Revisjonsnotat 2016

Gjev din kommentar til revisjonsnotatet!

Publisert: 18. okt 2016, Sist endret: 12. jan 2018

Dette er eit utkast til revisjonsnotat hausten 2016. I notatet blir alle bruksområda frå referansekatalogen gjennomgått for å vurdere om det er behov for revisjon eller ikkje.

Vi ber om tilbakemelding på rapporten og spesielt på desse punkta:

  • Er du samd i revisjonsbehova som er skildra for bruksområda?
  • Ser du andre revisjonsbehov for desse bruksområda?
  • Meiner du at det er revisjonsbehov for andre bruksområde frå referansekatalogen?

Vi tek mot alle kommentarar til rapporten, ikkje berre på punkta over. Korte kommentarar kan leggjast inn i kommentarfeltet under. Lengre kommentarar og formelle førespurnader kan sendast på e-post til  standard@difi.no. Tilbakemeldingar må kome innan 8. november 2016. Rapporten og kommentarar vil bli handsama på neste møte i Standardiseringsrådet, som blir halde den 16. november 2016.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut