Person og Enhet - Felles informasjonsmodell

Her finner du overordnet informasjonsmodell for Person og Enhet.

Publisert: 02. nov 2016, Sist endret: 29. jun 2020

Kom gjerne med innspill

Vi inviterer alle til å bruke dette og gi oss tilbakemeldinger, både i form av forslag til forbedringer og konkrete erfaringer ved bruken. Du kan bruke kommentarfunksjonen nederst på denne siden, eller skrive en e-post til informasjonsforvaltning@difi.no.

Her finner du mer bakgrunnsinformasjon om kjernemodellen, inkludert formål, beskrivelse, omfang og referanser.

Her finner du en oversikt over brukerhistorier definert for Person og Enhet.

Felles informasjonsmodell for Person og Enhet

Oversikt over modellen

Oversikt over felles informasjonsmodell for Person og Enhet
 
 

Delmodeller med forklaringer og begrunnelser

1. Aktør

Person eller enhet vi samhandler med.

Aktør: person eller enhet vi samhandler med

Aktør er supertype til Person og Enhet. Tilknyttet Aktør er kontaktinformasjon og identifikator

1.1 kontaktinformasjon

 • Type: Kontaktinformasjon
 • Multiplisitet: 0..*
 • Definisjon: Informasjon for å kontakte aktør
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

1.2 identifikator

 • Type: Identifikator
 • Multiplisitet:0..*
 • Definisjon: Det som identifiserer en aktør
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

2. Kontaktinformasjon

Informasjon som kan brukes for uformell kontakt med en aktør.

Kontaktinformasjon: epostadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer

2.1 epostadresse

2.2 telefonnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Tallkode som telenettet bruker for å få fram teletrafikk til riktig adressat
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse: Generelt ønske om å ha med telefonnummer, men ingen klare brukstilfeller. Kontaktregisteret v/Difi har stilt spørsmål ved om vi trenger denne egenskapen

2.3 mobiltelefonnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Person sitt mobiltelefonnummer i henhold til norsk nummerplan for telefoni (E.164)
 • Merknad: 8 siffer, eventuelt flere siffer dersom første to siffer er utenlandsprefiks 00 eller "+"
 • Brukerhistorie: K2-K3
 • Begrunnelse:

3. Identifikator

En kombinasjon av tegn og/eller bokstaver som identifiserer en aktør eller et objekt innenfor et sett av aktører eller objekter.

Eksempel: fødselsnummer.

3.1 identifikatorverdi

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 1
 • Definisjon: En konkret kombinasjon av tegn og/eller bokstaver som utgjør en bestemt identifikator
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

3.2 identifikatortype

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: En kategori av identifikatorer, f.eks. fødselsnummer, organisasjonsnummer, d-nummer
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:Må kunne angi type identifikator. Burde være predefinert liste over identifikatortyper, men siden vi ikke klarer å lage uttømmende liste er den tekst.

3.3 utstedtdato

 • Type: Dato
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Datoen identifikasjonen ble utstedt
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

3.4 utstedtAvAutoritet

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Myndigheten, i Norge eller utlandet, som har utstedt en gitt identifikator
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

3.5 gyldighetsperiode

 • Type: Periode
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Perioden identifikatoren er gyldig
 • Merknad: Til-dato skal være den første datoen da identifikatoren ikke er gyldig lenger. Denne måten å avslutte en gyldighetsperiode på gjør det enklere å benytte automatisk tidshåndtering i databaser
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4. Person

Private fysiske personer.

Person spesialiserer Aktør:

Person: private fysiske personer; Person spesialiserer Aktør

4.1 fulltNavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: fullt utskrevet navn
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse: Med for å støtte de systemer som ikke har strukturert navn (fornavn, mellomnavn og etternavn)

4.2 navn

 • Type: Personnavn
 • Multiplisitet: 1
 • Definisjon: navn på person
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.3 kjønn

4.4 statsborgerskap

 • Type: Landkode
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: rettslig bånd mellom en person og en stat, og består av både plikter og rettigheter (Wikipedia)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.5 fødselsdato

 • Type: DatoKlokkeslett
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Dato for fødsel
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.6 fødested

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Sted for fødsel
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.7 fødeland

 • Type: Landkode (kodeliste)
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Land for fødsel
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.8 dødsdato

 • Type: DatoKlokkeslett
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Dato for dødsfall
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.9 dødssted

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Sted hvor dødsfall fant sted
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.10 dødsland

 • Type: Landkode (kodeliste)
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Land hvor dødsfall fant sted
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.11 sivilstand

 • Type: Sivilstand (kodeliste)
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Persons stilling i forhold til ekteskap eller partnerskap
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.12 opprinneligNavn

 • Type: Personnavn
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Navn før navneendring av ulike årsaker, for eksempel pikenavn
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

4.13 adresse

 • Type: GeografiskAdresse
 • Multiplisitet: 0..*
 • Definisjon: adresse for person
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5. Personnavn

Navn på person.

Personavn: fornavn, mellomnavn, etternavn

5.1 fornavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 1
 • Definisjon: Fornavn på person
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.2 mellomnavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Mellomnavn på person
 • Merknad: Flere mellomnavn legges inn i samme tekststreng
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

5.3 etternavn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Etternavn på person
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

6. Kjønn (kodeliste)

Typer kjønn.

Merknad: Folkeregisteret bruker kvinne/mann. Se ISO 5218 - Representation of Human Sexes.

Kodenavn (med forklaring):

 • kvinne ()
 • mann ()
 • ubestemt ()
 • ukjent ()

7. Sivilstand (kodeliste)

Typer for sivilstand.

Typer for sivilstand: ugift, gift, enkeEllerEnkemann, skilt, separert, registrertPartner, separertPartner, skiltPartner, gjenlevendePartner, uoppgitt

Kodenavn (med forklaring):

 • ugift ()
 • gift ()
 • enkeEllerEktemann ()
 • skilt ()
 • separert ()
 • registrertPartner ()
 • separertPartner ()
 • skiltPartner ()
 • gjenlevendePartner ()
 • uoppgitt ()

8. Enhet

Merknad: Begrepet "Enhet" er et samlebegrep på svært ulike organisasjonsenheter. Juridisk person, Virksomhet (også kjent som "bedrift") og offentlige organisasjonsenheter (også kjent som "orgledd") er noen av disse En grundig gjennomgang av disse er nødvendige for å detaljere modellen for Organisasjonsenhet. Dette er planlagt for 2017.

Enhetsregisteret definerer enhet som:

Alle hovedenheter, underenheter og organisasjonsledd som er identifisert med et organisasjonsnummer.

Hovedenhet defineres som:

Enkeltpersonforetak, foreninger, selskap, sameier og andre som er registrert i Enhetsregisteret. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Underenhet defineres som:

Enhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. En underenhet kan ikke eksistere alene og har alltid knytning til en hovedenhet eller et organisasjonsledd. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Enhet spesialiserer Aktør:

Enhet spesialiserer Aktør

8.1 organisasjonsnummer

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Nisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

8.2 navn

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: Navn på enhet som er registrert i Enhetsregisteret
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse

8.3 organisasjonsform

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..1
 • Definisjon: inndeling av enheter ut fra hvordan disse er organisert (eierform, ansvarsforhold, regelverk og lignende)
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

8.4 næringskode

 • Type: Tekst
 • Multiplisitet: 0..*
 • Definisjon: Femsifret kode som tildeles på bakgrunn av enhetens virksomhet/bransje. Bygger på EU sin næringsstandard (NACE) som består av fire siffer. Det femte sifferet er nasjonalt nivå
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

8.5 adresse

 • Type: GeografiskAdresse
 • Multiplisitet: 0..*
 • Definisjon: Adresse for enhet
 • Brukerhistorie:
 • Begrunnelse:

Her finner du mer informasjon om videre arbeid med informasjonsmodellen for Person og Enhet.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut