Universell utforming av IKT

IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettsteder og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket.

uu.difi.no finner du mer informasjon om kravene og hva de betyr for din virksomhet. På nettsidene finnes også veiledningsmateriell for dere som jobber med å bestille, lage og vedlikeholde nettsider og automater.

Har du spørsmål om universell utforming av IKT, send en e-post til uu@difi.no

Tidsfrister

Alle nye IKT-løsninger som utvikles må være universelt utformet fra 1. juli 2014. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021.

Tilsynsmyndighet

Difi fører tilsyn med at kravene blir fulgt. Informasjon og veiledning vil være blant tilsynets viktigste oppgaver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er klageinstans for vedtak som er fattet av tilsynet.

Resultatene fra tilsyn finner du i tilsynsrapportene på uu.difi.no/tilsyn

 

Aktuelt

Mange norske nettstader bryt lova

Tilsyn for universell utforming av ikt i Difi har i 2018 målt status for universell utforming på 278 norske nettstader. Resultata er for dårlege både i offentleg og privat sektor.

Vedtak om bot til Askøy kommune er opphevet

Askøy kommune klaget på bruk av reaksjoner i oppfølgingen av feil etter tilsyn, og fikk medhold. Difis vedtak ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tilsynet er nå avsluttet.

SAS Norge AS ilagt tvangsmulkt

Tilsynet i Difi gir SAS Norge AS tvangsmulkt for ikkje å ha utbetra nettsidene sine etter ein kontroll i fjor haust. Feila er knytt til billettbestilling. Framdrifta i arbeidet med retting har vore for dårleg.

Illustrasjonsbilde av tilsynets måleindikatorer

Tilsynet sine måleindikatorar er tilgjengelege på nett

Tilsyn for universell utforming brukar indikatorar i tilsyn og statusmålingar av nettløysingar. Desse indikatorane er no publiserte på nett. Verksemder som vil evaluere eigne løysingar eller skaffe seg nye, kan bruke indikatorane i sitt arbeid.

Illustrasjonsfoto: Surfer på nettside

Politiske parti stenger folk ute på nett

I 2013 vedtok Stortinget at nettsider skal vere tilgjengelege for alle. No viser ei måling tilsynet i Difi har gjennomført i mai at ingen av dei politiske partia oppfyller krava.

Selvbetjeningsautomater er ikke tilgjengelige for alle

Halvparten av alle selvbetjeningsautomater bryter kravene til universell utforming, og spesielt tilkomsten til automatene er dårlig, viser en måling fra Difis tilsyn for universell utforming. I tillegg har en tredjedel av automatene dårlig tilgjengelig betjeningsområde.

Første tilsyn med ei norsk nettside gjennomført

For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Det første tilsynet gjorde vi med nettsida til Lørenskog kommune. Tilsynsrapporten er no tilgjengeleg på tilsynet sine nettsider.

Norske nettstader for dårlege på universell utforming

For første gang i Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) målt status for universell utforming på norske nettsider. Resultata viser at både i privat og offentleg sektor er norske verksemder for dårlege på universell utforming. Privat sektor scorar lågare i vår måling enn offentleg, og det er spesielt bransjane bank, media og reise og transport som er lite tilgjengelege for befolkninga.