StimuLab

Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Publisert: 06. feb 2018, Sist endret: 30. aug 2019

Fristen for å søke StimuLab i 2019 er gått ut og syv prosjekter har fått støtte.

 

Støtte til innovasjon

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Midlene vi tildeler skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet og prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring. 

Hvorfor innovasjon?

Strammere økonomiske rammer og endrede behov hos både innbyggere og ansatte i offentlig forvaltning, krever at offentlig sektor klarer å levere bedre tjenester for færre kroner i framtiden.

Innovativ tjenesteutvikling kan generere nye ideer, bidra til å effektivisere og forbedre prosesser, å gi bedre tjenester for brukerne. Men innovative prosesser er sjelden lineære. De kan oppleves kaotisk og risikable, og virksomheten må tåle risiko og akseptere at ting kan feile. Til gjengjeld kan vi få tydeligere bilder av sluttbrukeres og egne ansattes behov, og hva som skal til for at tjenester fungerer og kan driftes på en hensiktsmessig måte.

Brukeren i sentrum

Å sette brukeren i sentrum er et sentralt prinsipp i både forvaltningspolitikken og IKT-politikken (se Digital agenda for Norge). Med brukeren menes innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor.

StimuLab skal stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv, blant annet ved bruk av tjenestedesign. Bruk av tjenestedesign handler nettopp om å få virksomheter til å sette brukeren i sentrum både for innovasjonsarbeid og tjenesteutvikling.

Det er også et viktig prinsipp at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide om å lage helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset brukernes behov og livssituasjoner.

Erfaringer fra tidligere StimuLab-prosjekter viser at design, forstått som en tenkemåte og et sett med verktøy og metoder, er en effektiv driver av tverrfaglig og brukersentrert innovasjons- og forbedringsarbeid.

Designdrevet prosess

StimuLab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, og at midlene vi tildeler går til å kjøpe design- og annen kompetanse i markedet.

Prosjektene må ikke ha bestemt seg for en løsning, men må jobbe åpent og eksperimenterende ved hjelp av den innovative arbeidsmetoden vi kaller den triple diamanten. Dette er et rammeverk for tilnærming i alle StimuLab-prosjekter. 

Siden prosjektene i StimuLab har en åpen og eksperimenterende tilnærming, er det derfor heller ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Prosjektene skal likevel resultere i en løsning som

  • enten er implementert eller skal implementeres, 
  • eller er en plattform for videreutvikling.

Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen. 

Deling av erfaringer og kunnskap

StimuLabs portefølje består nå av 14 prosjekter. Åtte av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres. De seks øvrige prosjektene hadde oppstart i 2018, og er nå i gang med sitt utviklingsarbeid. 

Deldette

Aktuelt

Mer om StimuLab

Hvordan bli med i StimuLab?

Både statlige virksomheter og kommuner kan søke om å bli med i StimuLab, ved å fylle ut vårt søknadsskjema. Fristen for å søke i 2019 er gått ut, men det vil bli nye muligheter i 2020. Her kan du lese litt om hvordan vi rekrutterer prosjekter.

I diagnosefasen starter man med å utforske og forstå problemet. Dette konkretiseres i et endringsbilag. I andre fase starter man med å utforske (åpne), for så å definere (lukke). I tredje fase starter man med å utvikle (åpne), for så å levere (lukke).

Vår metode – den triple diamanten

Prosjekter som får støtte fra StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Syv innovasjonsprosjekter får støtte fra StimuLab 2019

Årets tildeling fra StimuLab er klar, og syv nye innovasjonsprosjekter har fått støtte. Prosjektene spenner fra gjeldsforebygging og utenforskap til kommunale byggeprosjekter og medisinsk avstandsoppfølging. Felles for prosjektene er at de skal løse problemstillinger med utgangspunkt i brukernes behov gjennom en åpen og eksperimenterende metode, med utgangspunkt i tjenestedesign.

Seks innovasjonsprosjekter i Stimulab i 2018

Totalt fikk seks prosjekter støtte fra Stimulab i 2018. Prosjektene som ble valgt ut er de som best svarte på kriteriene, og de representerer en bredde i tematikk og utfordringer de skal løse.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*