Skate-møte 23. april 2014 - referat

Det andre Skate-møtet i 2014 ble holdt i SSBs lokaler i Akersveien 23. april 2014. Agendaen inneholdt veikart for nasjonale felleskomponenter, EDAG/A-ordningen, informasjonssikkerhet, sikker digital post, kommunesammenslåing og SERES.

Publisert: 13. jun 2014, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT

Møtested: SSBs lokaler i Akersveien
Møtedato: 23.04.2014
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer til stede:

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Cato Rindal (pva Odd Reidar Humlegård), Politidirektoratet

I tillegg møtte:
- Tone Bringedal, Difi
- Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
- Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
- Karl-Olav Wroldsen, Skattedirektoratet
- Kirsti Kierulf, KS KommIT
- Line Richardsen, KS
- Nina Viksæter Aulie, Arbeids- og velferdsdirektoratet*
- Christine Bergland, Helsedirektoratet
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning
- Rune Gløersen, SSB
- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane (referent), Difi

Saksliste

 • Faste saker
  - Godkjenning agenda
  - Godkjenning referat forrige møte
  - 05/14 Referater og publisering av saksunderlag og referater
  v/Ingelin Killengreen
 • Saker med løpende rapportering og oppfølging
  - 02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter
  v/Ingelin Killengreen
  - 03/14 EDAG/A-ordningen
  v/Hans Christian Holte
 • Nye saker til behandling
  - 06/14 Informasjonssikkerhet Orienteringssak
  v/Bjørn Erik Thon
 • Korte orienteringssaker
  - 07/14 Presentasjon av sikker digital post til innbyggerne
  v/Tone Bringedal
  - 08/14 Status på sikker digital post til virksomheter
  v/Brønnøysundregistrene og Difi
  - 09/14 Status Kommunesammenslåing
  v/Anne Cathrine Frøstrup
 • Eventuelt
  - Orientering om SERES (SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling)
  v/Kjersti Lauritzen

FASTE SAKER

Godkjenning av agenda 23.4.2014

Innmeldt sak under eventuelt: orientering om SERES.
Tone Bringedal vil presentere sak 07/14 for Ingelin Killengreen.
Ingen kommentarer øvrige til agendaen. Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 26.02.2014

Referatet ble godkjent, med følgende merknader:

 • Sak 02/14 Veikart: Beslutning, første avsnitt ble presisert til «Skate tar arbeidsgruppens rapport til orientering».

Vedr sak 01/14 Årsplan 2014: Samtlige Skatemedlemmer ønsker å delta på en CEO-briefing for Skate på Gartner Symposium søndag 9. november. SKD står for videre planlegging.

Sak 05/14 Referater og publisering av saksunderlag og referater

Skate drøftet en hensiktsmessig praksis for referatføring og publisering av saksunderlag og referater, med hensyn blant annet på detaljeringsnivå, offentlighet mv.

Beslutning
Referater fra Skatemøtene skal referere beslutningene. Som hovedregel skal noen hoved­punkter fra saksfremleggelsen og etterfølgende drøfting oppsummeres, uten å angi virk­somhet. Dersom en virksomhet ønsker at egen posisjon skal gjengis, skal dette eksplisitt sies i møtet.

Etter møtet lages et førsteutkast til referat, som sendes til deltakerne med en tidsfrist for eventuelle merknader. Dersom det ikke meldes inn vesentlige merknader publiseres dette på nett med forbehold om endelig godkjenning i neste Skatemøte. Dersom det meldes inn vesentlige merknader avventes publisering av referatet på nett inntil det er ferdig behandlet og godkjent. Utkastet vil uansett bli publisert på nett som saksunderlag til neste Skatemøte, på linje og samtidig med øvrige saksunderlag.

SAKER MED LØPENDE RAPPORTERING OG OPPFØLGING

Sak 02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter

I dette møtet omfattet saken en presentasjon av arbeidsgruppas planlagte leveranser til Skates møte 25. juni, samt en orientering om prosess og status for arbeidet. Leveransene til junimøtet omfatter blant annet oversikter over felleskomponent­forvalternes og tjeneste­eiernes utviklingsplaner og behov og anbefalinger om videre håndtering av behovene.

Skatedeltakerne ga uttrykk for at de er tilfreds med at arbeidet nå er konsentrert om utviklingsplaner og behov, og pekte på at det er nødvendig å forankre arbeidet i egne organisasjoner. De foreslåtte leveransene er OK, men samtidig er det viktig å ikke gå for dypt ned i detaljene.  Det viktige er å få fram det store bildet, og få opp de riktige problemstillingene til diskusjonene framover.

Det ble pekt på at oversiktene som framkommer gjennom veikartarbeidet kan suppleres ved at deltakerne orienterer hverandre om de viktigste satsingene i den enkelte organisasjon.

Statssekretærutvalget for IKT (SSU) er interessert i veikartarbeidet. Det kan bli aktuelt å kjøre en felles sesjon med SSU på Skates neste møte i juni.

Beslutning
Skate tar beskrivelsen av status og planer til orientering. Skatemedlemmene sørger for å holde seg oppdatert om arbeidet, og vil sikre at prosessen og resultater er godt forankret i egen organisasjon.

Sak 03/14 EDAG / A-ordningen

I dette møtet omfattet saken en orientering om status på prøvedrift og øvrige omstillings­aktiviteter for å klargjøre markedet, organiseringen av en felles tverretatlig forvaltning (EFF) og risikobildet.

KommIT var tilfreds med SKDs orientering, men ga utrykk for at risikobildet ser noe annerledes ut fra kommunal side og at KommIT derfor ikke kunne stille seg bak forslaget til konklusjon i saksframlegget.

Beslutning
Skate tar saken til orientering.

NYE SAKER TIL BEHANDLING

Sak 06/14 Informasjonssikkerhet, orienteringssak

Datatilsynet presenterte «Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor» fra juni 2013, med fokus på hva strategien betyr både for virksomhetene som digitaliserer, og for de som skal bruke løsningene – både tjenesteeiere og sluttbrukere. Ett av hovedpunktene i presentasjonen var prinsippet om innebygget personvern.

Beslutning
Skate tar Datatilsynets strategi for et godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor til orientering.

KORTE ORIENTERINGSSAKER

Sak 07/14 Presentasjon av sikker digital post til innbyggerne

Det er inngått tre kontrakter. Den ene gjelder meldingsformidling med én leverandør (Posten), og de to andre gjelder digital postkasse med to leverandører (Posten og Eboks). Det er i dag registrert 3,4 millioner brukere i kontaktregisteret. Kontrakten med meldings­formidleren inneholder en opsjon om utskrift og forsendelse av papirpost, i tillegg til distribusjon av digital post. Finansieringsmodellen innebærer at Difi dekker utvikling, drift og forvaltning, og brukervirksomhetene dekker transaksjonskostnader og egne tilknytnings­kostnader. Løsningen tas i bruk hos utpekte pilotvirksomheter til høsten. Det er viktig å sikre høy bruk av løsningen, både av virksomhetene som sender post, og hos innbyggerne som mottar post. Det legges derfor mye arbeid i den delen av prosjektet som omhandler utbredelse av løsningen.

Flere mente saken bør legges fram som ny sak med et saksframlegg, for en grundigere behandling. Blant annet bør prismodell og –struktur, og bruken av Altinn versus den nye løsningen beskrives tydeligere. Det ble imidlertid understreket av valget som ligger bak løsningen er forankret i en regjeringsbeslutning, og at løsningen er i samsvar med nettopp dette. En ny sak til behandling kan derfor ikke omhandle valget av løsning, men ta opp rammene for løsningen, forholdet til andre konkurrerende løsninger, konsekvenser av prismodeller og utbredelse, o a.

Sak 08/14 Status på sikker digital post til virksomheter

Skate har tidligere hatt forslag til mandat for et utredningsprosjekt oppe til behandling, jf sak 19/13 Prosjektmandat for utredning av løsningsalternativer for digital post fra offentlig sektor til næringslivet og frivillig sektor. Det lå da til grunn at dette var et felles prosjekt for Brønnøy­sund­registrene og Difi. Det er nå besluttet at det ikke skal utredes flere alternativer enn meldingsboksen i Altinn, og at ansvaret derfor legges til Brønnøysund­registrene alene. Det opprinnelige prosjektet leverer en behovsanalyse, og termineres etter dette. Difi har ansvar for at den framtidige løsningen spiller sammen med andre samhandlingsløsninger.

Det var ingen spesielle kommentarer til dette.

Sak 09/14 Status Kommunesammenslåing

Kartverket har fulgt opp sak 32/13 Kommuneendringer og konsekvenser for felles­komponen­tene og tilknyttede systemer og iverksatt et forprosjekt for å avklare konsekvensene og kom­me med forslag til tiltak. Det gjennomføres i en bredt sammensatt prosjektgruppe. Sluttleve­ransen blir en rapport, som skal være ferdig før sommerferien. Resultatene vil bli presentert og drøftet i Skate til høsten.

Det var ingen spesielle kommentarer til dette.

EVENTUELT

Orientering om SERES

Brønnøysundregistrene har sammen med flere andre aktører lenge jobbet med SERES, dels som en løsning som understøtter Altinn og tjenesteutviklingen der, dels med tanke på SERES som en felles løsning for felles metadata og –forvaltning. Det siste året har det gått et prosjekt for å forbedre den tekniske løsningen i bunnen. Dette prosjektet har nå strandet. Den tekniske løsningen vil fra leverandørens side bli utviklet i én retning, mens behovene går i en annen retning. Følgelig må dagens løsning leve videre. Samtidig vil Brønnysund­regist­rene starte et arbeid med et satsingsforslag innenfor informasjonsforvaltning, med håp om å få fremmet dette til høsten. Det forutsettes et samarbeid med blant annet Difi.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut