Skate-møte 29. mai 2013 - referat

Årets andre Skate-møte ble holdt på Hotel Radisson Blu i Oslo 29.05.2013. På agendaen sto i hovedsak presentasjon av matrikkelen, Skates rolle i styring av felleskomponentene og veikart for nasjonale felleskomponenter. I tillegg hadde Skate-møtet besøk av statsråd Rigmor Aasrud, som bl.a. snakket om framdriften i digitaliseringen.

Publisert: 07. sep 2013, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT
Møtested:              Hotel Radisson Blu (Holbergs plass), Oslo
Møtedato:             29.05.2013
Tidspunkt:             08:30-10:45

Tilstede:
- Direktør Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, Statens Kartverk (Kartverket)
- Direktør Marianne Andreassen, Statens Lånekasse (Lånekassen)
- Fung. direktør Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene (Brreg)
- Programstyreleder Arild Sundberg, KommIT
- Avd.direktør Erik Hasle, pva direktør Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdir. (NAV)
- Fagdirektør Rune Gløersen, pva direktør Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Direktør Jan Christian Sandberg, pva direktør Svein Kristensen, Skattedir. (Skatt)
- Avd.direktør Roar Olsen, pva direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Hdir)
- Avd.direktør Asbjørn Rønnestad, pva. politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidir.

I tillegg møtte:
- Seniorrådgiver Hans Erik Gravdahl-Sørensen, Skatt
- Avdelingsdirektør Lars Elsrud, Kartverket
- Fagdirektør Anne Sundvoll, SSB
- Programleder Kirsti Kierulf, KommIT
- Spesialrådgiver Line Richardsen, KS
- Ass.direktør Vivi Lassen, Difi
- Avdelingsdirektør Tone Bringedal, Difi
- Fagdirektør Birgitte J. Egset, Difi
- Seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi
- Seksjonssjef Marit Mellingen, Difi
- Seniorrådgiver Bertil Tiusanen, Difi
- Seniorrådgiver Dag Solumsmoen (referent), Difi

Saksliste:
- Sak 08 – 2013  Godkjenning av agenda
- Sak 09 – 2013  Godkjenning av referat fra møtet 20.03.2013
- Sak 10 – 2013  Presentasjon av matrikkelen
- Sak 11 – 2013  Skates rolle i styringen av felleskomponentene
- Sak 12 – 2013  Veikart for nasjonale felleskomponenter
- Sak 13 – 2013  Eventuelt
- Sak 14 – 2013  Møte med statsråd Rigmor Aasrud

Møteleder Hans Chr. Holte ønsket velkommen til møtet.

Sak 8 - 2013: Godkjenning av agenda

Den foreslåtte agendaen ble godkjent.

Sak 9 - 2013: Godkjenning av referat fra møtet 20.3.2013

Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent med en justering av siste setning før konklusjonen i sak 3-2013:  ”..må kunne trekke på ressurspersoner fra etatene og kommunesiden”.

Vedr. sak 5-2013 ble det fremmet ønske om at Skate løfter fram gratisprinsippet i spørsmål om tilgang til data i Folkeregisteret. Det var enighet om dette og at Skate gir et innspill til budsjettprosessen om å prioritere modernisering av Folkeregisteret. Sekretariatet fikk i oppdrag å foreslå en formulering om dette med tanke på formidling til FAD senere.

Sak 10 - 2013: Presentasjon av matrikkelen

Anne Cathrine Frøstrup orienterte om Matrikkelen som felleskomponent og skisserte et veikart for videre utvikling.  I kommentarene etterpå ble det bl.a. understreket behov for å samarbeide om å ivareta et felles ansvar for kvalitet i matrikkelen. Samarbeidet med kommunene og viktigheten av å ivareta brukernes behov ble også trukket fram.

Konklusjon:
Skate tar presentasjonen til orientering.

Sak 11 - 2013: Skates rolle i styringen av felleskomponentene

Holte presenterte det utsendte notatet og la bl.a. vekt på behov for å strukturere et fastere Skate-samarbeid.

Arild Sundberg etterlyste et kommune-perspektiv i notatet og delte ut et KS-vedtak om digitaliseringsstrategien der det bl.a. framgår at KS aksepterer en sterkere nasjonal samordning forutsatt at kommunesektoren får innflytelse i disse prosessene.

Notatet ble vurdert som et godt utgangspunkt for videre arbeid, og det ble understreket at Skate bør være seg bevisst at dette er en ny måte å arbeide på og det er viktig å identifisere og framheve merverdien ved denne modellen.

Det ble også framholdt at denne modellen forutsetter et sterkt sekretariat, men det var innvendinger mot å lage spleiselag for å bemanne sekretariatet, da bør heller Difi tilføres ekstra midler. Andre viste til at den som tar opp saker, også må bidra til at disse blir godt opplyst.

Det ble reist spørsmål om det bør etableres et forum på et mer operativt nivå, men som samtidig kan være et forberedende forum for Skate.

Holte oppsummerte ved å peke på at det ser ut til å være enighet om det foreslåtte ambisjonsnivået, mens det er delte meninger om organisering av sekretariatet.  Han åpnet også for at notatet i det videre arbeidet bør få et tydeligere kommuneperspektiv, og han understreket betydningen av å fastholde brukerperspektivet i det videre arbeidet med felleskomponentene.

Konklusjon:
Skate gir sin tilslutning til at notatet brukes som utgangspunkt for videre drøfting. Skate ber sekretariatet diskutere notatet bilateralt med Skate-medlemmene. Skate ber sekretariatet legge fram et endelig forslag til beslutning til september-møtet.

Sak 12 - 2013: Veikart for nasjonale felleskomponenter

Holte presenterte det utsendte notatet der det bl.a. var gjort rede for planlagte leveranser og framdriftsplan. Hensikten er å synliggjøre sammenhenger/avhengigheter og skape forutsigbarhet.  Notatet fikk bred tilslutning blant deltakerne.

Konklusjon:
Skate gir sin tilslutning til den foreslåtte arbeidsplanen og avsetter ressurser til arbeidet.

Sak 13 - 2013: Eventuelt

Marit Mellingen la fram enkelte hovedpunkter i Difis kartlegging av digitaliseringen i forvaltningen.

Kartleggingen viser liten eller ingen framgang i antall digitaliserte tjenester siden 2010.

For øvrig ingen merknader.

Sak 14 – 2013: Møte med statsråd Rigmor Aasrud

Statsråden viste til Difis kartlegging og den svake framdriften i digitaliseringen. Hun understreket sterkt at Skate har en nøkkelrolle som samordner av grunnlaget for digitaliseringen og oppfordret Skate-medlemmene til å gi prioritet til en intensivert innsats samlet og i hver av etatene fram mot 2014 og 2015.  På spørsmål om å gjøre e-forvaltning obligatorisk også for innbyggerne, framholdt hun at dette foreløpig ikke var aktuelt.

Holte takket for møtet, som ble avsluttet kl 10:45.

Neste ordinære møte i Skate er fastsatt til 26. september 2013.

Oslo, 2. juli 2013

Skate-sekretariatet

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut