Oslo kommune: Tømming av returpunkt

Ei offentleg anskaffing kan gjennomførast på ein måte som stimulerer til innovasjon hos både innkjøpsverksemda og leverandørmarknaden. Renovasjonsetaten i Oslo kommune hadde eit behov som dei ville prøve å finne ei løysing på gjennom å bruke anskaffingar på ein meir aktiv måte.

Publisert: 21. nov 2014, Sist endra: 04. mar 2019

Behov

Om prosjektet

Kommune: Oslo

Løysingstype: Innovativ anskaffelse

Behovsområde: Renovasjon

Start: 2013

Slutt: I gang

Kontakt: Tone Emblem, Hilde Sørnes

Renovasjonsetaten i Oslo kommune hadde behov for eit betre system for tømming av returpunkta for glas- og metallemballasje. Eksisterande løysing hadde fleire ulemper både for byens borgarar i form av fulle returpunkt og forsøpling rundt returpunkta, og for renovasjonsetaten i form av lite kostnadseffektiv tømmefrekvens.

Desse (aktørane?) hadde viktige behov i prosjektet:

  • Transportør: Transportør er ansvarleg for å tømme behaldarane for glas- og metallemballasje i Oslo kommune på vegner av REN. I «gammal» løysing brukte transportør to bilar til innsamling, og ein tredje bil til transport til og frå glasmottaket. Bilane køyrde faste ruter. Oppsamlingseiningane skulle tømmast før 80 % fyllingsgrad vart nådd. Rapportar viste at dette var vanskeleg å få til, fordi det varierer kor mykje returpunkta vert brukt i ulike periodar. For transportør var det derfor viktig å få best mogleg informasjon om kor fulle returpunkta var til ei kvar tid.

  • RENs kundetorg: Kundetorget er kontaktleddet mellom innbyggarane i Oslo og REN. Innbyggarane gir tilbakemelding på tenestene til REN per telefon, e-post eller sms. Utfordringa til kundetorget er å kunne gi konkrete og oppdaterte svar, og å vite kven meldinga skal vidareformidlast til: kundeavdeling og/eller driftsavdeling (ryddepatrulje) i REN, eller transportør. Viss Kundetorget hadde visst kor full ein konkret behaldar var, kunne dei raskare sende meldingar vidare til rette instans, og samtidig gje betre service til publikum.

  • RENs Kunde- og kontraktseksjon (KKS): KKS er ansvarleg for oppfølging av eksterne og interne kontraktar. Oppgåvene inkluderer mellom anna kontakt med leverandørar, kontroll av tenester og saksbehandling. KKS har behov for ulike månadlege rapporteringar om tenesta transportør har utført, samt å kunne ”zoome” inn på einskildsaker i samband med saksbehandling. KKS bestiller tenester av drift og transportør.

Prosess og metode

Renovasjonsetaten ville utnytte offentlege anskaffingar på ein meir aktiv måte som fremma konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Samtidig var hensikta at det vert tilrettelagt for meir behovsretta produkt og tenester, med betre vilkår for den offentlege innkjøparen. Ved å gjennomføre anskaffinga på ein ny måte og ha dialog med leverandørmarknaden i forkant av anskaffinga, fekk dei ei betre løysing på sitt behov.

Kommunen fekk bistand frå Nasjonalt program for leverandørutvikling til å planlegge og gjennomføre dialogaktivitetar i forkant av anskaffinga. Metoden som vart brukt er beskriven på Difis sider om offentlege anskaffingar.

Metoden sikrar at dialogaktivitetane vert gjennomført på ein måte som tar vare på omsyn og grunnleggande krav i lov om offentlige anskaffelser.

Anskaffinga er gjennomført med involvering av både fagfolk frå Renovasjonsetaten og ressursar frå innkjøpsavdelinga.

Løysing

Sensor

 

Gjennom dialog med leverandørmarknaden fekk Renovasjonsetaten kjennskap til at det fanst løysingar på marknaden som kunne levere på behova til kommunen. Løysinga består av nivåmålar, antenne og software. I tillegg til å kommunisere med eksisterande software skal løysinga vere robust, tole norsk klima og ha lågt vedlikehaldsbehov, i tillegg til andre spesifiserte krav. Brukarane av systemet er transportøren, RENs kundetorg og RENs kunde- og kontraktsseksjon.

Per 20.11.2014 er REN i ferd med å signere kontrakt med valt leverandør og planen er at dei første systema skal implementerast i RENs drift i løpet av første halvår 2015.

Effekt

Effekten for kommunen er ei mykje meir miljø- og kostnadseffektiv handtering av tømming av returpunkta. For innbyggarane er effekten at dei slepp å møte på fulle returpunkt og forsøpling rundt punkta.

Skalering/spredning

Det er ukjent om løysinga er tatt i bruk av andre, men det er truleg også andre kommunar som har bruk for ei slik løysing.

Det er ikkje kjent korleis REN eller Oslo kommune jobbar med spreiing av løysinga til andre kommunar. Det ikkje er lagt inn i planane at det skal jobbast med slik spreiing. Det kunne vorte informert om prosjektet på relevante arrangement, slik at fleire fekk høyre om løysinga.

Det er ukjent om tilsvarande løysingar finst andre stader.

Erfaringer

Det er til stor hjelp å få bistand frå Nasjonalt program for leverandørutvikling dersom det er første gong verksemda gjennomfører ei innovativ anskaffing. Programmet har også regionale representantar som kan kontaktast for bistand. Sjå www.leverandorutvikling.no for meir info.

Kontakt

Det er også mogleg å ta kontakt med innkjøpssjef Tone Emblem, tone.emblem@ren.oslo.kommune.no og Hilde Sørnes, hilde.sornes@ren.oslo.kommune.no for å høyre meir om kva erfaringar REN har frå prosjektet.

Sharethis

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut