Adresse - felles informasjonsmodell

Her finner du overordnet informasjonsmodell for Adresse.

Publisert: 28. sep 2016, Sist endret: 06. jul 2019

Kom med innspill

Vi inviterer alle til å bruke dette og gi oss tilbakemeldinger, både i form av forslag til forbedringer og konkrete erfaringer ved bruken. Du kan bruke kommentarfunksjonen nederst på denne siden, eller skrive en e-post til informasjonsforvaltning@difi.no.

Her finner du mer bakgrunnsinformasjon om kjernemodellen, inkludert formål, beskrivelse, omfang, referanser og videre arbeid.

Her finner du en oversikt over brukerhistorier definert for Adresse.

Felles informasjonsmodell for Adresse

Oversikt over modellen

Oversikt over felles informasjonsmodell for Adresse
 
 

Her kan du finne et større bilde av modellen.

Delmodeller med forklaringer og begrunnelser

1. Adresse

Noe avsender bruker for å nå mottaker.

2. GeografiskAdresse

Geografisk lokasjon stedfestet ved koordinater og/eller navn eller annet.

GeografiskAdresse spesialiserer Adresse:

Noe avsender bruker for å nå mottaker

3. Offisielladresse

Fullstendig adresse for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen.

Merknad: Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. i en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan også omfatte et adressetilleggsnavn eller et matrikkeladressenavn. Den offisielle adressen angir adkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet.

Offisielladresse spesialiserer GeografiskAdresse:

Offisielleadresse spesialiserer GeografiskAdresse

3.1 adresseId

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Unik identifikator på en adresse i matrikkelen (GUID, systemidentifikator)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

3.2 representasjonspunkt

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Representasjonspunkt for adressen
 • Merknad: Angir normalt adkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4. Matrikkeladresse

Adresse for en bygning, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer.

Matrikkeladresse spesialiserer Offisielladresse:

Matrikkeladresse spesifiserer Offisielladresse

4.1  bruksenhetsnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: En bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.2 adressetilleggsnavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen
 • Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.3 matrikkelnummer

 • Type: Matrikkelnummer
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskriften § 7
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.4 undernummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5. Matrikkelnummer

Entydig identifisering av metrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskriften § 7.

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune

5.1 kommunenummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste
 • Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha fire siffer, dvs. eventuelt med ledende null (0)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.2 gårdsnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nummerering av gårdsenhet i matrikkelen, nummeret er unikt innenfor kommune
 • Merknad: Del av matrikkelnummer som identifiserer en matrikkelenhet (eiendom)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.3 bruksnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Fortløpende nummerering av bruk under gårdsnummer
 • Merknad: Del av matrikkelnummer som identifiserer en matrikkelenhet (eiendom)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.4 festenummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer
 • Merknad: Del av matrikkelnummer som identifiserer en matrikkelenhet (eiendom)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.5 seksjonsnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer
 • Merknad: Er aldri en del av matrikkeladressen
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6. Vegadresse

Adresse for en bygning, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen i form av et adressenavn og et adressenummer.

Vegadresse spesisaliserer OffisiellAdresse:

Vegadresse spesialiserer OffisiellAdresse

6.1 bruksenhetsnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: En bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.2 adressenavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen
 • Merknad: Navnet skal være entydig innen kommune og adresseringsområde (samarbeid mellom flere kommuner)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.3 adressenummer

 • Type: Adressenummer (datatype)
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.4 poststed

 • Type: Poststed
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Geografisk inndeling av postmottakere
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.5 adressekode

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen innen en kommune
 • Merknad: Navnet skal være entydig innen kommune og adresseringsområde (samarbeid mellom flere kommuner)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.6 adressetilleggsnavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen
 • Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6.7 kommunenummer

 • Type: Kommunenummer
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste
 • Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha fire siffer, dvs. eventuelt med ledende null (0)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

7 Adressenummer

Et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område.

Adressenummer

7.1 nummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 1
 • Definisjon: Nummer som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (eventuelt sammen med bokstav)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

7.2 bokstav

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Bokstav som sammen med nummer entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område i en kommune
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

8 Poststed

Geografisk inndeling av postmottakere.

Geografisk inndeling av postmottakere

8.1 poststedsnavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Navn på bosted i henhold til Postens egne lister
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

8.2 postnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Firesifretkode som identifiserer et postnummerområde
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

9 Kommunenummer (kodeliste)

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste.

Nummerering av kommuner i henhold til SSBs offisielle liste

10 Postboksadresse

Adresse for å nå noen eller noe levert til en postboks.

Postboksadresse spesialiserer GeografiskAdresse:

Postboksadresse spesialiserer GeografiskAdresse

10.1 postboksnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nummer på en postboks
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

10.2 postboksanleggsNavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Internt unikt navn, gitt av Posten Norge, på deres postboksanlegg innen omfanget av ett postnummer
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

10.3 poststed

 • Type: Poststed
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Geografisk inndeling av postmottakere
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

11 Punkt

Grunnleggende datatype for et geometrisk objekt bestående av ett og bare ett punkt (ISO TC211).

Grunnleggende datatype for et geometrisk objekt bestående av ett og bare ett punkt

 

Deldette

Kontakt

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

AAA內容aaaaa