Nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring

Prosjekt-, program- og porteføljestyringsnettverket er et brukerdrevet samarbeid for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon i arbeidet med å styrke sin virksomhets evne til god prosjekt-, program- og porteføljestyring

Publisert: 02. nov 2017, Sist endret: 10. mar 2020

Fra starten i 2014 valgte nettverket å rette innsatsen mot porteføljestyring. Etter å ha kommet godt i gang med porteføljestyringen, har nettverket fra 2016 tatt fatt på programstyring som tema. I 2019 valgte nettverket å ta inn "prosjektstyring" som en del av navnet på nettverket, ut fra at prosjektstyring i praksis har vist seg å være en naturlig og nødvendig del av nettverkets arbeidsområde.
 

Neste nettverkssamling blir 14. mai. 2020.

Kan din virksomhet være vert for samlingen, ta kontakt med oss. Virksomheten bør holde til i Oslo området og ha rom med plass til 50-60 personer. Påmeldingslenke med program, tid og sted, kommer så snart dette er klart 


Programmet for dagen 14. mai vil inneholde blant annet disse punktene:

 • Status for modernisering av arbeid med gevinster v/Sverre Berg
 • Bærekraftsporteføljer og sammensetning av disse med bruk av verktøyet Bærekraftsløftet/Network of Excellence for Sustainable Societal Transitions, v/Geir Graff
 • Nytt om arbeidet med «de syv» tverrgående livshendelsene som er sentrale i Regjeringens Digitaliseringsstrategi.
 • Nytt fra DigDir v/Jens
   

Bli med i vårt diskusjonsforum

PPP-nettverket bruker Workplace som plattform for diskusjon- og deling. Arr: For arrangementerne streames også via workplace. For å melde deg inn i Workplacegruppen send en epost til  til Heidi Nordin for å få en invitasjon til Workplacegruppen. 

Vil du vite mer om, eller ønsker å delta i dette nettverket? Ta kontakt med Mona Hovland Jakobsen i Digitaliseringsdirektoratet.

Hvem deltar i nettverket?

 • Akerhus fylkeskommune
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Arkivverket
 • Asker kommune
 • Avinor Flysikring
 • Bane NOR
 • Barne- ungdoms og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bærum kommune
 • Den norske kirke
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Drammen kommune
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse MIdt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Jernbanedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal-, og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - Uninett
 • Kystverket
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Lillehammer kommune
 • Løten kommune
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Molde kommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjaonal IKT HF (NIKT)
 • Nasjonalmuseet
 • NOKUT
 • Norges Bank
 • Norges forskningsråd
 • Norsk helsenett
 • NRK
 • Norges statsbaner (NSB/Vy)
 • Oslo kommune/Bydel Gamle Oslo/ Avdeling Lokalsamfunn og mestring
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for finans
 • Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
 • Oslo kommune, Helseetaten
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Sykehjemsetaten
 • Oslo kommune, Bydel Norstrand
 • OsloMet (tidligere HiOA)
 • Pasientreiser
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Politidirektoratet
 • Politiets IKT-tjenester
 • Riksantikvaren
 • ROR-IKT
 • Skattedirektoratet
 • Statens kartverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Stavanger kommune
 • Stortinget
 • Sykehusapotekene
 • Sykehuspartner
 • Tolldirektoratet
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • UNIT
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Utdanningsdirektoratet (UDIR)
 • Utenriksdepartementet (UD)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemda
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Volda kommune
 • Våler kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune

Tidligere nettverksmøter

 • Nettverkssamling 3.februar 2020 hos OsloMet

  • PPP i OsloMet
  • Status og videre arbeid med helhetlige tjenester og livshendelser
  • Gevinstrealisering i et PPP perspektiv
  • Samarbeid og informasjondeling om «idetrakten» i PV – med nye verktøy? 
 • Nettverkssamling 13. november 2019 hos SSB

  • "Utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsområder" – Hvordan kan vi dra nytte av «programstyrings-tenkningen»?
  • Ny prosjekthåndbok for Bergen kommune, basert på Prosjektveiviseren.
  • Eksempel på "samarbeid og deling" i forbindelse med utviklingen av Prosjektportalen.
 • Nettverkssamling 22. august 2019, hos Akershus fylkeskommune

  • Etablering av nye Viken fylkeskommune – program- og porteføljestyring
  • Prosjekt-, program- og porteføljestyring i Bærum kommune
  • Endring i KS-ordningen – vil gjelde for digitaliseringsprosjekter over 300 mill. v/FIN
  • Prosjektveiviseren på ny plattform – forbedret layout og struktur
 • Nettverkssamling 27. april 2019, hos Oslo kommune

  • Tverrsektoriell tjenesteutvikling, Luftsamarbeidet
  • Fra prosjekter til produktutvikling, NAV + Skatt
 • Nettverkssamling 6. februar 2019, hos Husbanken

  • Bruk av programmer/programstyring ifm tjenestekjeder på tvers av virksomheter og sektorer
 • Nettverkssamling 29. november 2018, hos DFØ

  • Norsk støttemateriell for programstyring, basert på MSP
 • Nettverkssamling 14. juni 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene
 • Nettverkssamling 20. april 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene.
 • Nettverkssamling 8. februar 2018, hos DFØ

  • Programstyring i offshore-bransjen, et eksempel fra Kværner
  • "Porteføljestyring light" i Prosjektveiviserens "idetrakt", v/Difi
  • Orienteing om det igangsatte MSP-arbeidet, v/arbeidsgruppen
  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene v/Difi
 • Nettverkssamling 13. desember 2017, hos Difi

  • Asker kommune, program for kommunesammenslåing
  • Difis program for imlementering av digitaliseringsstrategien
 • Nettverksamling 25. oktober 2017, hos Bane NOR

  • Hva skjer på området?
  • Videre planer for P&P-nettverket?
  • Presentasjon av Bane NORs ERTMS-program
 • Nettverkssamling 20. juni 2017, hos Difi

  • Endringsledelse
  • Gevinstrealisering
  • Arkitekturstyring
 • Nettverkssamling 6. april 2017, hos Direktoratet for e-helse

  • Pådriver for e-helseutviklingen
  • Program for felles infrastruktur
  • Nasjonalt program for velferdsteknologi
  • NAVs nye verktøy for erfaringslogg
 • Nettvekssamling 19. januar 2017, hos NAV

  • Utviklingsarbeidet i NAV
  • Modernisering av IKT i NAV
  • Program for arbeidsrettede tjenester
 • Nettverkssamling 2. desember 2016, hos Oslo kommune

  • Presentasjon av program for elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv (PET)
  • Erfaring fra pilotprosjektet «Gevinstoppnåelse ved bruk av risikostyringsverktøy» for IKT-programmet i EHS sektor
 • Nokios 1. november 2016, WS: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

  • Justisdepartementet og Folkehelseinstituttet
 • Nettverkssamling 27. september 2016, hos Politidirektoratet

  • Erfaringer fra innføring og bruk av programstyring i Politidirektoratet og Bergen kommune
 • Nettverkssamling Programstyring 17. juni 2016, hos Difi

  • Refleksjon og diskusjon: Sammenheng mellom teori og praksis?
  • Eierstyring i prosjekt og program i NAV
  • Erfaringer og refleksjoner fra en programeier i E-helse
  • Programstyring i Justisdepartementet
 • Fra Porteføljestyring til Programstyring 2.mai 2016, i regjeringskvartalet

  • Virksomheters erfaringer fra nettverksarbeidet
  • Sammenehengene mellom prosjekt-, program- og porteføljestying
   • Diverse kosulentselskaper i leverandørmarkedet
   • IKT-Norge
  • Difis rolle og virkemidler
 • MoP Workshop 14. desember 2015, hos Difi

  • Arbeid med norske MoP-begreper
  • Uformell nettverking med bevertning
 • Nettverkssamling 23. november 2015, hos Statens vegvesen

  • Porteføljestyring i Statens vegvesen
  • Orientering om møtet i nettverk for etatsstyring og Skattedirektoratet
  • Orientering om gjennomført workshop på NOKIOS «Hvordan implementere en felles prosjekt og porteføljestyringsmodell i din virksomhet»
  • Ønske om fremover å dreie fokus fra porteføljestyring til gevinstrealisering og programstyring
 • MoP-møte 30. oktober 2015, hos Difi

  • Organisering av arbeidet med norske MoP-begreper
  • Arbeidsgruppe opprettet
 • Nettverkssamling 24. september 2015, hos DFØ

  • Porteføljestyring i DFØ
  • Porteføljestyring i Asker kommune
  • Arbeid med norske MoP-begreper iverksatt
 • Dialogmøte med MoP kursleverandører 3. september 2016, hos Difi

  • Presentasjon og dialog om behovet for opplæring innen porteføljestyring i offentlig sektor
 • Nettverkssamling 12. juni 2015, hos Helsedirektoratet

  • Nasjonal porteføljestyring innen e-helse
  • Porteføljestyring i Nasjonal IKT HF (NIKT)
 • Nettverkssamling 26. mars 2015, hos Husbanken

  • Programstyring i IMDI
  • Porteføljestyring i forsvaret
  • Felles ønske om opplæring i MoP
 • Nettverkssamling 24. oktober 2014, hos NAV

  • Porteføljestyring i NAV
  • Porteføljestyring i Asker, Bergen, Oslo og Trondheim knyttet opp mot MoP-metodikken
 • Nettverkssamling 3. september 2014, hos Skattedirektoratet

  • Husbanken og Skatteetaten presenterer sin erfaring med Porteføljestyring knyttet opp mot MoP-metodikken
 • Nettverkssamling 11. juni 2014, hos DFØ

  • Presentasjon av teorien rundt Management of Portfolios (MoP)
  • Presentasjon av porteføljestyring i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettverkssamling 3. april 2014, hos Difi

  • Nettverket for Program- og Porteføljestyring opprettet
  • Beslutning om i første omgang å konsentrere arbeidet mot Porteføljestyring

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*