CAF - egenevalueringsverktøy

CAF er et analyseverktøy og et opplegg for en egenevaluering. Både virksomhetens innsatsfaktorer og ulike resultater blir vurdert. En CAF-gjennomgang gir en «diagnose» av tilstanden i virksomheten, synliggjør styrker og forbedringsområder, og identifiserer forbedringstiltak.

Publisert: 07. jan 2015, Sist endret: 09. mai 2019

Er svaret ja på ett eller flere av følgende spørsmål, kan din virksomhet ha nytte av å gjennomføre en egenevaluering ved hjelp av CAF:

 • Ønsker din virksomhet bedre resultater?
 • Lurer dere på hva som best lar seg gjøre?
 • Er dere usikre på hvilke forbedringstiltak som gir størst effekt og som derfor bør prioriteres?
 • Er utfordringen å å få flere i virksomheten til å engasjere seg i strategiarbeidet, slik at eierskapet blir bredere og sjansene til å lykkes større?

Hva er CAF (common assessment framework)?

 • CAF er et analyseverktøy og et opplegg for en egenevaluering hvor både virksomhetens innsatsfaktorer (virkemidler) og resultater (flere typer) blir vurdert.
 • Veiledningsheftet finnes gratis tilgjengelig på Difis nettsider.
 • CAF er utviklet av og for offentlige virksomheter, og har etter ti års eksistens nærmere 3000 brukere i Europa.
 • Egenevalueringen kan gjennomføres i alle typer offentlige virksomheter.
 • CAF bygger på kvalitetsledelsesmetodikk og de sentrale forvaltningsverdiene

Hvilken nytte kan virksomheten ha av CAF?

Effektivisering og bedre resultater
En CAF-gjennomgang gir en «diagnose» av tilstanden i virksomheten. Styrker og forbedringsområder blir synliggjort og forbedringstiltak blir identifisert.

Strategiske medarbeidere
CAF er et «bottom up»-verktøy, hvor medarbeidere involveres og får større forståelse for og engasjement i strategi- og utviklingsarbeidet.

Gir en innføring i kvalitetsledelsesmetodikk
Åtte prinsipper for fremragende praksis er lagt til grunn for CAF-metodikken.

Kulturendring og løpende forbedringer
En regelmessig bruk av CAF vil bidra til en kultur hvor det jobbes for og lykkes med løpende forbedringer.

Styrket gjennomføringsevne
Dersom virksomheten ikke dokumenterer resultater på måloppnåelse eller dersom dokumentasjonen viser at måloppnåelsen er lav, blir det lave evalueringsskår. Virksomheten vil således bli motivert til å gjøre noe med dette for å oppnå bedre skår på neste CAF-gjennomgang.

Stryket brukerrettingen
Lave evalueringsskår blir det også hvis brukerne ikke involveres i utviklingsarbeidet og brukertilfredshet ikke måles. Også her vil lave skår motivere til forsterket innsats.

Bedre samhandling
Gjennom CAF vurderes virksomhetens relasjoner til interessentene og om prosessene samordnes tilstrekkelig internt i virksomheten og på tvers av virksomheter som jobber mot samme overordnede mål.

Legger til rette for benchmarking
Ved at evalueringsresultatet  gis et tallmessig uttrykk gjennom bruk av skår etter nærmere angitte retningslinjer, er CAF et velegnet verktøy for benchmarking

Hvordan gjennomføre en CAF-evaluering?

 • Ledelsen beslutter hvem som skal foreta evalueringen. Difi anbefaler maks 10 personer i en evalueringsgruppe.  I store virksomheter med flere hundre ansatte kan det etableres en evalueringsgruppe for hver divisjon/avdeling.
 • Først foretas det en individuell vurdering og poengsetting av de 28 problemstillingene som er underkriterier til CAFs ni hovedkriterier (se CAF-modellen) – ca. to arbeidsdager hver.
 • Evalueringsgruppen samles og foretar en felles vurdering – en arbeidsdag hvis godt forberedt
 • Analyse og prioritering av forbedringstiltak utføres av evalueringsgruppen som må utarbeide en skriftlig evalueringsrapport
 • Ledelsen behandler rapporten og beslutter hvilke forbedringstiltak som skal iverksettes

Hva gjør Difi?

 • Kan kontaktes for spørsmål og råd knyttet til bruk og gjennomføring av CAF
 • Har oversatt og tilrettelagt veilederen til norske forhold og deltar i den europeiske arbeidsgruppen som forvalter CAF.

Registrer dere som brukere

Difi tar ingen betaling for bruken av CAF, men ber om at alle virksomheter registrerer seg som bruker i den europeiske databasen straks vedtak om gjennomføring av CAF er fattet. Til registreringsdatabasen 

Difi har ansvaret for CAF i Norge og har laget en veileder for de som ønsker å bruke verktøyet (PDF).

Over 80 virksomheter har foretatt en eller flere egenevalueringer med hjelp av CAF i Norge, og i Europa har mer enn 2000 offentlige virksomheter gjort det samme.

Deldette

Mer om CAF

Figuren viser CAF-modellens tema

CAF-modellen og CAF kriteriene 2013

Fem av hovedkriteriene i CAF-modellen omhandler innsatsfaktorene/virkemidlene og fire omhandler virksomhetens resultater. Til hvert av de ni hovedkriteriene er det formulert problemstillinger eller underkriterier, til sammen 28, som skal vurderes og tildeles poeng/skår.

CAF skårskalaer

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan man skal bruke skårskalaen ved en CAF-evaluering.

Prinsipp for framifrå praksis

Som eit verktøy for kvalitetsleiing har CAF slutta seg til og integrert dei grunnleggjande prinsippa for framifrå praksis som definert av EFQM, men tilpassa offentleg sektor.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*