Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering

"Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket", er et prosjekt innenfor kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølgning av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Organisasjons- og ledelsesutvikling". IMDi ble tildelt kr 400 000 til prosjektet.

Publisert: 25. nov 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Om prosjektet

Det ble søkt om kompetansemidler til et prosjekt med to parallelle delprosjekter i regi av det statlige mangfoldsnettverket:
a) En kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomhetene som deltar i mangfoldsnettverket.
b) Utvikling av tiltak som hever kompetansen i virksomhetene knyttet til rekruttering og seleksjonsprosesser.
Prosjektet var forventet å bidra til økt bevissthet og kompetanse hos ledere i ansatte i virksomhetene i mangfoldsnettverket om hvordan fremme likestilling og mangfold i rekrutteringsprosesser. Modeller, tiltak og verktøy som ble utviklet i prosjektet var antatt å ha stor overføringsverdi for andre virksomheter i statlig sektor.

Midlene som ble innvilget går utelukkende til anskaffelse av kartleggingsprosjektet. Prosjektet har nettopp startet opp, og vil først bli avsluttet sommeren 2017. Foreløpig ingen måloppnåelse. Virksomhetene har i tillegg arrangert to fagseminarer om likestilt rekruttering for ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte. 60-70 personer deltok på hver av disse. Tilbakemeldinger er positive.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for anskaffelsen tok lengre tid enn planlagt. Etter at leverandør var valgt tok det ytterligere lang tid å innhente nødvendige godkjenninger fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og dispensasjoner fra taushetsplikten hvert av de overordnete departementene for virksomhetene. Oppstart ble derfor først oktober 2016.

Leverandøren skal levere sluttrapport sommeren 2017. mangfoldsnettverket planlegger publisering av resultater, samt oppfølging av prosjektets funn med ny topplederkonferanse, samt eventuell formidling på statens personallederkonferanse 2017.

Samarbeid med andre virksomheter

Virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket har alle bidratt i utvikling av prosjektet. Fafo ble valgt som leverandør på prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte i hver av virksomhetene ble invitert til å gi innspill til prosjektsøknaden før den ble sendt. De tillitsvalgte har invitert som deltakere i fagseminarer om rekruttering. De tillitsvalgte vil bli invitert til å gi innspill til oppfølging av prosjektets funn og resultater.

Spredning

Prosjektets funn og resultater skal følges opp internt i virksomhetene i mangfoldsnettverket blant annet gjennom egen topplederkonferanse. Prosjektrapporten skal publiseres på virksomhetenes hjemmesider. Pressemelding om prosjektets funn vil også bli vurdert. Andre aktuelle arenaer for publisering av funn og resultater. Statens personallederkonferanse, Statens topplederkonferansen, Rekrutteringsseminar i regi av BI og DNV GL, Personalkonferansen for offentlig sektor i regi av HR-Norge.

Kontaktperson for prosjektet

Morten Sonniks

 

 

Deldette