Hva er en tidstyv?

Begrepet «tidstyv» er ikke entydig definert. Tidstyvbegrepet har etter hvert gått inn i dagligtalen og brukes ofte synonymt med «bortkastet tid».

Tidstyver i forvaltningen er aktiviteter som man bruker for mye tid på i forhold til hva som er hensiktsmessig for å nå målene for virksomheten. Det kan være unødig rapportering, dobbeltarbeid, uhensiktsmessige rutiner osv.

For brukere og næringsliv kan tidstyver være unødig tid de må bruke på å forholde seg til offentlig sektor. Det kan dreie seg om vanskelige skjemaer som skal fylles ut, manglende nettløsninger, «byråkratiske ordninger» osv. Å fjerne tidstyvene handler som oftest om å spare tid. I offentlig sektor dreier det seg først og fremst om å prioritere kjerneoppgavene, slik at ressursene brukes på en måte som gir gode og effektive tjenester for brukere, borgere og næringsliv.

Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner, manglende IT-systemer, kompetanse osv. Tidstyver kan også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter.

Tidstyvenes opprinnelse

Opprinnelig stammer begrepet «tidstyver» fra en barnebok fra 1973: «Momo, eller kampen om tiden» av den tyske forfatteren Michael Ende. Skurkene i historien er den tallrike skaren av grå herrer fra Tidssparekassen. Det er de som har stjålet skatten fra menneskene. Og skatten er tiden.

Boken er en kritisk kommentar til et samfunn som er opptatt av å spare tid, av tidsstudier og tidsstyring - fullstendig styrt av den endimensjonale forestillingen at tid er penger. Dette kan være en nyttig tanke å ha med seg også i arbeidet med tidstyver i forvaltningen.

Til tidstyvdatabasen

Tidstyvdatabasen
Gå til tidtyv.difi.no

Kvifor oppstår tidstjuvar?

Førsteamanuensis Endre Sjøvold ved NTNU om kvifor tidstjuvar oppstår.

Sist endret: 
11. mar 2016

Deldette

Kontakt