Norsk arkitekturrammeverk for samhandling

Rammeverket skal brukes når virksomheten skal lage en løsning som samhandler med andre gjennom innhenting og deling av data og gjenbruk av løsninger.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 15. aug 2020
Illustrasjon over samhandlingsområdene fra EIF
 
 

Norsk arkitekturrammeverk for samhandling skal hjelpe offentlige virksomheter med å definere, designe, utvikle og forvalte digitale tjenester for utveksling av data i offentlig sektor. Det er ikke en komplett «lærebok» i hvordan man skal arbeide med samhandlingsarkitektur, men snarere en introduksjon til viktige tema og prinsipper relatert til samhandlingsevne.

Rammeverket gir tilgang til en felles «verktøykasse» som inneholder prinsipper, begrepsdefinisjoner, modeller og retningslinjer for digitalt samhandling. Det skal bidra til økt interoperabilitet og samhandlingsevne i utviklingen av digitale løsninger. Både ledere og prosjekteiere vil ha nytte av hele eller deler av arkitekturrammeverket.

Arkitekturrammeverkets elementer

Økt samhandling i offentlig sektor

God samhandlingsevne er nødvendig for å nå virksomhetens og de fellesoffentlige målene innen digitalisering. Arkitektur som legger til rette for samhandling er en forutsetning for at virksomheter kan samhandle og gjenbruke informasjon fra andre. Arkitekturrammeverket for samhandling skal bidra til at det offentlige fremstår mer enhetlig. Tjenester må gjenbrukes i større grad for at informasjonsflyten mellom etater skal bedres og gjøre det enklere å samhandle på tvers av virksomheter og sektorer.

Arkitekturrammeverket skal støtte sentrale aktører i norsk e-forvaltning i deres digitaliseringsarbeid.

Rammeverket er et viktig verktøy for virksomhetsarkitekter. I tillegg er det nyttig for de som jobber med forrretningsledelse, strategiutvikling, prosjekteiere, ledelse, utviklere eller tilsvarende:

  • Jurister bør kjenne til rammeverket og hva en samhandlingssjekk innebærer
  • Forretningsarkitekter, linjeledere bør kjenne til hva det innebærer å dokumentere virksomhetsprosesser, og brukerreiser i et samhandlingsperspektiv.
  • Informasjonsarkitekter og informasjonsforvaltere bør bidra på informasjonsrelaterte områder.
  • IT-arkitekter og løsningsdesignere bør kjenne til rammeverket gjennom krav, retningslinjer, designmønstre for teknisk samhandling.
  • Virksomhetsarkitekter bør sikre konsistens på tvers av løsnings og referansearkitekturer, arkitekturdomener m.m.
  • Strategiske ledere bidrar til at strategisk føringer blir forstått og tatt hensyn til.

Samhandling kan være utfordrende

Her er et eksempel på utfordringene som kan oppstå når to virksomheter skal samarbeide om tjenester:

To etater er organisert på ulike måter. Hver av disse organiseringene kan være gode, men det bidrar ikke nødvendigvis til tilstrekkelig samhandling på tvers, mellom etatene selv og med andre virksomheter. Etatene forholder seg også til ulikt lovverk, begreper og IT-systemer. Resultatet kan bli at innbyggerne opplever et ufullstendig og fragmentert tjenestetilbud fra det offentlige. Regjeringens målsetning om at innbyggere skal oppgi informasjon til det offentlig "kun én gang", blir vanskelig å oppnå for virksomhetene dersom etatene lager egne løsninger.

 

Deldette

Norsk arkitekturrammeverk for samhandling er Norges versjon av EIF

Norge har forpliktet seg til å implementere European Interoperability Framework (EIF) gjennom Tallinn-erklæringen 6. oktober 2017. For mer informasjon se "Bakgrunnen for utviklingen av arkitekturrammeverket" ovenfor.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*