Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning

Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og mer mangfold i statlige virksomheter.

Hvem kan søke på stillinger i traineeprogrammet?

Traineeprogrammet retter seg mot medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne, men kan jobbe tilnærmet 100% gitt riktig tilrettelegging.

Nedsatt funksjonsevne defineres her som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Nedsatt funksjonsevne kan omfatte både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

 • Fysiske funksjoner er for eksempel bevegelses- syns- eller hørselsfunksjon.
 • Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser.
 • Nedsatt kognitiv funksjonsevne innebærer redusert evne til mentale prosesser som hukommelse, språk, informasjonsbearbeidelse, problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaring.
 • Funksjonsnedsettelsen kan skyldes sykdom, skade eller være medfødt.

Det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonsevnen i nevneverdig grad. Personer som kommer innenfor denne definisjonen, kan søke på stillingene i traineeprogrammet, og konkurrerer om stillingene.

Søknadsfrist og tidsplan

 • Traineeprogrammet med virksomhetenes stillingsutlysninger er publisert.
 • Søknadsfrist er 29. mars.
 • Rekrutteringsprosssen skal være avsluttet innen utgangen av mai.
 • Første samling i traineeprogrammet for de nye medarbeiderne er planlagt i september. 

Virksomheter som deltar 2017/2018

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Høgskolen i Volda
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • NAV Arbeid og ytelser Arendal
 • NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes
 • NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
 • Nærings- og fiskeri-departementet
 • Oljedirektoratet
 • Statped
 • Universitetet i Bergen
 • Utlendingsnemnda
 • Utlendingsdirektoratet

Difis tilbud til traineene, lederne og HR i programmet 2017/2018

Difi har koordineringsansvar, og tilbyr råd og veiledning, fellesmøter og samlinger gjennom hele programmet. 

Våre tiltak i traineeprogrammet retter seg både mot traineene, deres ledere og mentorer, og HR/personal. Tiltakene skal gi bedre kompetanse som bidrar til læring og gode resultater på arbeidsplassen i programperioden.

Som en del av traineeprogrammet tilbyr Difi kurs, nettverk og veiledning som skal bidra til å gi både traineen og lederen mest mulig læring og utvikling i løpet av traineeperioden.

Traineen får i tillegg til spennende og faglig relevante oppgaver delta på et program for medarbeiderutvikling med tre samlinger. I tillegg får traineen egen mentor og karriereveiledning.

Lederen tilbys samlinger som gir kunnskap om programmet og ledelse av mangfold, og mulighet til å utveksle erfaringer og knytte nettverk med de andre lederne i programmet.

Virksomhetene som er med i programmet får støtte og veiledning til den felles prosessen når virksomhetene rekrutterer medarbeidere til stillingene i traineeprogrammet, og et kompetanseprogram rettet mot de nye medarbeiderne, lederne og HR, som skal bidra til økt læringsutbytte av å delta i programmet.

Traineeprogrammet 2017-2018
 
 

Hvorfor traineeprogram?

Medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne, er en gruppe som per i dag er underrepresentert blant statlige ansatte. Personer med nedsatt funksjonsevne er ofte også underrepresentert eller lite synlige i søkebunken for nye stillinger i staten. Som en konsekvens har statlige virksomheter mindre erfaring med å rekruttere, tilrettelegge og lede medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å endre dette bildet.

Alle statlige virksomheter fikk i juni 2016 et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en invitasjon om å delta i traineeprogrammet. Les invitasjonsbrevet

Traineeprogrammet er en ordning der virksomhetene tilsetter personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning i traineestillinger over 1,5 år. Målsettingen er å gi statlige virksomheter mer kompetanse og erfaring med å

- rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne 
- tilrettelegge og lede medarbeidere med ulik behov

Erfaringer fra to ledere og en trainee fra traineeprogrammet 2013-2014

Avdelingsdirektør i Skatteetaten Per Helge Rise

 

Fagleder i Petroleumstilsynet Ole Jørgen Melleby

 

Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Anthony Caffrey

 

Last ned

Publisert: 09. jan 2015, Sist endret: 15. okt 2017

Deldette

Erfaringer og råd fra tidligere traineeprogrammer

Å være leder for en medarbeider med nedsatt funksjonsevne

Erfaringene fra tidligere traineeprogrammer viser at god medarbeiderledelse er den viktigste tilretteleggingen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Ledere som følger opp, gir tilbakemeldinger og avklarer forventninger får frem potensialet og de gode resultatene.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*