Klart lovspråk

Difi leier prosjektet «Klart lovspråk» som skal gjere språket klarare i fire utvalde innbyggarretta lover, og legge grunnlag for ei ny arbeidsform som kan brukast i anna lovutviklingsarbeid for innbyggjarretta lover.

Last ned

Arbeidet inngår i regjeringa si satsing på ein enklare kvardag for folk flest, blant anna gjennom enklare lover og reglar.

Meir om klart lovspråk på www.klarspråk.no

Sjå opptak av Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring

Fire lover skal bli klarare

Felles for dei fire lovene som skal bli klarare, er at dei er viktige for innbyggjarane, og at dei vedkjem mange. Lovene som departementa skal revidere, er

  • opplæringslova (ansvarleg departement: Kunnskapsdepartementet)
  • arvelova (ansvarleg departement: Justis- og beredskapsdepartementet (JD))
  • personellovene i forsvarssektoren (revisjon og eventuell samanslåing av heimevernlova, vernepliktslova, forsvarspersonellova og militærnektarlova) (ansvarleg departement: Forsvarsdepartementet)
  • adopsjonslova (ansvarleg departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Språkrådet og lovavdelinga i JD skal hjelpe departementa i arbeidet med å revidere desse lovene.

Målet er at språket skal bli meir forståeleg og strukturen betre, og at erfaringane frå dette arbeidet kan bli brukte til å utvikle ei arbeidsform som kan brukast til å utforme viktige lover som gjeld mange.

Brukartesting av lovutkast

Difi arrangerte seminar 10. desember 2015. Temaet var arbeidet med dei fire lovene. Henrik Høidahl frå Opinion haldt innlegg om brukartesting.

Undersøking av korleis fire lover fungerer i praksis

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjeve Oxford Research i oppdrag å kartleggje språket og strukturen i dei fire lovene. Oppdraget gjekk òg ut på å kartleggje korleis folk forstår lovene, og korleis dei fungerer i praksis. Når dei fire lovene er ferdig reviderte, og dei reviderte versjonane har vore i kraft ei stund, skal dei kartleggjast igjen. Formålet er å finne ut om dei reviderte lovtekstane er enklare å forstå og bruke enn dei gamle.

Les rapporten Hvordan fire lover forstås og virker i praksis.

Satsing på innbyggjarretta lover

Det langsiktige målet med arbeidet er å få alle departementa til å arbeide systematisk for at lover og forskrifter som er særleg viktige, og som vedkjem mange, skal bli klarare og meir lettfattelege.

Vi skal evaluere resultata frå arbeidet med dei utvalde lovene. Vi skal samanlikne dei eksisterande lovtekstane med dei reviderte lovtekstane. Ved å undersøkje om dei nye lovtekstane t.d. fører til færre førespurnader og unødige klager, vil vi prøve å finne ut om dei nye lovene verkar betre enn dei gamle. 

 

Last ned

Sist endra: 
23. sep 2016

Sharethis

Om prosjektet "Klart lovspråk"

Prosjektet «Klart lovspråk» vart etablert som eit eige delprosjekt under prosjektet «Klart språk i staten» i 2011. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Kulturdepartementet (KUD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Difi og Språkrådet. KMD eig prosjektet, og Difi har prosjektleiinga og ansvaret for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet får fagleg støtte frå ei ressursgruppe med medlemmer frå forvaltninga og frå Universitetet i Oslo.

Artikkelliste

På skolebenken for å lære om klart lovspråk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var førstemann ut med eget lovspråkskurs fra Difi. 16 ulike virksomheter skal nå på skolebenken og lære om mål- og mottakeranalyse, brukertesting, forholdet mellom presisjon og klarspråk, og språk i regelverk.

Råd og tips om skriveverksteder

Bruk av skriveverksteder brer om seg i klarspråksarbeidet. Flere virksomheter har hatt stor nytte og glede av denne arbeidsmetoden som setter tverrfaglig samarbeid i system. Nå har Difi laget et hefte med råd og tips om denne metoden.

Klart språk blir en del av jussutdanningen

En viktig milepel i prosjektet «Klart lovspråk» er nådd. KMD og Universitetet i Oslo undertegnet denne uken en historisk avtale, som gjør at klart språk skal inn i den juridiske utdanningen. Difi, som leder lovspråksprosjektet, har i flere år samarbeidet med UiO på mange områder og vi vil også ha en viktig rolle i dette nybrottsarbeidet framover.

Kurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter

Difi tilbyr dagskurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter. Totalt lyser vi ut 18 slike kurs, og samme statsorgan kan søke om å få tildelt flere kurs. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Søk om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster (lover og forskrifter)

Statsorganer kan nå søke prosjektet «Klart lovspråk» om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster, fortrinnsvis lover og forskrifter. Støtten er på kr 60 000 per virksomhet og skal dekke innleie av språkrådgiver. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for seks statsorganer. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Stipend for jusstudenter som skal skrive masteroppgave om klarspråk

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr stipender for jusstudenter som skal skrive masteroppgave høsten 2016 (30 studiepoeng). Stipendene er hver på kr. 40 000, og skal deles ut til tre studenter som ønsker å skrive oppgave innenfor temaet klart lovspråk.

Klart språk gir resultat

Klart språk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Men kva er dei meir konkrete resultata for innbyggjarar, stat og kommune?

Lovspråkprosjektet har nådd en viktig milepæl

Det er håp for lovspråket. I prosjektet «Klart lovspråk» er vi nå i gang med å temme det juridiske språket i fire utvalgte lover. Vi prøver ut en ny og grundigere lovutviklingsprosess som innebærer blant annet bruk av juridiske verksteder, tekstanalyse, leseforståelse og brukertesting.

Kom i gang med et klarere lovspråk!

Difi har laget heftet «Et klarere lovspråk – kom i gang» med tips og inspirasjon til deg som skriver lover. Et klarere språk i lovene kan bidra til at lovene blir forstått og til at både forvaltningen og innbyggerne sparer tid og penger.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*