid. Små og mellomstore prosjekter bør se på andre finansieringsmåter.

Prosjekter som omfattes av kvalitetssikringsordningen (KS-ordningen), det vil si prosjekter med en kostsnadsramme på over 750 MNOK, er ikke beskrevet her.

På IKT-området vurderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satsingsforslagene fra de andre fagdepartementene og gir en uttalelse til Finansdepartementet (FIN) i budsjettprosessen.

Når fagdepartementet sender IKT-relaterte budsjettforslag til FIN, skal det også sendes en kopi til KMD. Forslagene skal inkludere et utfylt selvdeklarasjonsskjema, der virksomheten kan dokumentere hvordan investeringsforslagt oppfyller vurderingskriteriene, og grunngi mulige avvik. Virksomheter som gjennom overordnet departement vil fremme IKT-relaterte satsingsforslag til FIN, må legge ved et utfylt selvdeklarasjonsskjema.

I vurderingen av satsingsforslagene vil KMD legge vekt på forenkling og forbedring av offentlige tjenester, effektivisering av offentlig sektor og hvor godt forslaget er utredet.

Lang prosess fra forslag til bevilgning

En tidslinje for finansiering gjennom satsingsforslag kan gjerne se slik ut:

  • År 1
    Forslaget utarbeides og oversendes eget departement normalt innen utgangen av oktober, fristen fastsettes av eget departement. (Hør med departementet hvilke frister som gjelder)
  • År 2
    Forslaget behandles i budsjettrundene i regjeringen. Endelig beslutning tas i regjeringens siste budsjettkonferanse før statsbudsjettet fremlegges for Stortinget i oktober.
  • År 3
    Forutsatt at Stortinget vedtar det foreslåtte satsingsforslaget i budsjettbehandlingen, kan forslaget settes ut i livet.