Pågående arbeid med arkitekturlandskap

Arkitekturlandskapet skal gi en autoritativ oversikt over fellesløsninger og vise tydelig hvilke deler av oppgaveløsningen de er rettet mot. Den skal og bidra til bedre forvaltning av fellesløsningene og identifisere behovet for nye fellesløsninger.

Publisert: 07. mai 2018, Sist endret: 01. okt 2020

Nedenfor er den første versjonen av et arkitekturlandskap, som består av en liste over fellesløsninger. Nye oppdateringer vil skje på www.difi.no/torget. Vi setter stor pris på innspill og tilbakemeldinger.

Footer inn her

 Oversikt over fellesløsninger

Vi får stadig flere fellesløsninger i offentlig sektor, som gir et komplekst landskap. Vi har mange og gode fellesløsninger, som ID-porten, Altinn, data fra folkeregisteret, eInnsyn og så videre. Det er sterke føringer for at fellesløsninger skal brukes, for gjenbruk gir en effektiviserinsgevinst og bidrar til mer samhandling mellom virksomhetene.

Flere virksomheter har etterspurt en felles oversikt over fellesløsninger i offentlig sektor. Det som følger her er første versjon av en opplistning av fellesløsningene med en kort forklaring på bruksområde. Vi er i gang med å strukturere fellesløsningene og tjenestene de tilbyr.

Første versjon av oversikten over fellesløsninger er listet opp nedenfor. Gi innspill om du ser noe som mangler eller bør endres.

Tittel og lenke til mer informasjonKort beskrivelse av fellesløsningenAnsvarlig for fellesløsningen

Aa-registeret

Register med informasjon om arbeidsforhold i Norge.NAV

Altinn

Internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater; samt en teknisk plattform for å lage digitale tjenester.Brønnøysundregistrene

altinn.no​

Internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.Brønnøysundregistrene

anskaffelser.no​

Veiledninger, standarder, kontrakter, maler og verktøy for anskaffelsessaker.Difi
Arkivverkets digitale depotLangtidsbevaring av digitalt arkivmateriale fra statlige virksomheter.Arkivverket

Autorisasjonskomponenten, Altinn​

Tjeneste som benyttes for å gi bruker innsyn i data som er registrert i tjenesteeier sitt system.Brønnøysundregistrene

Data.norge.no

Portal for oversikt over åpne data i Norge; i tillegg tilbys veiledning og datahotell for publisering av data.Difi

DFØs fellesløsninger for lønn og regnskap

Felles lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter.DFØ

DFØs tjenester

DFØ forvalter økonomiregelverket i staten og utredningsinstruksen.DFØ

Digital kontaktinformasjon og fullmakter (KoFuVi)

Digital kontaktinformasjon, samt fullmakter og autorisasjoner som forteller hvem som kan opptre på vegne av noen.Brønnøysundregistrene

Digital post til innbyggere (DPI)

En offentlig fellesløsning for sikker digital post til innbyggere, basert på e-Boks og Postens Digipost.Difi

Digital post til virksomhet​er (DPV)

Løsning i Altinn for digital post fra det offentlige til virksomheter.Brønnøysundregistrene

Doffin​

Nettbasert database for kunngjøring av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren som er underlagt EØS-forskriftene.Difi

eFormidling

Meldingsutveksling mellom offentlige etater, innbyggere og private virksomheter, med støtte for ulike systemer hos mottaker.Difi

eInnsyn​

Felles løsning for publisering av postlister, og kanal for tilgjengeliggjøring av publiserte dokumenter.Difi

ELMA (SMP)

Elektronisk MottakerAdresseregister - oppslagstjeneste med register over norske mottakere for ulike typer elektronisk handelsformat (EHF) i CEF eDelivery (PEPPOL).Difi

Enhetsregister​et

Nasjonalt grunndataregister for informasjon om enheter (virksomheter) i næringslivet og offentlig sektor​.Brønnøysundregistrene

eSignering

Signeringstjeneste for offentlige virksomheter med håndtering av dokumenter som krever signatur fra innbyggere.Difi

Feide​

Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering mot tjenester i utdanningssektoren.Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Felles datakatalog

Oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr.Brønnøysundregistrene

FIKS​-plattformen

Plattform for utvikling og drift av kommunale applikasjonstjenester som benyttes i offentlige tjenester.KS

Folkeregisteret​

Nasjonalt grunndataregister for informasjon om personer.Skatteetaten

Formidlingstjeneste, Altinn

Maskin-til-maskin formidling av store datamengder mellom ulike offentlige og private virksomheter; med garantert levering og sporbarhet.Brønnøysundregistrene

geonorge.no

Nasjonal portal for kartdata, med mulighet for å søke etter og få tilgang til tilgjengelig informasjon​.Kartverket

helsenorge.no​

Felles helseportal for innbyggere, med informasjonssider og selvbetjeningsløsninger​.Direktoratet for eHelse

ID-porten​

Løsning som tilbyr autentisering av bruker, gjennom validering av en e-ID​.Difi

Infotorg

Ca. 700 informasjonsprodukter, i webportal og som plugins i saksbehandlingsløsninger; for offenlige og private virksomheter.EVRY

Innsendingstjeneste, Altinn​

Utfylling, signering og innsending av skjema​ via brukergrensesnitt eller API.Brønnøysundregistrene

Innsynstjeneste, Altinn​

Brukerinnsyn i data som er registrert i tjenesteeieres systemer, via Altinn.Brønnøysundregistrene

Kontakt- og reservasjonsregisteret​ (KRR)

Register over innbyggerens kontaktinformasjon og reservasjoner. Nasjonal fellesløsning.Difi

KS Læring

Del av FIKS-plattformen, der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre.KS

KS SvarUt

Meldingstjeneste på FIKS-plattformen som formidler avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt.KS

Matrikkelen​

Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.Kartverket

Motorvognregister​et

Nasjonale opplysninger om eierforhold, tekniske opplysninger, m.m. for alle typer kjøretøy.Statens Vegvesen

norge.no​

Inngangsport og vegviser til offentlege tjenester på nett, på tvers av sektorer og nivå.Difi

Oppgaveregisteret

Oversikt over alle opplysninger næringslivet plikter å rapportere til statlige etater.Brønnøysundregistrene

Peppol

PEPPOL is a set of artifacts and specifications enabling cross-border eProcurement. The use of PEPPOL is governed by a multi-lateral agreement structure which is owned and maintained by OpenPEPPOL.Difi

Prosjektveiviseren​

Prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter.Difi

Tjenesteutviklings-løsningen, Altinn

Altinns plattform for utvikling av digitale tjenester, med støtte for skjemaer, prosessautomatisering, m.m.Brønnøysundregistrene

Varslingstjeneste, Altinn​

Tjeneste for å varsle brukere på e-post og/eller sms, f.eks. ved ny melding eller når et skjema er gjort tilgjengelig​.Brønnøysundregistrene

 

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*