Skate-møte 6. desember 2017 - referat

Det femte Skate-møtet i 2017 ble holdt 6. desember. På agendaen sto koordineringsgruppe på direktoratsnivå for identitetsforvaltningsarbeidet, sluttbehandling veikartsak: utrede og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming, status veikarttiltak, tilbakemelding og aksept av ansvar for nye veikarttiltak, samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet, møte og saksplan for Skate 2018 og produktstrategi digital postkasse til innbyggere.

Publisert: 15. jan 2018, Sist endret: 15. jan 2018

Referat – Skatemøte 6. desember 2017

Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate)

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Nina Funnemark pva Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Inger Østensjø, KS
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KS KommIT)
- Torbjørn Larsen pva Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Jan Arild Lyngstad pva Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse (eHelse)
- Jørn Leonhardsen pva Birger Vikøren, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Håkon Skulstad pva Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet (POD) – ikke tilstede

Bisittere

- Grete Orderud, Difi
- Torgeir Strypet, Difi
- Cat Holten, BR
- Lise Karlsen, BR
- Karl Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Line Richardsen, KS
- Håkon Røstad, NAV
- Norunn Saure, eHelse
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Øyvind Akerhaugen, Arkivverket

Sekretariat

- Cathrine Silju Eide, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

I tillegg møtte
- Marianne Henriksen, under sak 23/17
- Trine Lind, KS, under sak 24/17

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 23/17 Koordineringsgruppe på direktoratsnivå for identitetsforvaltningsarbeidet
  SKD/Hans Christian Holte
 • 24/17 Sluttbehandling veikartsak: ST 1.1/1.2 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming
  KS/Trine Lind
 • 25/17 Status veikarttiltak pr 26.10.2017
  AU/Skatesekretariatet
 • 26/17 Tilbakemelding og aksept av ansvar for nye veikarttiltak 2018
  Difi/Steffen Sutorius
 • 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet
  Difi/Steffen Sutorius
 • 28/17 Møte og saksplan for Skate 2018
  Difi/Steffen Sutorius
 • 29/17 Produktstrategi digital postkasse til innbyggere
  Difi/Steffen Sutorius

Eventuelt

 • Difi – Referatene fra Skatemøtene
 • Difi – Difis forslag til KMD om sammensetning av Skate 2018-2020
 • Difi – Digitaliseringskonferansen 2018

Faste saker

Godkjenning av agenda 06.12.2017

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 27.09.2017

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

23/17 Koordineringsgruppe på direktoratsnivå for identitetsforvaltningsarbeidet
SKD/Marianne Henriksen

Saken gjelder
I Skatemøtet 31.mai 2017 anbefalte Skate at det ble etablert en koordineringsgruppe på direktoratsnivå for å sikre koordinering av identitetsforvaltningsarbeidet. SKD ble bedt om å initiere gruppen og forslå forankring. På bakgrunn av dette har SKD laget et utkast til mandat for en koordineringsgruppe (KoID) med tilhørende referansegruppe og arbeidsutvalg.
KoID skal være en rådgivende gruppe som skal bidra til at identitetsforvaltningen i Norge blir samordnet og gir gevinster for offentlig sektor, innbyggerne og næringslivet.

Innspill
• Referansegruppen bør møtes hyppigere enn det som er foreslått.

Beslutning
Skate gir sin tilslutning til at det etableres en koordineringsgruppe på direktoratsnivå for å sikre koordinering av identitetsforvaltningsarbeidet. Vedlagt utkast til mandat legges til grunn. SKD bes ta initiativ til å opprette og kalle inn en slik gruppe. Koordineringsgruppen vedtar selv endelig mandat. Koordineringsgruppen orienterer Skate jevnlig om sitt arbeid. Referansegruppen møtes 2 ganger per år og oftere ved behov.

24/17 Sluttbehandling veikartsak: ST 1.1/1.2 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming
KS/Trine Lind

Saken gjelder
Prosjektet for tiltakene ST 1.1 og ST 1.2 startet opp i 2016, og har jobbet med brukerreisene Ny i Norge og Ny bedrift.
Prosjektet har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til rammeverk som beskriver anbefalt tilnærming til utvikling og styring av tverrsektorielle sluttbrukertjenester. Rammeverket beskriver også roller og ansvar, kritiske faktorer for god styring og tiltak.
Arbeidet har hatt stort fokus på bred involvering av brukere og etatene som er berørt av brukerreisene, og førsteutkastet har vært ute til forankring i Skate-virksomhetene.

Beslutning
1. Leveransen fra tiltakseier godkjennes med følgende endringer:
a) Tiltakseier (KS) og Difi justerer sammen rammeverket for utvikling og styring av tverrsektorielle sluttbrukertjenester (sluttrapportens kapittel 2 og 3) slik at rammeverket blir bedre harmonisert med Prosjektveiviseren fra Difi.
b) Den delen av rammeverket som går på tverrsektoriell porteføljestyring og finansiering og prioritering av tverrsektorielle tiltak tas ut av rammeverket. Dette omfatter noe tekst i innledningen i kapittel 3, kapittel 3.1 og hele kapittel 4.
2. Oppfølging av forslag til rammeverk
c) Difi publiserer en revidert versjon av rammeverket på Difi sine hjemmesider.
d) Skatevirksomhetene oppfordres til å teste ut rammeverket og å sende tilbakemeldinger til Difi på erfaringer med og forbedringsbehov i rammeverket.
e) Etter noen piloteringer inviterer Difi relevante aktører til en første revisjon av rammeverket. Difi tar deretter stilling til når rammeverket bør skifte status til endelig versjon, samt hva som er en hensiktsmessig forvaltningsmodell av rammeverket
f) Forslaget om porteføljestyring på nasjonalt nivå (innledningsvis i rapportens kapittel 3 og 3.1) og forslaget om «Finansiering og prioritering av tverrsektorielle tiltak» (kapittel 4), behandles av Difi som innspill til Digitaliseringsstrategiens tiltak «En sterkere nasjonal prioritering og finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak»

25/17 Status veikarttiltak pr 26.10.2017
AU/Cathrine Silju Eide, Skatesekretariatet

Saken gjelder
Status for pågående tiltak initiert av Skate og forankret i Skates strategi og handlingsplan. Statusoversikt og innstilling er utarbeidet av Skates arbeidsutvalg (AU) basert på statusrapporter fra tiltakseierne. Det vises til oversiktstabell i saksframlegget.

Beslutning
Videre oppfølging av alle pågående veikartsaker gjennomføres i henhold til arbeidsutvalgets innstilling, se oversiktstabell. Tiltak som er godkjent som ferdig anses som avsluttet. Eventuell oppfølging av disse skjer i samsvar med beslutning i egen sak om sluttbehandling av tiltakene. For tiltak som ikke er ferdig:
- Status gul: Tiltak som angitt i tabellen iverksettes
- Status grønn: Prosjektene videreføres i tråd med sine planer

26/17 Tilbakemelding og aksept av ansvar for nye veikarttiltak 2018
Skatesekretariatet/Cathrine Silju Eide

Saken gjelder
I Skatemøtet 27.september 2017 prioriterte Skate nye tiltak i veikartsarbeidet med oppstart i 2018. Skate besluttet også at tiltakseierne som ble utpekt skulle sende en bekreftelse og forpliktende tilbakemelding på at tiltaket vil starte opp og at nødvendige ressurser vil bli avgitt. Skatesekretariatet har mottatt positive tilbakemeldinger fra alle de tre foreslåtte tiltakseierne.

Beslutning
Skate tar de positive bekreftelsene og forpliktende tilbakemeldingene fra de foreslåtte tiltakseierne til orientering. Tiltakseierne skal rapportere kvartalsvis til Skate i forkant av Skatemøtene i maler og etter frister fra Skatesekretariatet. Ved første rapportering skal tiltakseierne tydeliggjøre avtalt resultat, planlagt sluttdato og kostnadsramme. Det skal senere hovedrapporteres på avvik på disse områdene.

27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet
Difi/Steffen Sutorius

Saken gjelder
Skate har ønsket at Difis Digitaliseringsstrategi i offentlig sektor og Skates veikartarbeidet blir samkjørt under digitaliseringsstrategien. På bakgrunn av dette foreslår Difi at veikartarbeidet blir integrert i digitaliseringsstrategien ved at tiltak i veikartarbeidet som er besluttet startet eller igangsatt overføres til digitaliseringsstrategien under det strategiske satsningsområdet «Felles fundament».
Behovskatalogen fra veikartarbeidet vil også overføres, og danne utgangspunkt for tilsvarende prioriteringsgrunnlag for digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstrategien vil være gjenstand for jevnlige revisjoner som sterkt involverer både Skate, AU og andre representanter fra Skate-virksomhetene.
Saksframlegg med vedlegg viser foreslått styringsmodell med utdypninger av roller, ansvar og prosesser i videreutvikling og gjennomføring av strategien.

Refleksjoner og innspill
• Det var ingen innvendinger til hvordan digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet var foreslått integrert.
• Det viste seg å ikke være samsvar mellom hvordan illustrasjonen av styringsmodellen ble eller kunne bli oppfattet og Difis intensjoner og konkretiseringer i saksframleggets vedlegg 1.
• Flere oppfattet illustrasjonen av styringsmodellen til å gjelde noe mer enn digitaliseringsstrategien, og gav uttrykk for at modellen da gav feil signal. Dette skapte også usikkerhet rundt rollene til Difi, Skate og Skate-virksomhetene.
• Det ble påpekt at
   - Skate kan ikke ha et operativt ansvar for tiltak
   - Alle tiltakseierne har egne linjer underlagt egne departement eller styrer
   - Bruken av begrepet styringsråd på Skate er uheldig
   - Skate er et samarbeidsråd

Beslutning
Difi bes ta med seg synspunkt og innspill i Skatemøtet og komme tilbake med et nytt saksframlegg for denne saken på neste Skatemøte.

28/17 Møte og saksplan for Skate 2018
Difi/Steffen Sutorius

Saken gjelder
Følgende datoer foreslås til Skatemøter i 2018:
• 21.03.18 kl. 09:00 – 11:30 (ordinært Skate-møte)
• 25.04.18 kl. 09:00 – 15:00 (fagdag «Sikkerhet og skyløsninger»)
• 13.06.18 kl. 09:00 – 11:30 (ordinært Skate-møte)
• 26.09.18 kl. 09:00 – 11:30 (ordinært Skate-møte)
• 05.12.18 kl. 09:00 – 11:30 (ordinært Skate-møte)

I tidligere saker om saksplanen er agendaen fylt opp lang tid i forkant av Skate-møtene. Difi mener det er behov for større fleksibilitet til å sette inn aktuelle saker. Forslag til saksplan for Skate første halvår 2018 legger til rette for det. Forslaget fremgår av saksframlegget og ble presentert i møtet.

Refleksjoner og innspill
• Tema for fagdagen bør presiseres til «Informasjonssikkerhet og skyløsninger»

Beslutning
Skate gir sin tilslutning til Difis forslag til
• møteplan for Skate 2018
• saksplan for første halvår 2018
Tema for fagdagen 25.4.18 blir «Informasjonssikkerhet og skyløsninger».

29/17 Produktstrategi digital postkasse til innbyggere
Difi/Steffen Sutorius

Saken gjelder
Difi har gjennom 2017 utarbeidet en produktstrategi for digital postkasse til innbyggere. Prosessen har hatt bred involvering. Produktstrategien gir retningen for hvordan den digitale postkassen skal utvikle seg de neste fem årene. Skatevirksomhetene har fått tilsendt produktstrategien i henhold til saksframlegget. Hovedretningen fremgår av presentasjonen som ble vist i møtet og som følger vedlagt referatet.

Beslutning
1. Det gis tilslutning til at revidert produktstrategi kan sluttbehandles på vanlig måte i styringsrådet for Difis felleskomponenter 07.12.2017.
2. Det gis tilslutning til at Difi gjennomfører et videre løp for å se på rammebetingelser for bruk av digital postkasse, inkludert innspill til Digitaliseringsrundskrivet, for å se på muligheten for større fleksibilitet i forhold til bruk av postkassen når det finnes andre egnede informasjonssystem. Arbeidet forankres i Skate.

Eventuelt

1) Referatene fra Skatemøtene
Difi/Steffen Sutorius

Saken gjelder
Difi foreslår å justere formen på referatene fra Skatemøtene.

Beslutning
Formen på referatene fra Skate-møtene justeres. De skal heretter inneholde kort om bakgrunn for saken, henvisninger til vedlagte saksframlegg og presentasjoner i Skate-møtene, gjenspeiling av hovedelement i diskusjoner som gir andre beslutninger enn forslaget, samt Skates beslutning. Presentasjoner vist i Skate-møtene skal nå publiseres på Difi.no sammen med referatene.

2) Difis forslag til KMD om sammensetning av Skate 2018-2020
Difi/Steffen Sutorius

Saken gjelder
Difi orienterte om at de nå har sendt sitt forslag til KMD om sammensetningen av Skate fra 1.1.2018. Saken ble diskutert i Skate-møtet 27.9.17 der Skate gav sine innspill til Difi. Difi håper KMD tar endelig beslutning og oppnevning før jul.

Kommentar
KS presiserte at både Inger Østensjø, KS, og Arild Sundberg, Oslo kommune, vil representere kommunesektoren i Skate.

Beslutning
Saken tas til orientering.

3) Digitaliseringskonferansen 2018
Difi/Steffen Sutorius
Difi viste avslutningsvis et lysbilde for å minne Skate-direktørene om Digitaliseringskonferansen 2018. Tema er «Sammen mot 2025». Konferansen blir 6. og 7. juni.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Deldette