Regelverk for digital kommunikasjon

Mest mogleg kommunikasjon mellom offentleg sektor og innbyggarar skal skje digitalt. Dei innbyggarane som vel å reservere seg, skal framleis få vedtak og andre viktige brev på papir.

Publisert: 19. des 2014, Sist endra: 08. feb 2020

Frå samtykke til reservasjon

Digital kommunikasjon er hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Dette gjeld innanfor verkeområdet for forvaltningslova. 

"Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov."

Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd

Føremålet med regelendringane er å gi innbyggarane og næringsdrivande ein enklare kvardag og å bidra til å fornye, forenkle og forbetre forvaltninga.

Tidlegare måtte kvar einskild offentleg verksemd innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon med kvar einskild mottakar. Målet er at offentlege verksemder kan kommuniserer digitalt med alle innbyggarar og næringsdrivande. Register over innbyggarane sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus er ein nasjonal felleskomponent som skal gjere dette enklare.

  • Offentlege verksemder kan kommunisere digitalt med næringsdrivande, frivillige organisasjonar og andre einingar registrert i Einingsregisteret utan å innhente samtykke. Det føreset at ein sender varsel om at einskildvedtak m.v er fatta til ei elektronisk adresse som eininga har oppgitt, og at varselet seier kor og korleis vedkomande kan skaffe seg kunnskap om innhaldet.
  • Innbyggarar kan reservere seg mot å få vedtak og andre viktige brev digitalt, viss dei framleis vil ha dette på papir. Difi har ansvar for eit felles register over innbyggarane sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Når forvaltningsorganet har kopla seg opp til dette registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggarar som ikkje har reservert seg, utan å innhente samtykke.

Den einskilde offentlege verksemda må sjølv digitalisere sine arbeidsprosessar og sine tenester retta mot innbyggarar og næringsdrivande.

Digitalt kontaktregister og Digital postkasse til innbyggarar

Nasjonale felleskomponentar som grunndataregistra, Altinn og ID-porten er byggeklossar i digitaliseringsarbeidet til verksemdene, og er med på å gjere det enklare å lage digitale tenester.

Registeret for digital kontaktinformasjon og reservasjon er etablert i medhald av eforvaltningsforskrift og Difi er behandlingsansvarleg for det. Registeret inneheld mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse til innbyggarane. Dette er opplysningar som dei har registrert sjølve. For innbyggarar som vel å reservere seg vil status «reservert» visast i registeret.

For å gjere det enkelt for forvaltninga å kommunisere digitalt, har Difi etablert ei sikker digital postkasse for innbyggjarane. Løysinga kan brukast av alle offentlege verksemder for å sende brev digitalt til alle innbyggarar som vel seg ein digital postkasse.

Innbyggarane har rett til å reservere seg

Reservasjonsretten omfattar

  • einskildvedtak
  • førehandsvarsel etter forvaltningslova § 16
  • andre meldingar som har noko å seie for vedkomande si rettsstilling, for behandling av saka
  • meldingar som det av andre grunnar er særleg viktig å sikre at vedkomande får

Dette betyr at viss innbyggaren reserverer seg, skal vedtak og liknande sendast på papir. Offentlege verksemder kan framleis sende SMS, e-post eller digitale brev med påminningar om avtalar, varsel om stenging av vatn og liknande servicemeldingar og informasjon, også til dei som har reservert seg. Innbyggar kan når som helst reservere seg og når som helst oppheve reservasjonen. Dei som har reservert seg mot å få vedtak og liknande digitalt, kan framleis bruke offentlege digitale tenester som krev innlogging frå ID-porten.

Reservasjonen er generell, omfattar alle punkta på lista ovanfor og gjeld for all offentleg verksemd som er regulert av forvaltningslova, då reservasjonsretten er heimla der.

Korleis kan innbyggarane reservere seg?

Innbyggarane kan reservere seg på www.norge.no eller ved å ringe brukarstøtta for ID-porten på telefon 800 30 300.

Varslingsregelen i eForvaltningsforskrifta § 8

Forvaltningsorganet skal sørge for at parten vert varsla om at einskildvedtak er fatta og om kor og korleis vedkomande kan skaffe seg kunnskap om innhaldet. Tilsvarande gjeld for andre brev med viktig informasjon. Tilgang på mobilnummer og e-postadresse er derfor ein føresetnad for digital kommunikasjon.

Til næringsdrivande skal varsling skje til ein oppdatert elektronisk adresse som eininga har oppgitt.

Til innbyggarar skal informasjon frå kontaktregisteret brukast til slik varsling. Viss innbyggaren ikkje har registrert mobilnummer og/eller e-postadresse i kontaktregisteret, kan innbyggaren ikkje varslast og kan då ikkje få vedtak og andre viktige brev digitalt. I praksis vil vedkomande då vere å rekne som reservert.

 

Sharethis

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*