Skate

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning) er eit strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.

Skate-møte

2017:

2016:

Rådet skal og vere ein viktig premissleverandør i vurderinga av kva for IKT-tiltak som bør gjennomførast og korleis dei skal finansierast.

Skate skal mellom anna gje råd om tiltak og investeringar på IKT-området og sikre tenesteeigarmedverking knytta til digitalisering og utvikling av nasjonale IT-løysingar. Aktuelle tema kan vere IKT-standardar og arkitektur, felleskomponentar samt finansiering, styring og organisering av fellesløysingar.

Utviklingsarbeidet i Skate finn stad gjennom eit arbeidsutval med deltakarar frå alle verksemdene, under namnet Vegkartarbeidet. I regi av arbeidsutvalet har det i 2014 og 2015 vore gjort eit omfattande arbeid i fire arbeidsgrupper og forprosjekt.

Toppleiarane i verksemder som har ansvar for nasjonale felleskomponentar er faste medlemmer av Skate. I tillegg skal et utval statlege brukarverksemder inviterast med. Utvalet blir justert jamleg.

Difi leier rådet og arbeidsutvalet, og har ansvar for sekretariatet. Skate ved Difi rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sist endra: 
22. mar 2017

Sharethis

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*