Prioritering 2016

Prioriteringsarbeidet omfatter en vurdering av hvilke bruksområder som bør ha anbefalte eller obligatoriske forvaltningsstandarder i 2016.

Publisert: 15. okt 2015, Sist endret: 24. aug 2017

Når referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder ble etablert, valgte man å starte smalt, med en intensjon om en gradvis utvikling av katalogen ut i fra behov og ressurstilgang. Det gjennomføres hvert år en vurdering av hvilke nye bruksområder som skal prioriteres utredet for å se om det bør fastsettes forvaltningsstandarder på bruksområdet.

Den årlige prioriteringsvurderingen fokuserer på politiske satsinger og strategiske vurderinger. I tillegg baserer den seg på en overordnet vurdering av følgende punkt:

  • Nytten av å vedta forvaltningsstandarder på bruksområdet for offentlige virksomheter
  • Nytten av å vedta forvaltningsstandarder på bruksområder for brukere av offentlig informasjon og tjenester
  • Modenhet på standarder innen bruksområdet
  • Størrelsen på utredningsjobben

Forslagene som er behandlet har kommet inn som enkeltvise forslag, som resultat av forprosjekter, gjennom tidligere utredninger, arbeid med felleskomponenter eller gjennom dialogen med leverandørmarkedet.

Følg saksgangen her:

Behandlet i 4. standardiseringsrådsmøte november 2015

Forslag til prioritering 2016

Deldette