Skate – styring og koordinering av tenester i e-forvaltning

Skate er eit strategisk samarbeidsråd og rådgjevande organ som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.

Publisert: 07. des 2014, Sist endra: 24. feb 2020

Skate

Styring og
Koordinering
Av
Tjenester i
E-forvaltning

Skate - eit toppleiarforum

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane i Skate er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning skjedde 1.1.2018 og gjeld for tre år.

Skate-verksemdene

 • Difi
 • Arkivverket
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for e-helse
 • Kartverket
 • KS
 • Lånekassen
 • Nav
 • Oslo kommune
 • Skattedirektoratet
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Skate er leia av Difi, som og har Skatesekretariatet.

Skate skal i utgangspunktet ha fire møte i året, til vanleg eitt i kvart kvartal. I tillegg kan det gjennomførast ekstraordinære møter og fagdagar.

Skate har to hovudtypar saker:

 • strategiske saker
 • oppfølging av Difi sin tverrgåande digitaliseringsstrategi.

To gonger årleg set Skate opp ein hovudplan over kva saker som skal handsamast neste halvår. Difis direktør set opp endeleg agenda for møta.

Alle møteinnkallingar, sakspapir og referat vert publisert under Skate-møte.

Skate sitt arbeidsutval

Skate vert understøtta av eit arbeidsutval (AU) med representantar frå Skate-verksemdene. AU vert leia av Difi sin leiar av Skatesekretariatet. AU skal i samarbeid med Skatesekretariatet førebu saker for Skate og sørge for god forankring i Skate-verksemdene. Ved behov kan AU setje ned arbeids- og faggrupper.

AU har og eit delansvar i oppfølginga av Difi sin tverrgåande digitaliseringsstrategi.

AU har normalt eit møte kvar månad med unntak frå juli.

Alle møteinnkallingar, sakspapir og referat frå AU-møta vert journalført av Difi på eigne årlege saker for møta i Skate sitt arbeidsutval. Dei er dermed tilgjengeleg for alle som dokument frå Difi på eInnsyn.

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*