Stavanger kommune: Leve HELE LIVET

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. De kaller det "Leve HELE LIVET".

Publisert: 20. sep 2018, Sist endret: 12. nov 2018

Behov

Om prosjektet

Kommune: Stavanger

Løsningstype: Samskaping

Behovsområde: Velferd

Start: 2013

Slutt: I gang
​​​​​​
Kontakt: Bente Gunnarshaug

Stavanger deler mange utfordringer andre kommuner har. Aldrende befolkning, vekst i nye brukergrupper, knapphet på helse- og sosialpersonell, begrensede økonomiske rammer, endringer i sykdomsbildet samt innbyggeres forventninger.

Det er derfor nødvendig for kommunen å omstille tjenestene og intensivere det systematiske forbedringsarbeidet for å kunne levere tjenester som er bedre for brukeren og billigere for kommunen.

Én løsning på disse utfordringene er prosjektet "Leve HELE LIVET".

Prosess

"Leve HELE LIVET" gikk fra prosjekt til programområde i 2017. Prosjektgruppen for "Leve HELE LIVET" har vært bredt sammensatt med ansatte fra hjemmesykepleien, helse- og sosialkontor, Fysio- og ergoterapitjenesten, velferdsteknologi, pårørendekoordinator, Helsehuset Stavanger, kommunikasjonsavdelingen, Budsjett og økonomistyring og fagstab Helse og velferd.

Virksomhetene har vært engasjert i utvikling av hverdagsmestring gjennom planlegging, utprøving, justering og implementering av aktuelle tiltak i samarbeid med prosjektgruppen og programansvarlig.

Løsning

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. 

"Leve HELE LIVET" handler om overføringer av erfaringer fra hverdagsrehabilitering til den tradisjonelle hjemmesykepleieren. Resultatet ble tilbud om hverdagsmestring hvor brukerne får opplæring i å mestre daglige aktiviteter i stedet for tradisjonell hjemmesykepleie.

Helse- og sosialkontorene har en sentral rolle i å kartlegge potensialet for egenmestring hos brukerne. Hjemmesykepleien gjennomfører opplæring og veiledning for brukerne. Etter to måneder kartlegger Helse- og sosialkontoret, i samarbeid med brukerne og hjemmesykepleien, prosessen og bestemmer avslutning av tjenesten eller videre behov for hjemmesykepleien.

Hverdagsmestring betyr en endring av holdninger blant brukere, pårørende og ansatte for å unngå hjelpefellen, som karakteriseres ved at hjelperen snarere svekker enn styrker evnen til egenmestring.  

Effekt

Den siste brukerundersøkelsen fra 2016 viste gode resultater for "Leve HELE LIVET". Gjennom undersøkelsen sier brukerne at det at tjenesten støtter dem til å klare hverdagen på en best mulig måte, er det aller viktigste. Opplevelsen av at tjenesten er godt tilpasset brukerens behov, er også sentral. Resultatene tyder på at brukerne av hjemmesykepleien er fornøyd med den nye måten tjenestene leveres på.

Da hverdagsmestring ble innført, ble antallet brukere som fikk oppfølging av hjemmesykepleien redusert betydelig. På bare fire måneder ble antallet som mottok hjemmesykepleie redusert med 5 %. Etter innføringen av hverdagsmestring får flere brukere kortere oppfølging som setter de i stand til egenmestring, i stedet for at de blir passive mottakere over lang tid. Dette frigir ressurser slik at flere brukere får oppfølging med samme eller mindre bruk av ressurser.

Siden oppstart av hverdagsmestring i 2015 mottar nå ca. 560 brukere hverdagsmestring i året. Hverdagsmestring gis nå med en varighet på to måneder. Helse- og sosialkontoret samhandler tett med hjemmesykepleien for å gi de riktige brukerne hverdagsmestring.

Skalering

"Leve HELE LIVET" har blitt frontet i Stavanger aftenblad, på kommunens hjemmesider og i lokale og nasjonale konferanser.

Erfaringer

Erfaringene fra implementering av hverdagsrehabilitering viste gode resultater for brukere, ansatte og for kommunens økonomi. Brukeren var fornøyd med å nå målene sine, og effekten var størst i de yngste aldersgruppene 65-70 år. Les mer om evalueringen av piloten hverdagsrehabilitering og resultater etter implementering i hele byen

Hør her hva det har betydd for Åse at Stavanger kommune har begynt å jobbe på nye måter.

Kontakt

Vil du lære mer om "Leve HELE LIVET" eller andre innovasjonsprosjekt i Stavanger kommune kan du kontakte Bente Gunnarshaug: bente.gunnarshaug@stavanger.kommune.no

 

Deldette

Lær av andre

Vinnerbilde av Trondheim kommune

Trondheim kommune: Ledelsesskolen

Gjennom prosjektet "Ledelsesskolen" har alle ledere i hele kommunen kjørt egne innovasjonsprosesser som avsluttes med pitching foran et panel bestående av direktører, kommunalsjefer og fagpersoner. For dette vant Trondheim kommune KMDs innovasjonspris 2019.

Oversiktsbilde over Træna

Træna kommune: Tenk Træna

Da Træna i 2014 stod overfor en potensiell krise, måtte kommunen tenke annerledes. Svaret ble et utviklingsprosjekt - Tenk Træna, som har igangsatt både næringsliv, kultur- og stedsutvikling. For samskapingsarbeidet i kommunen vant KMDs innovasjonspris 2018.

Sola kommune: Transport i rus/psykiatri

Sola kommune ble i 2018 nominert til KMDs innovasjonspris for prosjektet "Transport i rus/psykiatri". Blant annet på grunn av hvordan kommunen trener brukere i å ta offentlig transport, og dermed øke selvstendighet og mestring i eget liv.

Alle inovolverte var tilstede ved byggoppstart

Time kommune: Foren burettslag

Time kommune står for utbygginga av sju sjølveigarbustader for unge funksjonshemma, der den einskilde bueininga er tilpassa behova til brukarane. Løysinga skal gi sjølvstendige brukarar og effektiv drift for kommunen.

Larvik kommune: Tjenesteshop - brukarstyring av tenester

Larvik kommune oppdaga at fleire unge personar som brukte kommunens heimetenestetilbod ga uttrykk for at det burde ha vore ein meir brukartilpassa måte å bestille heimetenester på. Kommunen følgde opp innspelet og med det starta innovasjonsarbeidet som vart Tjenesteshop; ein bestillingsportal av heimetenester som set brukarane i stand til å leve livet slik dei sjølv ønsker det.

Stavanger kommune

Stavanger kommune: Ny driftssentral

Stavanger kommune hadde behov for et nytt driftssystem for kommunens bygningsmasse. En intern kartlegging konkluderte med at dette ville bli for dyrt, og kommunen måtte derfor tenke nytt. Løsningen viste seg å være en innovativ anskaffelse som sparte kommunen for mange penger, og gav stor vekst til et lokalt firma.

Bærum kommune: Systematisk innovasjonsarbeid

Vi har spurt Bærum kommune om de kan fortelle oss hvordan det står til med innovasjonsarbeidet i kommunen. Sommeren 2016 kunne en enstemmig jury bekrefte at de hadde lyktes med målet om å danne en synlig innovasjonskultur. For det vant de Innovasjonsprisen 2016 og 500 000 kroner. Her forteller de hva de har gjort siden de fikk prisen.

Brukerne ble invitert inn i arbeidet med automatisk skoleskyss søknad

Telemark fylkeskommune: Automatisk skoleskyss-søknad

Søknadsprosessen for skoleskyss viste seg å være tungvinn og tidkrevende både for elevene og de ansatte i Telemark fylkeskommune. Det var behov for å utvikle en ny digital løsning som både skulle øke kvaliteten i søknadsprosessen, og gi en bedre og mer effektiv søknadsprosess for elevene og de ansatte.

Trondheim kommune: Menn i helse

Trondheim kommune har over lengre tid jobbet målrettet med å gjøre innovasjon til en integrert del av kommunens ledelsesprogram, årshjul og anskaffelsesprosesser. Denne satsingen gir avkastninger i form av vellykkede innovasjoner som «Menn i helse».

Skien kommune: Innbyggere 54000

Skien kommune: Spredning av offentlige innovasjoner

Det er stor verdi i det å kopiere og tilpasse løsninger andre har laget til egne behov. Skien kommune forstod at løsningen på deres utfordring kanskje lå i en annen kommune, derfor vendte de blikket utover.

Bilde av en innvandrerfamilie som spiser vafler. Foto: Werner Anderson

UDI: En bedre søknadsprosess i familieinnvandringssaker

Søknadsprosessen for de som søker om familieinnvandring i dag er for uoversiktlig og uforutsigbar. Søkerne må forholde seg til flere forskjellige etater, søknadene som blir levert inn, er ofte ikke fullstendige, og brukerne må ofte møte opp flere ganger i forbindelse med søknaden.

Sarpsborg kommune: Sarpsborgmodellen

I Sarpsborg bekjemper de generasjonsoverføring av rus og psykiske lidelser gjennom systematisk innsats og en vridning av tjenester til samtidig behandling og forebygging. Sarpsborgmodellen forebygger slik at kommunen i fremtiden kan reparere mindre.

Sandnes kommune: Innbyggere 74000

Sandnes kommune: Elektronisk økonomiplan

Sandnes kommune har laga ein elektronisk versjon av kommunens økonomiplan. Den nye løysinga er presis, kortfatta og brukarvennleg med fokus på det viktigaste. Løysinga er også lett å overføre til andre planar internt i kommunen, og kommunar som er interesserte i å ta i bruk liknande løysingar.

Sandnes kommune: Utviklande læring

Sandnes kommune vann Innovasjonsprisen 2015 for si satsing på utviklande læring. Difi var i februar på besøk i Sandnes for å lære meir om innovasjonen deira, korleis prosessen har vore og kor vegen går vidare.

Bærum kommune: 121000 innbyggere

Bærum kommune: Elektronisk nøkkelsystem

Elektronisk nøkkelsystem på Distrikt Rykkinn er en medarbeiderdreven innovasjon, som neppe hadde funnet sted hadde det ikke vært for engasjerte medarbeidere og god forankring internt i Bærum kommune.

Bamble kommune

Bamble kommune: Frå busett til tilsett

I Bamble kommune gjekk ein stor del av sosialbudsjettet til arbeid retta mot flyktningar, samtidig som det eksisterande tilbodet ikkje var godt nok. Det var behov for å redusere utgiftene i sosialbudsjettet samtidig som tilbodet måtte betrast. Dette kravde nye arbeidsformer, auka samarbeid og fokus på kva brukarane faktisk hadde behov for.

Narvik kommune: Utviklingsprogram Narvik

Korleis kan ein kommune som er prega av økonomiske utfordringar, fråflytting og tap av arbeidsplassar, snu utviklinga? I Narvik kommune valte dei å tenke nytt, utradisjonelt og innovativt. Narvik kommune og næringsselskapet Futurum har i samarbeid med lokalt næringsliv utvikla eit utradisjonelt utviklingsprogram som er i ferd med å gi fleire nye bedrifter og arbeidsplassar. I Narvik ser dei no ny motivasjon og aktivitet som er skapt gjennom «utviklingsprogram Narvik». Dette dømet bygger på Narvik kommune sin søknad til innovasjonsprisen 2014.

Ansatte i Molde kommune bruke Lean-metoden i sitt arbeid.

Molde kommune: Saman om ein betre kommune

Molde kommune har gjennom "Saman om ein betre kommune"-programmet introdusert Lean i heile organisasjonen. Denne måten å jobbe på har gjeve kommunen høve til å forenkle mange arbeidsprosessar og finne smartare måtar å løyse oppgåver på.

Snømåking på rullebane

Avinor: Førarlaus snøbrøyting

Gjennom å tenkje innovasjon og offentlege innkjøp ønskjer Avinor å utfordre marknaden på å utvikle ny og framtidsretta teknologi innanfor kontroll og styring av maskiner og køyretøy inne på flyplassområdet.

Deltakerne på idékonkurransen får rådgivning

Arendal kommune: Idékonkurranse for nyskapande tiltak

I starten av februar vart eldsjeler i Arendal kommune samla saman til ein workshop for å støtte opp under innovasjonskrafta på grasrotnivå i kommunen. Premien frå Innovasjonsprisen 2014 var lokkemiddel. Målet var oppmuntring og støtte til nyskapande initiativ, samt rettleiing og økonomisk prosjektstøtte.

Innloggingssiden til Skien kommunes testportal

Skien kommune: Testportalen

Skien kommune har utvikla ein testportal der gründerar og bedrifter kan teste sine produkt og tenester i kommunen for å få innsikt i brukarbehov. Dette dømet bygger på Skien kommune sin søknad til Innovasjonsprisen 2014.

Smidsrød helsehus

Nøtterøy kommune: Helsehus for framtida

For å levere eit framtidsretta tilbod til innbyggarane, ønska Nøtterøy kommune å samle alle førebyggande tenester under eitt tak. Hausten 2013 sto det nye Smidsrød helsehus klart til innflytting.

Oslo kommune: Tømming av returpunkt

Ei offentleg anskaffing kan gjennomførast på ein måte som stimulerer til innovasjon hos både innkjøpsverksemda og leverandørmarknaden. Renovasjonsetaten i Oslo kommune hadde eit behov som dei ville prøve å finne ei løysing på gjennom å bruke anskaffingar på ein meir aktiv måte.

Oslo kommune: Gravefrie tilkoplingar

Korleis kan ei offentleg verksemd vere pådrivar for teknologiutvikling? Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har eit behov som dei trur kan løysast ved at teknologi frå olje- og gassektoren vert tilpassa bruk innan vatn- og avløpssektoren. Gjennom dialog med leverandørmarknaden og offentlege anskaffingar har dei verktøy som kan sette prosessar i gang.

Arendal kommune: Lengst mogleg i eige liv – i eigen heim

Gjennom prosjektet innsatsteam kvardagsrehabilitering, har tilbodet til brukarar som mottar heimetenester i Arendal kommune gått frå passiv hjelp til aktiv meistring. Satsinga har ført til at fleire brukarar meistrar kvardagslivet sitt betre, og at behovet for heimetenester har gått ned.

Sarpsborg kommune: Tømmekalender

Sarpsborg kommune har utvikla ein digital tømmekalender som gjer det lettare for innbyggarane å halde oversikt over når ulike typar avfall vert henta.