Sourcingstrategi

Kontinuerlige endringer i markedet og ny teknologi gjør at virksomheter løpende må ta stilling til hvilken kompetanse og hvilke aktiviteter som skal beholdes internt eller anskaffes eksternt. I en sourcingstrategi definerer du prinsipper som du løpende kan benytte når du vurderer hva din virksomhet skal utføre selv, og hva som helt eller delvis skal kjøpes fra eksterne aktører.

Publisert: 01. aug 2017, Sist endret: 08. jul 2020

Sourcing er en strategisk beslutning om hvorvidt en oppgave skal løses med interne ressurser, eller om hele eller deler av oppgaven skal kjøpes fra en annen virksomhet.

 

Det er viktig at strategien kan fungere som et støtteverktøy som gir veiledning for beslutninger og sikrer en vellykket sourcingprosess. Omfanget bør variere ut fra området den skal gjelde for.

Sourcingstrategien skal definere og prioritere vurderingskriterier for valg av sourcingalternativ og styrke det strategiske grunnlaget for innkjøpspraksisen. Målet er at strategien skal brukes aktivt når dere setter i gang nye tiltak, slik at den i størst mulig grad blir et redskap til å nå virksomhetens overordnede mål.

To sentrale spørsmål når du velger strategi

  1. Hvor strategisk viktig er aktuell funksjon/leveranse for virksomhetens kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag?

  2. Finnes det et velfungerende marked som kan tilby tjenesten du trenger til en konkurransedyktig pris?

I tillegg handler det om krav og valg knyttet til teknologi, kvalitet, kompleksitet i aktuelle prosesser og sikkerhet, samt eksisterende kompetanse i virksomheten. Eksterne forhold som politiske beslutninger, markedssituasjon og risiko vil også påvirke virksomhetens valg.

Konsulentkjøp og IKT er særlig aktuelle områder for å utarbeide en egen sourcingstrategi. Kritiske IKT-oppgaver krever også grundige vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet. Dette skal sourcingstrategien bidra til.

Du må stille de samme spørsmålene når du skal vurdere sourcing av andre støttetjenester, for eksempel renhold og sentralbord.

Hvordan komme i gang?

Føringer og offentlige retningslinjer

Regjeringen har i Nasjonalbudsjettet sagt at «Offentlig sektor bør i utgangspunktet ikke skjermes fra konkurranse fra private. Effektiv ressursbruk tilsier at en gitt tjeneste må leveres av den mest effektive leverandøren, uavhengig av om den er privat eller offentlig.» Dette gjelder også for IKT-utviklingen i offentlig sektor.

Stortingsmelding 27, Digital Agenda, og Digitaliseringsrundskrivet, stiller krav til at alle offentlige virksomheter skal utarbeide en sourcingstrategi for utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger.

I Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten vises det til at Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*