Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Bidrar Standard Norge på en positiv måte i nasjonalt standardiseringsarbeid og har de en egnet forretningsmodell?

Publisert: 15. okt 2015, Sist endret: 30. jan 2018

I offentlig sektor utvikles det mange normerende dokumenter/ standarder, noen i form av lov og forskrift og andre i form av andre førende dokumenter som standarder. Det er ønskelig å diskutere i hvilken grad Standard Norge bør involveres nærmere i offentlig sektors standardiseringsarbeid eller om slikt arbeid bør gjøres ute i forvaltningen, slik vi ofte gjør det i dag.

Standardiseringsrådet jobber i utgangspunktet med å peke på ferdigstilte standarder, helst internasjonale. Samtidig vi identifiserer også ofte behov der det ikke finnes standarder, og da må det vurderes om de bør tas frem internasjonalt, nasjonalt eller av forvaltningen selv. Difi tar opp denne diskusjonen, for å vurdere eventuelle tiltak for å endre dagens praksis.

Følg saksgangen her:

Behandlet i 4. standardiseringsrådsmøte 2015

Diskusjonsnotat - Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Deldette