Veikart for nasjonale felleskomponenter og -løsninger

Skate har konsentrert sin innsats om nasjonale felleskomponenter og tar et strategisk styrende ansvar for å lykkes med den digitale infrastrukturen. Dette gjøres gjennom å sikre at felleskomponentene fungerer i sammenheng, og ved å legge helhetlige rammer for forvaltning og videreutvikling av felleskomponentene.

Publisert: 16. mar 2016, Sist endret: 15. sep 2017
Figur Skate: Behov og løsninger felleskomponenter
 
 

For å få til dette er det jobbet fram et felles veikart, for å synliggjøre sammenhenger, og for å skape forutsigbarhet for alle offentlige virksomheter som ønsker å bruke felleskomponenter til å lage gode digitale tjenester for sine brukere.  Veikartet skal gi en helhetlig oversikt over behov, sammen­hengen mellom disse behovene, og om de kan dekkes av eksisterende felleskomponenter, eventuelt hvilke nye felleskomponenter som trengs.

Helhetlig tilnærming

I veikartarbeidet har Skate valgt en helhetlig tilnærming, hvor vi tar utgangspunkt i innbyggerne, næringslivets og forvaltningens behov for digitale tjenester. Ut fra disse behovene har vi identifisert løsninger som kan sees i sammenheng og utvikles på tvers av flere offentlige virksomheter.

Veikartet består av fire elementer

Veikartet for nasjonale felleskomponenter og –løsninger består av alle fire elementene i Skates kunnskapsgrunnlag, illustrert i figuren under.

Figur: elementene i Veikartet
 
 

1. Strategi for nasjonale felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor

Strategien angir både hvor vi skal, og omfang og rammer for Skates arbeid på dette feltet. Den skal legges til grunn for både forvalternes eget arbeid med forvaltning og videreutvikling av felleskomponenter, så vel som øvrig arbeid med digitalisering i offentlig forvaltning.
Strategien følges opp gjennom handlingsplanen, og revideres ved behov.

2. Behovskatalog

Behovskatalogen gir en samlet oversikt over alle identifiserte behov for felleskomponenter og –løsninger i forvaltningen, og hvordan disse skal håndteres. Oversikten tar utgangspunkt i behov både i forvaltningen, hos næringslivet og blant innbyggere. Skate behandler alle behov og avklarer hvordan hvert enkelt skal håndteres gjennom systemet for oppfølging av prioriterte behov og tiltak.

3. Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og –løsninger

Handlingsplanen gir en samlet oversikt over de strategiske prinsippene som ligger til grunn for Skates arbeid med felleskomponenter og –løsninger, og en oversikt og utfyllende beskrivelser av de strategiske tiltakene som inngår i strategien.
Videre gir den en oversikt over også andre sentrale tiltak som kan bidra til å dekke tjeneste­eiernes behov for felleskomponenter og løsninger, som beskrevet i behovskatalogen.
Endelig gir den en samlet oversikt over gjeldende utviklingsplaner for de nasjonale felleskomponentene, samt standardiseringsarbeidet.
Handlingsplanen revideres hvert halvår, og gir retningen for Skates arbeid i påfølgende år innen felleskomponenter og standardisering.

I sum innebærer dette at handlingsplanen gir oversikt over tre typer tiltak:

  1. Strategiske tiltak – dvs. tiltakene som realiserer strategien
  2. Andre sentrale tiltak – dvs. andre sentrale prosjekter, utredninger og annet som vil bidra til å dekke behovene for felleskomponenter og -løsninger
  3. Gjeldende utviklingsplaner – dvs. forvalternes gjeldende planer for videreutvikling av sine egne felleskomponenter («Hva kommer når»)

4. System for oppfølging av prioriterte behov og tiltak

En beskrivelse av hvordan vi følger opp behov og tiltak er under utvikling.

Figur: oppfølgingsbehov
 
 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*