Skate-møte 11. februar 2015 - referat

Det første Skate-møtet i 2015 ble holdt 11. februar hos Difi. På dagens agenda sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Nye saker var regjeringens strategi for felleskomponenter, organiseringengen av IKT-arbeidet i kommunal sektor, organiseringengen av IKT-arbeidet i helsesektoren, og evalueringen av Difi. I tillegg ble sakene årsplan 2015 og deltakere i Skate 2015 - 2016 behandlet.

Publisert: 06. mar 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

Møtereferat

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT)
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)

Forfall

- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet

I tillegg møtte

- Kjersti Lauritzen, BR
- Håkon Olderbakk, BR
- Karl-Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Line Richardsen, KS
- Trude Andresen, KS
- Ingunn Midttun Godal, NAV
- Norunn Elin Saure, Helse
- Rune Gløersen, SSB
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Lars van Marion, KMD (sak 01/15 og 02/14)
- Mona Naomi Lintvedt, KMD (sak 01/15 og 02/14)
- Bjørn Holstad, Difi (sak 01/15 og 02/14)
- Bea Dahl, NAV (sak 01/15 og 02/14)

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Bøgh, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker fra politisk ledelse eller departementene

 • 01/15 Regjeringens strategi for felleskomponenter v/KMD

Saker med løpende rapportering og oppfølging

 • 02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter v/Vidar Holmane og de ansvarlige for tiltakene

Nye saker til behandling

 • 02/15 Årsplan 2015 v/Ingelin Killengreen

Korte orienteringssaker

 • 03/14 EDAG og EFF v/Hans Christian Holte
 • 03/15 Organiseringen av IKT-arbeidet i kommunal sektor v/Trude Andresen
 • 04/15 Organiseringen av IKT-arbeidet i helsesektoren v/Bjørn Guldvog
 • 05/15 Evalueringen av Difi v/Ingelin Killengreen
 • 12/14 Deltakere i Skate 2015–2016 v/Ingelin Killengreen

Eventuelt

 • Evaluering av CEO-seminar

 

Faste saker

Godkjenning av agenda 11.02.2015

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 27.11.2014

Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent.

Saker fra politisk ledelse eller departementet

01/15 Regjeringens strategi for felleskomponenter

KMD

Lars van Marion orienterte om et arbeid som nå er startet for å utarbeide overordnete strategiske prinsipper for regjeringens bruk av felleskomponenter. Strategien skal sikre en planmessig og samordnet utvikling av de nasjonale felleskomponentene, gjennom et sett mål og korresponderende tiltak for å sikre kostnadseffektive tjenester, sikker drift og sikre systemer, og sammenhengende styring og utvikling. Regjeringens strategi og de målbildene og strategiene som skal jobbes fram i veikartarbeidet skal supplere hverandre. Forslaget til overordnet strategi utarbeides av en tverrdepartemental arbeidsgruppe som ledes av KMD. KMD vil gi Difi et oppdrag hvor det forutsettes at Skate involveres, hvor det innen utgangen av april ønskes innspill på fire punkter:

 1. Ønsket rolle (målbilde og visjon) for nasjonale felleskomponenter de neste 5-10 årene
 2. Hvordan felleskomponentene (og felleskomponentforvalterne) skal samordne sine utviklingsaktiviteter og tjenester
 3. Hvordan nye og endrete behov for felles funksjonalitet/løsninger skal håndteres
 4. Felles normer og krav som skal settes til forvalterne av felleskomponentene

Flere av Skatemedlemmene uttrykte seg positivt til at Skate blir trukket inn det arbeidet som skjer i departementet. Det ble konkludert med at man i drøftingen av neste sak (se sak 02/14, nedenfor) må vurdere hvordan veikartarbeidet best kan bidra. Leveransen til KMD vil være den viktigste delen av veikartarbeidet nå.

Saker med løpende rapportering og oppfølging

02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter

Vidar Holmane

I dette møtet: Beslutningssak

Veikartsaken omhandlet i dette møtet gjennomgang av forslag til mandat for en prosess for å utarbeide målbilder og strategier for felles IKT-løsninger i offentlig sektor, og forslag til mandat for tre tiltak (foranalyser) som skal avklare hvordan behovene for felles løsninger på de tre høyest prioriterte behovsområdene skal håndteres. De tre foranalysene dekker hhv. informasjonsforvaltning og –utveksling, håndtering av kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter, og håndtering av fullmakter for innbyggere.

Vidar Holmane redegjorde for det tidligere veikartarbeidet og beslutningene i Skate som ledet fram til disse mandatene, for prosjektorganiseringen og ressurser/bemanning, for hvordan disse tiltakene samspiller med hverandre, og hvordan samspillet med regjeringens strategi for felleskomponenter kan legges opp. Deretter redegjorde de ansvarlige for hvert av tiltakene for innholdet i mandatene, med fokus på planlagte leveranser og praktisk gjennomføring.

Det var en del kommentarer og drøfting rundt saken. Først og fremst av hvordan arbeidet med målbilder og strategier skulle levere i forhold til det varslete oppdraget fra KMD. Det Det var en merknad til samlet ressursbruk, hvor enkelte av de store etatene fortsatt har behov for å vurdere og forankre egen ressursinnsats. Videre var det noen merknader til de enkelte mandatene, spesielt informasjonsforvaltning og –utveksling. Blant annet ble det spurt om om man er for ambisiøse mht omfang og/eller framdrift, og det ble understreket at hver av tiltakene bør legge opp arbeidet slik at man kan prioritere det viktigste først. Videre ble det sagt at også disse tiltakene bør bidra inn i oppdraget fra KMD så langt det er mulig.

Beslutning
Med henvisning bestillingen fra KMD omtalt under sak 01/15 og drøftingene under sak 02/14, hvor det fra flere ble uttrykt bekymring for ambisjonsnivå og gjennomførings-kapasitet, besluttet Skate følgende:

 1. Det utarbeides målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, med utgangspunkt i utkast til mandat. Arbeidet innrettes slik at en første leveranse svarer på oppdraget fra KMD redegjort for under sak 01/15. Forslagene fremmes for Skate i aprilmøtet og oversendes KMD innen angitt frist.
 2. Det gjennomføres tre foranalyser, med utgangspunkt i utkast til mandat. I detaljplanlegggingen vurderes det om også disse kan bidra med underlag til oppdraget fra KMD, samt at det gjøres en ny vurdering og legges opp en realistisk gjennomførings-plan som er avstemt mot tilgjengelig kapasitet. Detaljplanene for videre arbeid og leveranser legges fram for Skate i aprilmøtet.

Saker til behandling

02/15 Årsplan 2015

Ingelin Killengreen

Killengreen understreket at dette er en foreløpig plan, som nødvendigvis må justeres i løpet av året. Foreliggende forslag til årsplan reflekterer de innspillene til saker Difi har mottatt fra Skatemedlemmene, samt planlagte saksframlegg og leveranser fra veikartarbeidet.

Kommentarer til forslaget til årsplan:

 • Det er ønskelig at Skate gir innspill til den strategien som hovedstyret i KS skal behandle i sitt møte 22. juni. Dette kan eventuelt skje i Skates aprilmøte.
 • Til saken om Skates fremtidige rolle (aprilmøtet) bør det i god tid sendes ut et forslag, som virksomhetene kan drøfte internt og gi svar på i en høring eller lignende, og hvor tilbakemeldingene fra virksomhetene tas inn i saksframlegg og underlag til møtet.
 • Når det gjelder finansieringsmodeller for felleskomponenter, behandles det videre på departementsnivå.

Beslutning
Skatemøtene i 2015 gjennomføres i henhold til framlagte årsplan.

Korte orienteringssaker

03/14 EDAG og EFF

Hans Christian Holte

Status er svært positiv, bl.a. har Altinn og brukerkontaktene tålt høye volumbelastninger godt. Leverandørene er fulgt opp tett.
EFF er organisert som en egen avdeling i Skattedirektoratet.

03/15 Organiseringen av IKT-arbeidet i kommunal sektor

Trude Andresen

KommIT-programmet er nå inne i sitt siste år. Fremtidig organisering vil bygge på erfaringene med KommIT. IKT-arbeidet vil få en ny organisering høsten 2015. Finansieringen av IKT-arbeidet skal også vurderes. Inntil videre er interessepolitikken og utviklingsarbeidet på IKT-området samlet i én avdeling i KS.

04/15 Organiseringen av IKT-arbeidet i helsesektoren

Bjørn Guldvog

Se utsendt saksframlegg. Noen hovedpunkter fra redegjørelsen er at styringen og ressursutnyttelsen må bli bedre, ifølge en rapport utarbeidet for HOD. Alternative organisasjonsmodeller og finansiering av IKT i helsesektoren vil bli utredet.

05/15 Evalueringen av Difi

Ingelin Killengreen

Difi leverer sin uttalelse til KMD 15. februar, etter en omfattende intern prosess. Difi er i store trekk enig i Agenda Kaupangs analyser. Dybden og bredden i Difis oppgaveportefølje er et sentralt tema.

12/14 Deltakere i Skate 2015—2016

Ingelin Killengreen

Alle nåværende deltakere fortsetter, bortsett fra Politidirektoratet. Riksarkivaren kommer inn som ny deltaker. Det gjøres plass i aprilmøtet til en presentasjon av Arkivverket og deres satsingsområde elektroniske arkiv.

Eventuelt

 • Evaluering av CEO-seminar SKD trenger å vite om det skal planlegges et nytt CEO-seminar på Gartner Symposium i år, og vil sende ut en e-post til medlemmene i Skate med frist for tilbakemelding.

---

Møtet ble avsluttet kl. 11:45. Referatet er publisert med forbehold om godkjenning på neste Skate-møte 22. april.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut