Ledelse i staten

Regjeringen har gjennom sitt Program for bedre styring og ledelse iverksatt en rekke tiltak for å styrke gjennomføringskraften og resultatorienteringen i forvaltningen. Difi har fått ansvaret for et av disse tiltakene - å etablere og drifte en satsning på ledelse og ledelsesutvikling i staten.

E-læringskurs om ledelse

Mål for satsning på ledelse 

Hovedmålene til satsningen i perioden 2016-2020 er å:

  • tilby helhetlig og målrettet kompetansetilbud til ledere på alle nivåer
  • tydeliggjøre hvilke særskilte kompetanser ledere på ulike nivåer i staten må ha

En leveranse under Program for bedre styring og ledelse

Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et Program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest.

Det er flere tiltak under innsatsområdet bedre ledelse som er iverksatt og som vil påvirke arbeidet i satsningen. Statens lederplakat kom som et første tiltak under dette innsatsområdet, og var en utdyping av lederplattformen ved at den tydeliggjør krav og forventinger til ledere i staten. Satsningen og kompetansetiltakene vil bygge på lederplakaten og bidra til en fortsatt tydeliggjøring av hva god ledelse i staten er.

Kurs og arrangementer

Aktuelt

Ny som leder

Kom på Difis samlinger for nye ledere og få en god start i din nye lederrolle! Vi tilbyr både e-læringskurs og fysiske samlinger som vil hjelpe deg til å utvikle deg i lederrollen.

Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anbefaling om at det opprettes et Arbeidsgiverråd i staten

Virksomhetsledere i staten overrakk sin rapport til statsråd Jan Tore Sanner fredag 30. september 2016. Rapporten omfatter anbefalinger om hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken og ta større ansvar i gjennomføringen av den. Difi har vært sekretariat for Interimsrådet.

Kontakt